Regeringen sätter gränsen vid 210 vargar
  • SVA

Regeringen sätter gränsen vid 210 vargar

AktuelltPublicerad: 2009-05-29 11:07

Regeringen föreslår licensjakt på varg redan i vinter och sätter en tillfällig gräns på 210 vargar. För att stärka vargstammen ska i gengäld invandrade vargar i renskötselområdet flyttas söderut och import av varg från utlandet tillåtas. Samtidigt föreslår regeringen en tillfälligt sänkt miniminivå för lodjur, från 300 till 250 föryngringar.

Huvuddragen i regeringen rovdjursproposition är delvis väntade. Länsstyrelserna får mer makt, under överinseende av Naturvårdsverket. Det blir möjlighet till licensjakt på varg redan i vinter och fokuseringen i vargförvaltningen blir nu att minska inaveln. 

– Det finns hjärt-, njur- och ryggkotsfel samt problem med fortplantningen. Vi får inte en mer livskraftig stam genom att låta den inavlade vargstammen växa ytterligare, sade Andreas Carlgren vid presskonferensen i Rosenbad.
– Jakten kommer att inriktas på de vargar som har inavelseffekter, tillade han.
Dessutom ska det bli möjlighet att ha skyddsjakt på skadegörande individer.
Den 1 juli år 2012 ska det bli en utvärdering av hur vargstammen förbättrats med hjälp av jakt och aktiv utplantering av nya vargar.

Föra intressegrupper närmare
– Min övergripande avsikt med den här propositionen är att föra de olika intressegrupperna i rovdjursfrågorna närmare varandra, även om jag inte förväntar mig att de kommer att vara helt nöjda med alla delar av propositionen, kommenterade Andreas Carlgren.
Regeringen bedömer att den snabba tillväxten av rovdjur i kombination med brist på medborgarinflytande har lett både till misstroende för politiken och lägre acceptans för rovdjursfrågorna. 
Jordbruksminister Eskil Erlandsson säger i en kommentar:
– Sverige ska ha livskraftiga rovdjursstammar. Men vi måste genomföra åtgärder som ökar acceptansen för rovdjuren och därmed stärker förtroendet för rovdjurspolitiken.

Fryser vargstammen
Några av de viktigaste nyheterna är att regeringen nu anger en tillfällig målsättning på 210 individer för den svenska vargstammen. Vid vinterns inventeringar var vargstammen cirka 220 individer. 
Sedan dess har det skett nya föryngringar.
Men även om regeringen också föreslår ökat lokalt inflytande kan inte alla län i Sverige besluta om vargjakt. Två viktiga begränsningar gäller för de lokala bestämmandet; dels att den nationella miniminivån för djurarten ska vara uppnådd och dels att det ska finnas föryngringar av arten i länet.
När det gäller den kontroversiella vargen kan det alltså inte bli tal om vargjakt annat än i de län som i dag har vargrevir med reproducerande alfapar. 
Regeringen uttrycker också tydligt att licensjakt inte får förekomma där det finns genetiskt värdefulla vargar, vilket till exempel utesluter området kring Galvenreviret.
Man kan sammanfattningsvis säga att regeringen vill frysa tillväxten av vargstammen.

Import av vargar
Å andra sidan går regeringen långt när det gäller att stärka den genetiska statusen. Dels vill man underlätta naturlig vandring för varg från norr till söder, dels ska man flytta invandrade vargar i renbetesområdet söderut. Dessutom vill regeringen vid behov importera vargar från Finland-Ryssland och plantera ut. Sammantaget kan regeringen tänka sig att flytta 20 vargar under fem år.
– Men att flytta in utländska vargar till Sverige ska inte ske i första hand, poängterade Andreas Carlgren.
Jägareförbundet ges det delikata uppdraget att försöka förankra flytten lokalt när vargar ska sättas ut i ett område.
– Det kommer att ligga ett uppdrag på Svenska Jägareförbundet att samarbeta och förankra de åtgärder som genomförs hos de människor som finns i de områdena, förklarade Andreas Carlgren. 
Motståndet att ta emot flyttade vargar kan bli massivt.
– Möjligheten till jakt har gett ökad acceptans för björn. Samma sak bör det bli med varg, resonerade miljöministern. 

Förslaget går längre
Regeringens förslag om att även importera utländska vargar går längre än de omflyttningar inom landet som bland annat jägarorganisationerna, LRF och samerna gick med på i våras.
Detaljerna kring hur allt detta praktiskt ska gå till går regeringen inte in på. 
Vid presskonferensen på fredagen den 29 maj hänvisade miljöminister Andreas Carlgren till Naturvårdsverket och länsstyrelserna, som tillsammans med bland annat forskare och Jägareförbundet ska utarbeta och planera detaljerna.
När det gäller renbetesområdet gäller samma inriktning som tidigare, nämligen att minimera vargförekomsten. Här vill emellertid regeringen att Sametinget i samarbete med Naturvårdsverket utreder en toleransnivå för rovdjuren.

Lokalt bestämmande
Den nya rovdjursförvaltningsmodellen bygger på ökat ansvar för länsstyrelserna, under överinseende av Naturvårdsverket. Formellt ska Naturvårdsverket delegera både skyddsjakten och (under vissa förutsättningar) licensjakten till länsstyrelserna. Naturvårdsverket sammanställer inventeringar, utvärderar länsstyrelsernas arbete, fastställer miniminivåerna för de nya rovdjursförvaltningsområdena och kan överklaga länsstyrelsernas beslut.
I varje län blir det en viltförvaltningsdelegation där alla intresseorganisationer ska finnas representerade. Sverige delas in i tre rovdjursförvaltningsområden, ett i norr, ett i mitten och ett i söder. 
Gränserna bygger på bland annat befolkningstäthet, vägar och jordbruk samt det faktum att en stor del av landet är renbetesområde. I både delegationerna och rovdjursförvaltningsområdena ska landshövdingar vara ordförande.

Lodjursstammen får minskas
Ännu en viktig nyhet i rovdjurspropositionen är en tillfällig minskningen av lodjurens miniminivå från 300 föryngringar till 250 föryngringar. Lostammen ska därmed tills vidare hållas på en nivå med 1 250 individer.
Orsaken är att lodjursstammen har växt i norra och mellersta Sverige, men inte som man hoppats i södra Sverige. Samtidigt är rennäringen hårt utsatt för rovdjurstrycket, framför allt från lo. I mellersta Sverige ska dessutom vargstammen konkurrera med lodjuren om tillgången på viltet.
– Det går ut över vargstammens behov av vilt, förklarade Carlgren.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare