EU-kommissionären Cecilia Malmström får kritik när hon föreslår hårdare vapenregler på felaktiga grunder.
Foto: European Union EU-kommissionären Cecilia Malmström får kritik när hon föreslår hårdare vapenregler på felaktiga grunder.

EU-jägare kritiserar Malmström

Paraplyorganisationen för EU:s jägarorganisationer, FACE, riktar i en skrivelse hård kritik mot Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmströms förslag om att införa nya restriktioner för legala vapen. Förslagen är grundade på felaktiga siffor och riskerar att drabba laglydiga jägare och skyttar menar FACE.

I oktober 2013 föreslog EU-kommissionär Cecilia Malmström att EU skulle ta initiativ till hårdare regler för legalt innehav av skjutvapen. Bland annat föreslogs införandet av hårdare förvaringsregler på EU-nivå, restriktioner mot halvautomatiska studsare och reglering av magasinstorlekar.
Malmström möttes då av skarp kritik från svenska jägar- och skytteorganisationer som kritiserade henne både för inriktningen på förslagen och för att hon argumenterade utifrån felaktiga siffor.

Felaktigt underlag
I en skrivelse till EU-kommissionen instämmer nu FACE, en europeisk organisation som representerar jägarorganisationer i 36 länder, i kritiken. FACE menar att Malmströms förslag både är skadliga och grundas på bristfälliga eller rent av felaktiga underlag.
Bland annat påpekar de att Malmström använder siffror från ”obskyra” webbsidor istället för den statistik som finns tillgänglig. En webbsida som Malmström hänvisar till anger exempelvis att Sverige har 31,6 vapen per 100 invånare, en siffra som är nästan dubbelt så hög som den korrekta siffran.
FACE noterar vidare att det på flera av de områden där Malmström ser behov av reglering redan finns sådan. Exempelvis är det redan i dag ett brott att förstöra eller ändra märkningen på skjutvapen, skriver FACE.

”Demokratiskt tveksamt”
Kritiken från FACE handlar även om den demokratiska processen. Som ett led i lagstiftningsprocessen använder EU så kallade ”medborgarenkäter” (public consultations) där medborgare och organisationer ombeds lämna synpunkter på kommande förslag.
En sådan genomfördes även denna gång, men trots att över 81 000 personer och organisationer svarat och trots att EU normalt fäster stor vikt vid medborgarenkäterna valde man att bortse från denna.
Av dem som svarade på medborgarenkäten menade fler än åtta av tio att det inte behövdes några nya regleringar av legala skjutvapen. Lika många menade att EU inte borde få ökade befogenheter på området.
I stället för att offentliggöra resultatet av medborgarenkäten när den var färdig valde dock Malmström att beställa en opinionsmätning med frågor som kritiserats för att vara ledande och vinklade. Malmström använde sedan resultaten från denna som intäkt för att medborgarna önskade fler EU-regleringar av legala vapen, ett förfarande som FACE kallar ”demokratiskt tveksamt”.

Striktare förvaringsregler behövs inte
En grundläggande invändning mot Malmströms och kommissionens förslag är att de bygger på antagandet om att vapen som används illegalt kommer från legala källor – ett antagande som emellertid saknar stöd i den tillgängliga forskningen.
Trots att förvaringsreglerna varierar kraftigt mellan medlemsländerna är antalet stölder i förhållande till antalet vapen generellt lågt: Mellan 0,009 procent (i Spanien) och 0,03 procent (i England och Wales) av de legala vapnen stjäls årligen.
Sverige har ett årmedelvärde om 0,013 procent. Bortsett från Sverige där data för en längre period finns tillgänglig är dock uppgifterna baserade på data från enstaka år.
”Vi skulle välkomna forskning (i motsats till anekdotiska bevis) rörande ursprunget till skjutvapen beslagtagna från kriminella. Vi är mycket tveksamma till om sådan forskning skulle visa att skjutvapen stulna från eller borttappade av legala vapenägare skulle utgöra en signifikant vapenkälla för kriminella”, skriver FACE.