Vargjakten i två norska revir 2017 var olaglig enligt en rättsinstans. Företrädare för bland andra norska skogsägare utgår från att staten driver frågan vidare till högsta domstolen i Norge.
Foto: Shutterstock.com Vargjakten i två norska revir 2017 var olaglig enligt en rättsinstans. Företrädare för bland andra norska skogsägare utgår från att staten driver frågan vidare till högsta domstolen i Norge.

Rättsligt bakslag om norsk vargjakt

Världsnaturfonden, WWF, i Norge får delvis rätt i att en vargjakt 2017 i Norge var olaglig. WWF klagade på jakten till Oslo tingsrätt, men fick nej. Domen överklagades sedan till Borgarting lagmannsrett och där har WWF haft framgång.

– Vi ska nu läsa hela den långa och omfattande domen och se vad den innebär, säger Karoline Andaur, generalsekreterare i WWF, till Bondebladet.
Men de norska böndernas organisation, Bondelaget, tror att domen kommer att överklagas till den högsta instansen, Höyesterett. 
Domen gäller vargjakten i Julussa och Osdalen.
WWF hade saken upp i rätten redan 2017 och hävdade att jakten stred mot grundlagen, naturens mångfaldsregler och Bernkonventionen.
Jaktsäsongen 2017-2018 skulle det få fällas närmare 50 vargar, men regeringen reducerade antalet till 42, varav 28 fälldes.

Ogiltigt beslut om licensjakt
Nu har domstolen, Borgarting lagmannsrett, slagit fast att beskedet om licensjakt var ogiltigt, men beslutet att tre vargungar skulle få fällas i februari 2018 i reviren Julussa och Osdalen var riktigt.
WWF ville också ha stoppat att tolv vargar skulle få fällas utanför vargzonen, men det har man inte haft framgång med i de två första instanserna.
– Lagmannsretten varit inte enig, påpekar Per Skorge, generalsekreterare i Norges Skogeierforbund.

Befarar höjd konfliktnivå
Han anser att osäkerheten kring norsk vargförvaltning har ökat och att domen ger en högre konfliktnivå.
Per Skorge vill därför att rovviltnämnderna ska få bättre utredningsresurser, så att inte brister i utredningar ska hindra framtida vargjakter i enlighet med vad som beslutats i stortinget, den norska riksdagen.
Per Skorge förväntar sig att det norska klimat- och miljödepartementet överklagar domen till högsta instans, Höyesterett, eftersom majoriteten i lagmansretten kom fram till sitt utslag under visst tvivel angående vad departementet först kommit fram till angående hur lagen skulle förstås.