Fall för regeringen. Regeringen har nu beslutat skriftligt om vad planen är för den finskryska vargtiken och hennes partner i renskötselområdet.
Foto: Naturvårdsverket Fall för regeringen. Regeringen har nu beslutat skriftligt om vad planen är för den finskryska vargtiken och hennes partner i renskötselområdet.

Regeringen om flyttvargen bland renar

Nu har regeringen fäst på papper vad som gäller för flyttvargen och hennes partner i renskötselområdet. För att skydda samerna och deras renar är regeringen beredd att sätta in extra bevaktning, flytta hela renhjordar och ”minska det samlade rovdjurstrycket”.

Brevet är undertecknat av miljöminister Lena Ek och återges i sin helhet här nedan:

”Uppdrag om bevarande av genetiskt viktig varg

Regeringens beslut

Naturvårdsverket ska, efter samråd med Sametinget, Viltskadecenter vid

Sveriges lantbruksuniversitet samt länsstyrelserna i Västernorrlands län,

Västerbottens län och Jämtlands län, överlägga med berörda samebyar

om ekonomiskt rimliga åtgärder för att minimera risken för skador på

renskötseln så att det vargpar som innefattar den genetiskt värdefulla

vargtiken (G82-10) kan vistas i berörda län över vintern 2012/13 fram till

våren 2013 . Kostnaderna för de åtgärder som vidtas i samband med

uppdraget ska belasta anslag 1 :3 inom U020 Åtgärder för värdefull

natur.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet)

senast den 31 maj 2013.

 

Hoppas på valpar

Skälen för regeringens beslut.

Den aktuella vargtiken (G82-10) invandrade till Sverige 2011 och bär på

gener som är mycket viktiga för den genetiska förstärkningen av den

svenska vargstammen . Vargtiken har inte tidigare reproducerat sig i

Sverige. Flytt av vargtiken har skett vid tre tillfällen under 2011 och 2012

till landets södra delar, men vid samtliga tillfällen har hon vandrat tillbaka

norrut igen. Sannolikheten är stor att hon vid ytterligare en flytt skulle

återvända till renskötselområdet . Vargtiken har under hösten 2012 hittat

en partner och det vore värdefullt för den skandinaviska vargstammen

om paret fick avkomma våren 2013 . Vargparet har etablerat ett revir i

Västernorrlands län där samebyarna Voernese, Vilhelmina södra,

Vilhelmina norra och Ohredakke har sina vinterbetesmarker.

Vargar som på vintern uppehåller sig i renarnas vinterbetesmarker

riskerar att orsaka stor skada för renskötseln, inte bara genom predation

på ren utan också genom att störa renarnas betesro under en känslig

period då renen har svårt att hitta föda.

 

Enstaka föryngringar

Enligt riksdagens beslut (prop . 2000/01 :57, bet. 2000/01 :MJU9, rskr .

2000/01 :174) ska målet för vargstammens utbredning vara att stammen

på naturlig väg sprider sig över landet, men att dess förekomst i

renskötselområdet i huvudsak begränsas till de områden utanför

renskötselområdets åretruntmarker där den gör minst skada. I

propositionen bedömde regeringen att regelbundna föryngringar i stora

delar av renskötselområdet inte torde vara möjlig att förena med modern

renskötsel men att det utanför åretruntmarkerna bör vara möjligt med

enstaka föryngringar i områden där det sällan finns renar eller där

förutsättningarna för att vidta skadeförebyggande åtgärder är

gynnsamma.


Extraordinär insats

Åtgärder kan komma att behövas för att möjliggöra att vargparet får

finnas kvar i området över vintern och tills dess att en förväntad

föryngring har skett våren 2013 . För att minimera skadorna kan det till

exempel bli aktuellt med extra insatser i form av förstärkt övervakning

eller flyttning av renhjordar. Även andra åtgärder kan komma i fråga för

att minska det samlade rovdjurstrycket i området.

Skadorna till trots är det viktigt att försöka skydda det nu aktuella

vargparet i sitt nya revir eftersom den invandrade vargtiken har potential

att minska inaveln i den skandinaviska vargstammen. Åtgärden ska

betraktas som en extraordinär insats till och med våren 2013 och

kommer inte att förändra tidigare bedömningar av förekomst av varg i

renskötselområdet.”