• Pinewood

”Kaos inom Jägarnas Riksförbund”

DebattPublicerad: 2013-05-06 10:03

Efter den senaste tidens händelser inom förbundsledningen har vi, Bengt Bixo, förste vice förbundsordförande och Bernt Lindqvist, tidigare förbundsordförande och före detta förbundsjurist, ansett oss nödsakade att gå ut till förbundets medlemmar och kortfattat redovisa vad som verkligen hänt och händer inom vårt förbund.

Enligt förbundets stadgar skall det finnas ett VU (verkställande utskott) som skall sköta den löpande verksamheten och förbereda FS-beslut (förbundsstyrelsens beslut).

VU skall utgöras av förbundsordföranden samt förste vice och andre förbundsordförande. Men inga VU-möten har hållits. I stället har två tredjedelar av VU, i efterhand, ryktesvägen och genom massmedia, fått försöka hålla sig underrättade om vad som sker inom förbundet och vad förbundsordföranden själv beslutat.

De senaste åren har förbundsordföranden och en knapp majoritet av förbundsstyrelsen (FS) återkommande frångått och brutit mot förbundets stadgar i olika avseenden. Detta hotar att utsläcka den legitimitet och legalitet som förbundet hittills har haft.


”Smygande och systematisk utrensning”
Hur har denna situation kunnat uppstå? Det har skett genom en smygande och systematisk utrensning av erfarna och kunniga funktionärer som arbetat för förbundets målsättning från starten 1938 och fram till sekelskiftet 2000.

Den första som drabbades var undertecknad, Bernt Lindqvist, som 2005 med omedelbar verkan avstängdes från förbundsverksamheten.

Vad hade jag då gjort? 


Kämpade för B-licenserna
Jo jag hade motsatt mig att JRF, tillsammans med Jägareförbundet, skulle genomdriva att alla A-, E-, och B-licenser skulle avskaffas.

Det kan tilläggas att det var jag som 1974, av regeringen utsedd enmansutredare, skrev förslaget till den samordnade älgjakten som vi haft från 1976 och fram till 2011.

I förbigående kan nämnas att jag varit medlem i JRF sedan 1941 och varit med att byggt upp JRF med ideellt arbete under mer än 50 år.


”Huvuden fortsatt att rulla”
Därmed ansågs jag som ett oöverkomligt hinder för att kunna radera ut JRF:s målsättning allt sedan 1938, och Sveriges bönders 225 år gamla jakträtt på egen mark.  Därefter har huvuden fortsatt att rulla. Det mest flagranta exemplet var när FS avstängde ett stadgeenligt valt ombud till förbundets årsstämma 2010, och samtidigt uteslöt honom som medlem i förbundet. Hans brott? Jo han förväntades att begära en förklaring till varför FS inte följer förbundets stadgar.

Det kan noteras att förbundsstämman (de valda ombuden) är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsens (oeniga) beslut att utestänga ett stadgeenligt valt stämmoombud var det gravaste stadgebrott som kan förekomma. En knapp majoritet av FS har fortsatt att hävda att de kan frångå stadgar och regler om detta gynnar deras särintressen.


”Grundlurade på älgjakt och vargpolitik”
Vi två, som arbetat för JRF under lång tid tillbaka och värvat tusentals medlemmar, med löfte om att JRF är (eller var) en orubblig garant för medlemmarnas enskilda rätt, kan nu konstatera att dessa medlemmar (och många tusen andra) blivit grundlurade på både älgjakt och vargpolitik.

Förbundets medlemmar vet nog inte att förbundets ordförande 2004, tillsammans med bland andra Jägareförbundet, skrev till regeringen och begärde att alla A-, E- och B-licenser snarat möjligt helt skulle tas bort. Detta fullföljdes med att förbundets ordförande, i ett särskilt yttrande till Maria Norrfalks utredning (där alla former av licensområden var borta) förklarade att hon ansåg att förslaget var så bra att det kunde införas på all förekommande jakt.


”Måste tas som ett aprilskämt”
Förbundsordförandens försök till bortförklaring, med att hon arbetar för att införa en lång allmän älgjakt, är så verklighetsfrämmande att det måste tas som ett aprilskämt.

När regering och riksdag, på förslag av bland andra JRF:s ordförande, beslutat om ett regelverk där enskilda med mer än 1 000 hektar nekas jakt på vuxen älg och andra områden som har 30 000 hektar bara får skjuta kalv (Västra Götaland), skall ingen förledas tro att JRF:s förbundsordförande varken kan eller vill få till en lång allmän älgjakt här i landet. Det är endast ett försök till vilseledande utopi.

I förbundets centrala propaganda påstår sig den knappa majoritet av förbundsstyrelsen, som stöder sig på ordförandens utslagsröst, att det var de som räddade älgjaktens A- och E-licenser.


”De elva distrikten räddade älgjakten”
Detta är en kvalificerad osanning. Spillrorna av den tidigare framgångsrika och rättvisa älgjakten räddades av de elva distrikten som ingår i den mellansvenska gruppen. Med ett rättsutlåtande av undertecknad före detta förbundsjurist som underlag, lyckades dessa distrikt att förmå regeringen att ändra förslaget till riksdagen så att A- och E-licensen fick vara kvar. Att den centrala förbundsledningen medvetet förhandlat bort B-licenser, länsviltnämnder, lokala samråd, och i stort sett allt tidigare inflytande från JRF:s sida, förmådde inte de elva distrikten att försvara. Vi rekommenderar att de som debatterar dessa frågor kontrollerar fakta som återfinns i diarieförda allmänna handlingar hos regering och andra myndigheter.


”Dubbelspel”
Rovdjurspolitiken är ett annat exempel på det dubbelspel som förbundets ordförande och några till i förbundsledningen ägnar sig åt.

Bland JRF:s medlemmar råder en bred enighet om att de utsläppta och inavlade vargar, som alltmer utgör en landsplåga, skall tas bort och att Sverige åter skall vara ett tryggt och vargfritt land.

Denna mening blev också enhälligt dokumenterad vid förbundsstämman i Åre 2011. Därefter har FS enhälligt tagit ett formellt beslut om att Sverige skall vara ett vargfritt land. Sådant tycks inte imponera och hindra vår förbundsordförande att, medlemmarna och andra ovetande, göra upp med bland andra Rovdjursföreningen om en framtida livskraftig och välmående vargstam. Detta senast i januari i år inom den så kallade Vargkommittén. Dessa förhållanden är totalt ohållbara.

Enligt förbundets stadgar består förbundet av dess medlemmar, inte av ordförandes utslagsröst i en splittrad styrelse.

Inför förbundsstämman den 8-9 juni 2013 bör förbundets medlemmar förklara för sina respektive ombud till stämman hur medlemmarna vill ha det och vad som fortsättningsvis skall gälla både i fråga om jakträtt, älgjakt och vargpolitik.

 

Bengt Bixo, förste vice förbundsordförande
Bernt Lindqvist, före detta förbundsjurist

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

30. Artikeln.

2013-05-13 16:50

En annan artikel visar en rollup med JRF:s "Nej till frilevande varg" på Elmia, jag frågar dej Bixo varför går det inte att värva medlemmar på Fäviken under den förespeglingen, när det verkar gå på Elmia? Jag skönjer ett kvinnoförakt inom leden, som jag inte ställer upp på. Med facit i hand kan vi konstatera att förändringar kom till stånd under Conny Sandströms ledarskap, 16000 medlemmar blev drygt 30000. Ingen kan bortse från det och framgångarna fortsätter nu under Solveig Larssons ledarskap. Till sist undanber jag mej alla sarkastiska inlägg om min signatur, det biter ändå inte på mej.

