Resultatet av spillningsinventeringen av björnstammen pekar mot att Västernorrlands björnstam ökat med 124 procent. Det innebär att länsstyrelsen öppnar för ökad björnjakt redan i höst.
Foto: Matts Bildström Resultatet av spillningsinventeringen av björnstammen pekar mot att Västernorrlands björnstam ökat med 124 procent. Det innebär att länsstyrelsen öppnar för ökad björnjakt redan i höst.

Ökad björnjakt i Västernorrland

Björnstammen har ökat med 124 procent

Björnpopulationen i Västernorrlands län har ökat rejält från cirka 173 björnar till 387 björnar. Det visar DNA-analyserna av den insamlade björnspillningen som gjordes 2015, jämfört med 2004. Länsstyrelsen öppnar nu för ökad björnjakt i länet i höst.

I Västernorrland beräknas stammen på 387 björnar vara fördelad på 195 honor och 192 hanar. Drygt 60 björnar återfanns i båda länen.
Enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är det fler björnar än förväntat i Västernorrland. För Västernorrland är det en kraftig ökning på 124 procent.
Björnobsen pekar i sin tur på att länet i genomsnitt har en årlig ökning av björnstammen på 6,9 procent, enligt rapporten från det Skandinaviska björnprojektet.

Inventering behövs vart femte år
Björnforskarna tycker därför att det behövs en björninventering vart femte år.
”Detta är särskilt viktigt i områden där förvaltningen förändrats eller som ligger i expansionszonen för utbredning av björn”, skrivs det i rapporten från björnprojektet.
Björnspillningsinventeringen omräknat för Västernorrlands del visar att länet har mellan 350 och 360 björnar.
I länets förvaltningsplan för björn har målet varit att hålla en björnstam inom intervallet 180-220 björnar.

Öppnar för ökad björnjakt i höst
Det innebär att länsstyrelsen öppnar för ökad björnjakt.
”En viktig aspekt när man ser över målen är att ta hänsyn till skadeutvecklingen i länet. Hittills har skadenivåerna när det gäller björn varit på en relativt sett låg nivå. Länsstyrelsen Västernorrlands inriktning kommer i vart fall vara att bromsa den ökningstakt som varit de senaste åren. Det kommer att innebära en ökad tilldelning inför höstens björnjakt och även några år framåt. Hur stor den tilldelningen kommer att vara är i dagsläget för tidigt att svara på”, skriver länsstyrelsen om inventeringen. 

”Andelen könsmogna honor har ökat”
”Ökningen av björnstammen i Västernorrland beror förmodligen främst på att andelen könsmogna honor ökat kraftigt de senaste åren och bidragit med en högre tillväxt än förvaltningen varit medveten om. Inom länet visar också inventeringen att det är aningen fler honor än hannar i björnstammen”, konstaterar länsstyrelsen.
Det var elva år sedan det gjordes en liknande inventering i Västernorrlands län.
”Det blir då av naturliga skäl svårt att mellan åren uppskatta stammen noggrannare, särskilt när andelen könsmogna honor under årens lopp har ökat”, kommenterar länsstyrelsen.