Även SKK-kritik mot rovdjursplanerna

Svenska Kennelklubben är även de kritiska till Naturvårdsverkets förslag till nya förvaltningsplaner för rovdjuren. Kritiken gäller både hur arbetet med att ta fram förslagen gått till och till delar av innehållet i dem.

Svenska Kennelklubben, SKK, har tyckt till om förslagen till de nya förvaltningsplanerna för björn, järv, lo och kungsörn. De kritiserar bland annat att Naturvårdsverket föreslår att man diskuterar ett mål för varje art, eftersom de anser att det inte är rätt väg utan att det totala rovdjurstrycket är det man ska ta hänsyn till. I beräkningar för detta bör även varg ingå, menar SKK.

Kritiska mot processen
Liksom den tidigare kritiken menar SKK också att Naturvårdsverket hanterat processen med att ta fram förslagen, med korta remisstider, ytliga analyser och oklara målförmuleringar. SKK menar att det spär på det missnöje som redan finns bland organisationer som har intresse i frågan.
SKK påpekar att det är människor som påverkas mest som måste få säga sitt. De socioekonomiska perspektiven måste tas med i beräkningarna.
Kennelklubben menar att det finns plats för livskraftiga stammar av björn, varg, lo, järv och kungsörn i Sverige, men att få en bred acceptans kräver ett regionalt och lokalt inflytande.