29. Sanningen kommer alltid fram – men ofta för sent.

2013-05-12 13:56

Detta visar både världshistoriska händelser och förhållandet i enskilda fall.
Efter 35 års erfarenhet inom offentliga utredningar om lagstiftning, parallellt med mer än 40 år av praktisk rättstillämpning som jurist och offentlig försvarare, har lärt mig att ihärdiga förnekanden aldrig står sig mot faktiska bevis. För att nå framgång är grundvillkoret att man alltid har fakta som underlag och inte hemfaller åt nödlögner och underkastelser för motpartens krav. Detta har varit ledstjärnan då jag som företrädare för JRF varit med att förhandla och tillskapa det JRF, som vid sekelskiftet hade samma rättigheter och i praktiken större politiskt inflytande jämfört med Svenska Jägareförbundet. Ofta har det erfordrats egna utredningar och statistik. Detta förhållande kan den som så vill kontrollera i offentliga handlingar. Försök även att komma över något exemplar av JRF,s jubileumsskrift 50 år. Några kan finnas kvar, även om det sista som påminde om ”det gamla JRF ” kastades i en sopcontainer 2005.

Om jag tillämpat förbundets nuvarande metoder hade alla mina klienter suttit inburade.
Vad gäller min verksamhet som ombud och offentlig försvarare har jag aldrig fallit undan för åklagarnas påståenden och yrkanden. Försvarsstrategin har varit att med egna utredningar och platsundersökningar jäva åklagarnas rekvisit och fria mina klienter. Denna metod har visat sig så framgångsrik att jag kan utlova en tusenlapp i hittelön om någon kan hitta en medlem som blivit fälld i landets tingsrätter eller hovrätter där jag varit förordnad som offentlig försvarare, eller av rätten varit kallad som sakkunnig. Detta nämnt som bakgrund till att jag själv och Bengt Bixo, nu i elfte timmen, gått ut för att informera medlemmarna om hur illa det är ställt med vårt förbund. Stadgebrott, hemlighetsmakeri och förhandlingar med motparter bakom ryggen på medlemmarna och halva FS har blivit regel.
Varje eftergift innebär förlorat inflytande. Försök nu att se genom rökridåerna vad som verkligen hänt under de senaste åren, med bl.a. rovdjurspolitik och förstörd älgjakt.

Vanligtvis kommenterar jag inte anonyma skrivelser. Men då jag vet vem som döljer sig bakom ”Villrådig” samt att jag uppfattar att signaturen har ärliga avsikter, skall jag göra ett undantag. Du skriver att du kollat fakta, och därför ifrågasätter min och Bengt Bixos trovärdighet. Har Du vid Din koll hittat någon diarieförd skrivelse på regeringskansliet, där vår förbundsledningen klart kräver att A-, B- och E-licenserna skall vara kvar? Var i
så fall snäll och sänd över en kopia till mig. Detta mot bakgrund av att förbundsledningen nu påstår sig vara den som räddade A- och E-licenserna. Jag vet att Du har min adress.

Du kommenterar även att jag var stämmoombud för Dalarna vid förbundsstämman i Åre 2011. Detta berodde på att Din ”styrelse” inte ville ha något med mig och det ”gamla” JRF att göra. Att jag lämnade stämman några minuter före avslutningen, berodde på att jag upptäckte att jag saknade ett betalkort med obegränsad kredit och måste försöka hitta kortet eller spärra detsamma. Detta meddelade jag stämman från talarstolen vilket finns bandat, om inte även detta band är förstört eller hemligstämplat. Vidare meddelade jag från samma talarstol att jag inte stod till förfogande som föreslagen förlikningsman i en tvist om stadgebrott och skadeståndstalan från en utesluten medlem. Minuten dessförinnan hade stämman, på mitt yrkande, upphävt ett stadgevidrigt FS-beslutet som bilagt tvisten. När
så stämman omedelbart därefter rev upp det beslut som löst hela tvisten, ansåg jag det vara viktigare att leta efter mitt saknade betalkort, än att engagera mig i en meningslös process där det från början stod klart att förbundet skulle förlora. Denna process pågår ännu i dag, två år senare, med tre advokater inblandade. Jag förväntar mig att ”Villrådig” delar min uppfattning, att förbundets pengar och resurser skall användas till för medlemmarna nyttiga ändamål – inte att slösas bort på kostsamma processer för att utesluta våra medlemmar.

28. Till de som inte förstått

2013-05-11 21:29

Ordförande och några till är sysselsatt med att riva i askan efter ett JRF som kan liknas med ett ned brunnit hus, medan våra medlemmar fråntagit sin jakträtt och rovdjuren äter upp deras tamdjur samtidigt som skogsskadorna eskalerar.
Att Bengt Bixo och jag har valt att som sista utväg gå ut på webben för att visa hur det står till i JRF har skett efter ett noga övervägande. Av kommentarerna att döma har ingen sakfråga kommenterats, därav drar jag slutsatsen att det som belysts är oklanderligt.

27. Ursäkta mig, men....

2013-05-10 08:54

...är det inte en chefs/ordförandes uppgift att kunna hantera meningsmotsättningar på ett sådant sätt att de inte eskalerar och hamnar utanför styrelserummen?
Är det inte sådana gåvor som brukar benämnas ledaregenskaper?
Om människor känner sig tvingade att reagera på sådant sätt som nu skett är detta enligt mig inte orsakat av annat än bristande ledaregenskaper i styrelserummet.

Jägarnas Riksförbund har ju alltid hävdat organisationens "höga tak" i den interna debatten, men nu verkar takhöjden inte vara mera än krypnivå, om ens det!
Och vem är ansvarig för att det blivit så?
Uppenbarligen inte Bixo och Kvarnrud i alla fall?

Att tro sig lösa problem genom att "göra sig av med" kritiska röster trodde jag tillhörde en annan tidsålder och en annan ledarkultur.

26. Ber om ursäkt

2013-05-09 13:28

Ber om ursäkt att jag efter ha varit en ointresserad medlem nu anonymt vågar ha en egen åsikt. Jag blev nyfiken eftersom halva styrelsen debatterar offentligt och resten är tyst. Därför ringde jag anonymt kansliet där jag blev hänvisad till min styrelse för att få läsa protokoll och centralstyrelsen för frågor om oenigheten. Min styrelse hade inte mycke information men tillgång till protokoll så vi gick igenom 3 årsmötesprotokoll och ett antal förbundsprotokoll. Förbundsprotokollen visade inte mycke men årsmötesprotokollen var mer givande och gjorde att vi även letade upp älgremissen som jag hänvisade till. Att vara anonym anser jag vara en rättighet om man inte gör personliga påhopp.

25. Ganska ny medlem

2013-05-09 11:32

Styrelsemedlemmar m fl
Ni har 4v på er att efter stämman redovisa hur ni har rättat till förhållandena i styrelsen. Jag vill ochså ha en hållbar deklaration på hur ni ska se till att vi är på väg mot allmänn jakträtt på allt svenskt vilt, givetvis 0 frilevande vargar, inklusive licensjakt på alla rovdjur (statens vilt) och fastställd minimal bevarandestatus på dem.
Har vi inte som medlemmar ett förbund med enig samverkande styrelse kan jag bli medlem i Landsbyggdspartiet i stället. De kanske kan göra mer nytta om jag lägger medlemsavgiften där. Jagar gör jag oavsett(än så länge).

