Foto: Shutterstock JRF vill att det skrivs in i jaktförordningen att det ska beslutas om skyddsjakt på varg efter ett angrepp på tamdjur.

JRF vill att regler för skyddsjakt blir förordning

Beslut om skyddsjakt på varg ska fattas efter ett angrepp på tamdjur. Den formuleringen vill Jägarnas Riksförbund att regeringen ska lägga till i jaktförordningen, eftersom domstolar anser att de inte behöver ta hänsyn till Naturvårdsverkets nya riktlinjer.

Redan dagen efter att Naturvårdsverket i mars redovisade de uppdaterade riktlinjerna för beslut om skyddsjakt på stora rovdjur för regeringen beslutade länsstyrelsen i Skåne om skyddsjakt på en varg. Då hade vargen för tredje gången sedan juni förra året angripit tamboskap i reviret Söderåsen.

Enligt de nya riktlinjerna kan länsstyrelsen besluta om skyddsjakt efter två angrepp i ett revir inom en tolvmånadersperiod.

Struntar i riktlinjerna

Beslutet överklagades omgående. Förvaltningsrätten i Luleå inhiberade först jakten och biföll sedan Svenska Rovdjursföreningens och Nordulvs överklaganden och upphävde skyddsjaktsbeslutet.

Naturvårdsverkets nya riktlinjer struntade domstolen i. I stället hänvisade den till att det enligt den rättspraxis som har utarbetats under många år krävs fyra angrepp för att skyddsjakt ska vara aktuell.

I domen resonerar domstolen kring att riktlinjer från myndigheter inte är tvingande lag, och att det som ligger till grund för domstolens beslut ska vara gällande lagstiftning och praxis på området.

Länsstyrelsen överklagade domen till kammarrätten, men beviljades inte prövningstillstånd. Kammarrätten ansåg att eftersom den beslutade tiden för skyddsjakt hade löpt ut hade frågan förfallit ”och det har inte framkommit skäl för kammarrätten att ändå pröva frågan”.

Anmärkningsvärt resonemang

Det håller inte Jägarnas Riksförbund, JRF, med om, utan JRF tycker att domstolarnas resonemang är ”anmärkningsvärt”. En expertmyndighet har ju kommit med nya riktlinjer, så kallade tumregler.

Då Förvaltningsrätten tydligt uttrycker att en förändrad politiskt vilja och uppdaterad expertkunskap inte kan leda till en ny och förbättrad praxis återstår bara alternativet att förändra i lagstiftningen för att tillgodose den kunskapsutveckling som skett parallellt med rovdjurens utveckling sedan de gamla tumreglerna formulerades, år 2006”, skriver förbundsordförande Solveig Larsson och riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson i en hemställan till regeringen.

JRF föreslår att ett tillägg ska göras i jaktförordningen och att det ska stå:

24 e § Beslut om skyddsjakt enligt 23 a och 23 b ska fattas efter ett angrepp på tamdjur. Ett sådant beslut ska gälla i minst 21 dagar och omfatta ett område som sträcker sig minst 1 km från angreppsplatsen.