Det kan krävas 300–500 hektar, eller mer, på många områden för att man ska få licens på en vuxen älg.
Foto: Torbjörn Lektell Det kan krävas 300–500 hektar, eller mer, på många områden för att man ska få licens på en vuxen älg.

Flera hundra hektar för vuxen älg

Det kommer att krävas flera hundra hektar mark för att få skjuta en vuxen älg, eller att jaga kalv under längre tid på licens. I de norra älgförvaltningsgrupperna byts en jägarrepresentant ut mot en renägarrepresentant.

Måndagen den 7 juno offentliggjordes regeringens lagrådsremiss om den framtida älgjakten. I stort ser den ut som det utkast som Jakt & Jägare skrev om 25 mars: http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=419118.
Utkastet öppnade för jakt på vuxen älg på mindre marker än älgskötselområden, vilket också finns kvar i den slutliga remiss som nu sänts till lagrådet – om än med vissa förtydliganden.
I lagförslaget framgår att jakt på älg får ske på tre sätt.
• Inom älgskötselområden, som i sin tur ingår i biologiska älgförvaltningsområden, där man följer älgskötselplaner och planerar avskjutning via älgförvaltningsgrupper och viltförvaltningsdelegationer.
• Inom licensområden som registrerats av länsstyrelsen, där jakten får bedrivas efter produktionsförmåga och under längre tid.
• På övrig mark får enbart en älgkalv skjutas under begränsad tid, maximalt fem dagar.

Flera hundra hektar
I praktiken betyder det att det kan krävas 300–500 hektar, eller mer, på många områden för att man ska få licens på en vuxen älg. Det är också meningen att licensområden först och främst får licens på en kalv, därefter en vuxen älg.
I lagtexten framgår också att ett licensområde ”ska vara av sådan storlek och beskaffenhet i övrigt att det är lämpat för älgjakt”.
En förändring i lagrådsremissen, i jämförelse med det utkast som presenterades i mars, är att en renägare får ta en av jägarrepresentanternas platser i älgförvaltningsgrupperna i de län där det finns renskötsel. Enligt ursprungsförslaget skulle renägarna få en extra (en sjunde) plats i älgförvaltningsgrupperna.

Rapportering inom två veckor
I övrigt står det tidigare förslaget fast, nämligen att älgförvaltningsgrupperna ska bestå av sex ledamöter, varav tre från jägarsidan, tre från markägarsidan och där ordföranden ska vara markägare med utslagsröst.
I den nya versionen av lagrådsremissen föreslås också att rapporteringen av skjutna älgar ska ske inom två veckor (ursprungsförslaget var en vecka).
Enligt planerna ska den nya älgförvaltningen och lagen träda i kraft 2012. 

Länsstyrelserna ska automatiskt (utan något ansökningsförfarande) ombilda dagens A-, B- och E-områden till de nya licensområdena – förutsatt att de är stora och lämpliga nog.

Fotnot: J & J skrev också om regeringens pressmedelande om den nya älgförvaltningen förra veckan: http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=429018