24. #22

2013-05-09 11:32

Om det är så många som har samma namn så varför inte använda det då. Det är i alla fall hederligare än att gömma sig bakom något annat

23. Villrådig

2013-05-08 17:41

Det du beskriver stämmer bra, det är vad den sittande förbundsstyrelsen har arbetat med. Det som däremot inte är så bra är det som vår förbundsordförande har skrivit som sitt så kallade expertutlåtande i Maria Norrfalks älgjaktsutredning på sidan 197 ( uthållig älgförvaltning i samverkan ) sitat. Utredaren har i merparten av frågorna på ett väl avvägt sätt lämnat förslag som ger möjlighet att forma förvaltning av älg,och som även kan användas för övrig förvaltning av vilt, och på sikt bör de föreslagna älgförvaltningsområdena kunna omformas till generella viltförvaltningsområden för förvaltning av allt vilt. Begrunda det du villrådig.
Tyvärr är. Det samma sak med Vargkommiten där samma ordförande sitter och utgör sig som expert och skriver en åsiktsförklaring där JRF gått med på att arbete för en gynnsam bevarandestatus av varg. Att. Hon sedan går ut och deklarerar att vi inte har ändrat vårt enhälliga nej till frilevande varg är totalt ovärderlig då minister Lena Ek klart och tydligt sagt att kommittés utlåtande kommer ligga som grund för kommande proposition. Fundera lite över detta.

22. #19.

2013-05-08 17:41

I lagens ögon kan man vara anonym men tydligen inte i dina. Hur är det, står du över vårt lands lagar i någon annan fråga oxå? Det finns 1530 stycken med ditt namn i Sverige, så du är ganska anonym du oxå. Vi är ganska många anonyma med synonymer i forumet, långt fler än de som påstår sig ståta med sitt namn. Vi kanske kan få en självbiografi av dej och vem du är? Inkl. personnr. förstås.

21. Fel forum

2013-05-08 17:41

De som propagerar för att JRF ska vara med i "Vargkommittén" har bara att sätta igång med arbetet med att öka acceptansen och bevarande statusen samt genetisk förstärkning av vargstammen till våra medlemmar och allmänheten. De förtroendevalda och medlemmar som klarar av detta borde överväga att ta sin mats ur skola och gå med i Rovdjursföreningen i stället för att förstöra för de rätt trogna inom JRF.
Jag misstänker att jag kan bli anklagad för att verka tjatig men anser ändå att påminnelsen är befogad.

20. Snabba ryck

2013-05-08 17:41

I hastigheten glömde jag bort det allra värsta övergreppet mot våra medlemmar Det dokumentet som har rubriken
"Gemensamt kompletterande yttrande".
Där skriver bland andra vår förre ordförande att det är ett oeftergivligt krav att friska gener tillförs den vargstam vi har i Sverige.
Jag tror att mycket skulle bli klarlagt och många skulle få pusselbitarna att falla på plats om detta dokument kunde publiceras i Jakt & Jägare.
Dokumentet har i regeringens diarium nr. M2009/662/Na.
En mening blev helt fel i min förra kommentar. Var och en ser ju att det inte är förvaltningsrätten som är satt ur spel, utan förvaltningsmodellen.

19. Min styrelse, jo jag tackar

2013-05-08 08:33

Det är ju märkligt detta att man inte vågar sätta ut sitt namn. Skulle gissa att vi skulle blekna om vi kunde se vem som skrivit de anonyma kommentarerna.
Någon försäkrar att hon (kanske han) pressat sin styrelse och ombud och kommit fram till ett antal rubriker.
Tyvärr är ingen av dessa rubriker från tiden innan beslutet om ny förvaltningsmodell. Vad är det för mening att komma dragande med sådant när skadan redan skett.
Sök i regeringens arkiv efter Dnr: 2004/2075 så får ni se vem det var som tog initiativet till den numera olagliga älgförvaltningen. Därefter har vår nuvarande ordförande lovsjungit modellen, medan den förhatliga Mellansvenska gruppen försökt anlägga moteld.
Numera finns en dom i förvaltningsrätten som sätter den nya förvaltningsrätten ur spel. En av de som jobbat med detta är Vincent Kvarnrud. Han tvingades driva detta vid sidan av förbundet på grund av motståndet från bland andra vårt ordförande.
Det slår mig också så här långt att det är få som tvivlar på sanningshalten i de senaste debattexterna. Däremot är man förbannade för att någon kan vara så fräck att de lyfter upp sanningen i dagsljuset.
Sätt ut ert riktiga namn eller strunta i att skriva. Annars har ni ingen trovärdighet.

18. Klart att det skadar!

2013-05-08 08:33

Ser att en del tycker att det Bixo och Lindkvist presenterat skadar förbundet. Ja så kan det nog kortsiktigt vara. Frågan man bör ställa är väl vem alternativt vilka som bär ansvar för en eventuellt uppkommen skada.
Ska man klandra de som vill upplysa förbundets medlemmar om tvivelaktiga förehavanden som går stick i stäv med fattade beslut?
Att nu på märkliga vägar försöka göra sig av med "sanningssägarna" visar bara ännu en gång att det finns de som vill jobba ostört efter eget tycke och egna agendor.
Jag hoppas verkligen att detta löser sig snarast så att vi alla kan blicka framåt och ta tag i de jaktliga och äganderättsliga problem vi står inför. En del jobbar faktiskt(med framgång) redan med dessa frågor mitt i kaoset! Problemet är att inte ens dessa framgångar tycks uppskattas längre.

17. 13 "Dagisfröken"

2013-05-07 16:17

Väldigt bra skrivet. Håller med till 100%.Denna debatt sår bara splittring bland medlemmarna. Lös oklarheter och liknande i denna fråga på förbundets årsstämma i Skåne den 7-9/6. Inte här på webben!

16. Förändring är det enda som består

2013-05-07 16:16

Sedan 1938 fram till Conny Sandström dagar, pågick starten av förbundet. Sedan började det att hända saker, det hade det inte gjort annars. Ett exempel: Den reglerade älgjakten, många var emot denna då. 2012 kom älgförvaltningen och nu ville många ha kvar det gamla systemet. Vi jägare måste vara flexibla och inse att det är bara förändringen som består. Modernisera er gubbar!

15. Infiltratörer i JRF-LJ

2013-05-07 11:37

Det är otroligt det som hänt ,jag litar fullständigt på vår FD förbundsjurist och dåvarande ordförande som byggt upp förbundet från början tillsammans med vår representant från skinnskatteberg arne Kojefors,som med den tidens ekonomiska svårigheter arbetade upp Jägarnas Riksförbund till vad det är i dag,jag känner Bernt Lindkvist som är en ärlig och uppriktig person och företrädare i massor av fall,men det värsta är att jag som mindre markägare och många andra har blivit förda bakom ljuset av dessa personer och som jag ser skadat vårt jaktförbund i grunden och som i dag är omöjliga att rätta till i efterhand,här kan vi tala om vår tids TROJANSKA HÄST som Karl Gerhard sjöng om på 40 talet ,jag tycker att en så här allvarlig infiltration av förbundet skulle i sak tas upp på JRF:s Riksstämma och debatteras där och sedan försöka att organisera om förbundet till som det var när Bernt Lindkvist var i sin krafts dagar och var ordförande och Förbundsjurist.
MVH Kennet Nordström, Medlem i Jägarnas Riksförbund och med i Styrelsen för Västmanland.

14. Kämpa på "gubbar".

2013-05-07 11:36

Bra att det kommer i dagen, har misstänkt detta länge. Problemet är att många i FS lever för långt ifrån verkligheten inklusive vår ordförande. En tyckte till och med att det diskuteras för mycket varg!! Med dessa vid rodret lär vi inte nå några större framgångar i frågan. Därför hoppas jag på stämman att det kommer in nya namn som med tuffhet och jävlarannamma vill driva frågan. Tänk på alla ni som hyllar vår ordförande att vissa av oss har ingen jakt kvar längre.

13. KATASTROF

2013-05-07 11:35

Ja du Bixo det är inte bara kaos du medverkar till! För JRF är det katastrof. Med din senaste insändare har du väl ändå passerat ett oslagbart lågvattenmärke! Å sen att lura in hedersknyffeln B Lindqvist i den (er) soppa, som inte bara luktar. Den stinker!
För en tid sedan såg man också på denna sida V Kvarnrud vara ute med för JRF destruktiv text. Man har inte hört till er på flera år, å sedan poppar nu dessa texter med jämna mellanrum upp. Information säger du (ni)! Skitprat o svamel e va de är. Den här pajkastningen som ni håller på med hör inte till god ton i en styrelse. Det här är ingenting som media ska lösa. Det ska ni själva göra i styrelserummet.
Det blir som en tidigar insändare skrev att fortsätter debatten på denna nivå, kommer JRF snart att vara tillbaka på 8000 medl. Du (ni) på väg att lyckas med det. Mycket tråkigt!
Är man inte nöjd med verksamheten-arbetet i en förening-organisation, då ska man göra "patron ur". Det är dax för dig (er) nu.

12. Byt ordförande!

2013-05-07 11:35

Det är helt uppenbart att Sittande ordförande i JRF inte klarar av situationen. Jag har tills inte allt för länge sedan stöttat Solvieg men nu får det räcka.
Du har haft gott om tid att reda ut saker som du själv trasslat in dig i. Istället för att reda ut saker så trasslar du bara till saker än värre.
Det viktigaste nu är en ordförande som det finns ett brett förtroende för.
Solvieg för förbundets och jaktens bästa, lämna och låt stämman utse en ny ordförande.
Sitter du kvar efter stämman så vet jag många aktiva "riksjägare" som har fått nog.
Det är sorgligt att det gått så långt.

11. Håller med, kolla fakta!

2013-05-07 08:39

Jag har följt uppmaningen att kolla fakta och kommer inte till samma slutsatser som Bengt och Bernt. Det är inte lätt men jag har pressat min styrelse och ombud och krävt ut protokoll och dokument. Bland annat remissvar och skrivelser kring älgjakten som anger:
Jägarnas Riksförbund avslår i huvudsak utredarens förslag.
Jägarnas Riksförbund anser att det lagda ursprungsförslaget som utredningen har utgått från med kvotjakt för de marker som inte ingår i samverkansområden, är ett klart bättre system.
Jägarnas Riksförbund finner att utredarens förslag är ett för stort ingrepp i förfoganderätten för de som inte kan ingå i älgskötselområden och förslaget måste kompletteras med rätt för de markerna att jaga vuxen älg.
Jägarnas Riksförbund finner även risk för ökad byråkrati och ökade kostnader med förslaget.
Förvånande är också vad ombuden säger om stämman i Åre där Bernt som stockholmsbo var ombud för Dalarna och när det inte gick hans väg lämnade mötet i förtid och vredesmod och angav att nu får vi klara oss utan hans hjälp vilket även finns i protokollet från Åre.
Men när jag försöker få fram förbundsstyrelsens problem så är det stopp tjänstemännen hänvisar till styrelsen och styrelsen är oenig.

10. Sluta tjafsa

2013-05-07 08:38

Är så trött på gubbgnället. Har ni inte märkt att distrikt efter distrikt uttalar sitt starka stöd för utmärkta vår ordförande? Lägg ner - ni ger mer skada än nytta i dessa tider när vi enade bör stå.

9. Ansvarsfrihet och Ansvar??

2013-05-07 08:38

Att åsidosätta och eller strunta i sådant som VU och kanske annat, är förenat med en viss fara. Det fungerar på det gamla välkända sättet: Att om lagar och förordningar och dylikt inte behöver gälla för en eller flera "särskilt utvalda", så kan det faktiskt bli som så att även andra ocksa börjar att ta sig "friheter" och var kan man Då hamna och vad kan även hända då??

8. Faktabaserat

2013-05-07 08:38

Jag har analyserat sakuppgifterna i debattinlägget och kommit fram till att samtligt innehåll går att återfinna i diarieförda handlingar i regeringskansliet och på naturvårdsverket varvid angrepp i sak svårligen kan framställas i kommentarerna.

7. Bra rutet

2013-05-07 08:37

Därför har jag gått ut JRF för ett par år sedan. Det finns ju alternativ.

6. Motståndet mot medlemmarna

2013-05-07 08:37

Det är utan tvekan så att det bildats två karteller inom JRF. Vi uppfattar att medlemmarna fortfarande står orubblig i kravet att vi skall driva nej till frilevande varg och fyra av ledamöterna i FS är lika orubbliga när det gäller att göra dem till viljes.
Ordförande, fyra ledamöter och delar av kansliet har fått med sig majoriteten av valberedningen i kampen mot medlemmarna. På annat sätt kan man inte tolka det senaste halvårets händelser där jag räknar in skämtet med Vargkommittén.
Det är dags att hela styrelsen går på medlemmarnas linje.
Det är bara stämmoombuden som kan se till att JRF får ledamöter i FS som VÅGAR slåss för nej till varg.

5. Genmäle

2013-05-06 16:29

Jag antar att tidningen gett Solvieg chansen till genmäle?
Man har ju svårt att skilja på vad som är sant eller falskt eller om allt detta bara är del av en valkampanj. Visst är det bra att ha ett öppet forum och högt till tak men det känns som om vissa frågor också måste lösas ansikte mot ansikte.

4. Gör upp snarast

2013-05-06 13:58

Tråkigt att läsa vilket kaos som hotar JRF, det är oerhört viktigt att förbundsstyrelsen snarast visar en enad front i både älgjaktsfrågan och rovdjursfrågan. Vi har ju en policy som är tagen, enkelt att hänvisa till och marknadsföra JRF. Förhoppningsvis läggs korten på bordet under riksstämman 2013. Viktigt att vi står enade inför den anstormning som kommer från rovdjursvännerna.

3. Tragiskt...

2013-05-06 13:57

Jag är inte tillräckligt insatt i förbundets turer för att kunna säga vad som är rätt eller fel, vem som har sagt si eller så eller om det förekommer kvalificerat ränksmideri.

VAD JAG DÄREMOT vet och begriper är att om det ska tjafsas mellan förbund med i botten samma agenda, och nu till yttermera visso offentligt INOM förbundet så börjar man fundera om "alla bössor är inlåsta i vapenskåpet". JAG ÄR ÖVERTYGAD om att det äts vegotårta på sina håll om en stund och övriga kramarföreningar jublar, skrattar och tackar varandra för gott arbete. Jägarna skjuter sig själva i foten. Detta samtidigt som JRF något högdraget ansett SJF tappat medlemmar p g a sin inställning i vargfrågan - jag skulle tro att JRF kommer att få känna av samma sak, jag vet inte om jag vill bli företrädd av en organisation som visar sådan brist respekt. SKÄRPNING ALLA!

2. Skärpning, ”gubbs”

2013-05-06 13:20

Nu får ni väl sansa er och ta detta i styrelserummet, eller vill ingen lyssna där kanske?
Jägarnas Riksförbund borde stå enad i dessa tider och inte lägga kraft på internt tjafs. Var stolta över er duktiga ordförande som orkar kämpa på och gör avkall på privata karriärer.

1. Klarspråk

2013-05-06 13:19

Det var på tiden att nån slog näven i bordet och talade klarspråk, det har varit lite för mycket mellan raderna som dem flesta blundar för, jag och dem flesta medlemmarna är nog för en nollvision så det är väl en god utgångspunkt när det gäller att arbeta vidare med vargfrågan. Det är dumt att krångla till det i onödan, (det är illa nog som det är). Här i Värmland behöver vi snart inte bråka om olika licensområden det har vargen sett till.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons