• Älgskadefondsföreningen

”Oroande för demokratin”

AktuelltPublicerad: 2012-08-23 08:23

– Det är oroande ur demokratiskt perspektiv att politikerna har en tendens att smita ifrån ansvar eller skylla på andra.

Det menar professor emeritus i statsvetenskap Leif Lewin i Uppsala. Han syftar på det förhållande som uppdagats i vargfrågan, att politikerna inte kommer att bestämma hur många vargar Sverige ska ha, trots att många anser att det är en politisk fråga.

Tjänstemän på Naturvårdsverket och forskare ska bestämma om vargarna.


Här webbradioinslaget här.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

38. Tillägg till 37, det riktigt tragiska.

2012-08-29 11:52

Det är beklämmande och tragiskt synd om de människor som via propagandan fått sin åsikt om vargen.

37. Alldeles rätt SkOG i Småland.

2012-08-29 10:52

Vilhelm Moberg såg det med nyktra ögon. Här finns mer att läsa som visar träffande hur illa det är ställt med vår demokrati. Den existerar helt enkelt inte. Mycket läsvärt: http://sv.metapedia.org/w/Demokratur

Bl.a. hittar vi följande som stämmer perfekt, så luras svenska folket att försvara varg:
Propaganda, är en term av latinets propago. Att bedriva propaganda eller förmedla propagandamaterial är att försöka sprida en åsikt, uppfattning eller ställningstagande - inte sällan av politisk natur. Nationalencyklopedin definierar propaganda som "mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning." Svenska Akademiens ordlista definierar ordet enligt: "intensiv påverkan för att utbreda en uppfattning ; göra p. för ngt, söka vinna anhängare el. ivrigt verka för ngt."

36. Inte Demokrati utan Demokratur

2012-08-28 09:52

Vilhelm Moberg uppmärksammde detta redan 1965 i en artikel i Dagens Nyheter.

"I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps."– Vilhelm Moberg

Det Vilhelm Moberg varnade för är nu här. Vi ser det överallt i samhället. Vargen är bara ett exempel.

35. 33, 34

2012-08-28 08:26

Bara de som sitter i Dalarna skulle fylla 2 plan och sen kunde de ta ett plan med vargspårarna. FY FAN

34. kjell #33

2012-08-27 17:00

...bara våra länsstyrelser skulle nog kunna fylla ett plan...

33. EU

2012-08-25 22:40

När vi gick med i EU 1994! lovade regeringen att inträdet inte skulle påverka den svenska jakten. Socialdemokraterna med Margareta Winberg som jordbruksminister, plockde bort morkullejakten det första hon gör. Helt utan kunskap om jakten!Den svenska demokratin i ett nötskal. Redan då borde vi fattat hur det skulle bli med vargen. Hon blev ju senare skickad till Brasilien och dit skulle vi nog skicka dom flesta inkompetenta myndighetspersoner!

32. Visst är det politiskt

2012-08-25 20:44

Forskarna har sagt sitt, nu är det upp till politikerna att fatta beslut med stöd av den info som forskarna har givit dem.
Liberg är av samma åsikt, och hans ord väger ju som bekant tungt i detta, men tråkigt nog, dock föga förvånande, så är våra spaggetiryggar till politiker för fega för att göra sitt jobb, då de vet att det kommer att bli ett kraftigt missnöje hur beslutet än faller ut.
Men visst är frågan politisk i detta skede, inget snack om den saken.

31. "Kenneth Erikson" och "Larson"

2012-08-25 19:03

Det finns alltid en konsensus inom forskningen som utvecklas efterhand. Man bygger vidare på denna om än sedan man kan ha lite olika åsikter. Man börjar aldrig från början. Detta gäller också vetenskapen som gäller varg eller rovdjur. Det är denna vi har att hålla oss till. Tidningarna redovisar sällan någon vetenskaplighet utan det är enskilda personer som tycker, dvs. är ganska ointressant.
Larsson kan bemöta argument i st f att angripa - det vinner du på annars tas du inte på allvar. Kom med sakargument.

30. Lasse

2012-08-25 19:03

Särintressen får inte styra så länge det bara drabbar oss på landsbygden. Det snacket håller inte för er i städerna. Det finns flera tusen arter som är rödlistade och som VERKLIGEN är hotade. Dessa skiter ni i, men vargen tycker ni är häftig och därmed ska vi låta den plåga oss som är drabbade. NI kommer att förlora en vacker dag (inom kort hoppas jag). Då ska ni dessutom få betala dyrt för att bli av med skiten. Inom kort kommer det att bli brist på mat då folk tröttnar och flyttar in till städerna,för där produceras det ingen mat. Dessutom är det redan nu allt svårare att rekrytera folk till arbeten i vargbältet, vilket slår mot skogsindustrin och inte minst elproduktionen. Det är ingen självklarhet att du ska ha ström i de två små hålen i väggen. Det krävs drift och underhållspersonal till det. Inget vidare att ge sig ut och felsöka mitt i natten i ett vargrevir förstår du. Vi kan fortsätta i det oändliga med all skit vargen för med sig

29. #27 Lasse

2012-08-25 15:15

särintressen det är såna som styr dig och dina landsbygdsförödarvänner!

28. Strunt av Lasse.

2012-08-25 15:13

Frågan om varg lösa i landet, eller inte, är definitivt av politisk och filosofisk natur. Om frågan vore biologisk så är väl det minsta vi kan begära en beskrivning om hur. Sedan gör du det, okunnigt, lätt för dig om att sak- och vetenskap ska bestämma. Det normala förhållandet är att såväl sak- som vetenskap sällan eller aldrig är överens. Det är bara att läsa tidningarna där det skrivs mycket i vissa frågor, vi har ett aktuellt nyss avslutat Norskt fall. Se också div. EU frågor, samma där, olika uppfattningar. Vi hamnar i frågan om rätt och fel! Låt konsekvenserna styra låter rätt tycker jag.

27. "Stockholmaren"

2012-08-25 08:36

Att anlita sakkunskap och vetenskap i frågor är nödvändigt och demokrati!! Vi lever på 2000-talet. Detsamma gäller inom allt som medicin, ingenjörskonst osv. Särintressen kan och får inte styra.

26. Nej du Lasse

2012-08-24 21:56

Om det var så att biologer och genetiker bestämde viktiga frågor i Sverige så skulle vi hamna efter Nordkorea i demokratiligan och hamna bredvid Nazityskland i historieböckerna. Jag tror att ekofascisterna, MP och V bitit sig själva i svansen när de försöker driva en närmast fanatisk, helt ologisk, falsk och fullkomligt idiotisk kampanj att påtvinga landsorten ett nytt stort skadedjur som fördärvar livskvalitén. Allt fler inser att det bara är frågan om en illvillig maktutövning, kanske till och med ett sätt att få trakassera andra människor. För det finns definitivt inget biologiskt eller genetiskt motiv att ha några vargar i Sverige; de skadar den BIOLOGISKA mångfalden och de utgör en GENETISK risk för den övriga vargpopulationen i Ryssland. Det finns inget somhelst behov av varg i Sverige. NOLL frilevande varg är det enda vettiga!
Och beträffande EU som ju är "internationellt", så vet vi ju hur bra de är på saker och ting. Finns ingen som helst anledning att lyssna till deras syn på hur mycket varg vi ska ha på våra marker, det kan bara bli fel.

25. MM om MVP och naturvetenskap #20, 14

2012-08-24 21:55

Artikelförfattaren MM har gått in i debatten och förklarat att Olof Lidberg har sagt att MVP är 100 och att det är naturvetenskap, och sedan får man göra ett ”politikertillägg”. Jag tycker inte det skall beskrivas så. MVP utan katastrofer = 38 och det är naturvetenskap. Författarna har observerat hur de skandinaviska vargarna fötts, levt, reproducerat sig och dött det sista dryga decenniet. Vargliv har variationer, det varierar hur många avkommor de får, slumpskäl kan göra att en stam som inte tillåts bli större än 38 dör ut, i ett antal simulerade vargpopulationer med den skandinaviska populationens karakteristiska sker detta i 10% av upprepningarna efter 100 år. Så långt är det ren naturvetenskap. Men beräkningen förutsätter att ”varglivsbeskrivningen” är konstant över tiden. I en verklig värld inträffar förändringar och stora förändringar kan betecknas katastrofer. Ett närliggande exempel på en ”katastrof” är Finland, där vargstammen sjönk med över 50% på kanske bara fem år, långt under den nivå Finland eftersträvar. Detta kan knappast förklaras av slump. Kanske finns det något kausalt samband med att EU inledde ett överträdelseförfarande mot den finska vargjakten, en ”EU-katastrof”. På något sätt bör denna reella risk beaktas att något oväntat händer. Men det finns ingen lista över vargkatastrofer, tvärtom finns mycket få sådana katastrofer kända och för de som är kända kan representativiteten ifrågasättas, så forskarna får gissa på katastrofer och hur vanliga de är och hur de påverkar populationen. Dessa förmodanden är mycket subjektiva och detta inslag i beräkningen av MVP=100 kan inte betraktas som naturvetenskap bara för att gissningarna utförs av naturvetenskapsmän. Jag citerar från Vargfakta där kritik redovisas:
“Varför väljer man katastrofscenarier som inte finns dokumenterade för någon däggdjursart? Forskarna har valt nedgång med 55 – 60 % vart tionde år eller 90 % nedgång en gång per 100 år, vilket är ca 5 gånger högre risk än den som presenterats i litteraturgenomgången.”; “En objektiv värdering av de data som presenteras i rapporten ger vid handen att MVP inklusive rimliga katastrofer bör hamna i intervallet 40 till 50 vargar. Det ingår inte i framtagande av MVP att addera en subjektivt vald säkerhetsnivå. Detta är en fråga som ska behandlas i nästa steg, fastställande av referenspopulation för Gynnsam bevarandestatus ( GYBS), då termen ” Significant higher than MVP” ska definieras och där höjd för osäkerheten i bedömningen av MVP ska fastställas. Det är inte korrekt att först ta höjd i MVP beräkningen pga osäkerhet och sedan återigen ta höjd vid fastställande av GYBS"
Jag håller med Varfaktas sagesman om att det hade varit bättre om forskarna nöjt sig med att belysa hur olika katastrofscenarior kan slå, och sedan överlåtit utnyttjandet av den informationen till de som skall fastställa GYBS. Jag har gjort ett eget förslag med GYBS =150 och det är fyra gånger större än det naturvetenskapligt ganska säkert fastställda MVP=38, som sårbarhetsanalysen gav. (se http://vargdag.wordpress.com/ ). Faktorn fyra inkluderar katastrofer och annat, därigenom upprätthålles ”kravet” på ”mycket större”. Det belyser att det inte är bara rör sig om politiskt ”tyckande” utan har ett påtagligt naturvetenskap inslag, men det politiskt betingade inslaget är starkt och det bör därför inte bara göras av naturvetenskapsmän och ämbetsmän.

24. Politiker

2012-08-24 17:31

Politiker har väl ingen kompetens att besluta om antalet vargar. De måste lita till aktuell vetenskaplig kunskap som finns nationellt och internationellt samt kunskap i genetik. Frågan är biologisk och inte politisk.

23. Javisst Lokungen, jag förstod det

2012-08-24 13:23

Fortsättningen på inslagen väg med rovdjurspolitiken leder till fördärv, lidande och förluster. Det är så himla fånigt att se att regeringen beter sig som småbarn med prestigen som fått råda hittills. Vår väg däremot, ger bättring, beröm, positiv anda och vinst både för demokratin, människa, djur och regering, precis som du skriver. Bra, och tack!

22. Kenneth

2012-08-24 09:37

Det var naturligtvis skrivet med en viss ironi men ändå inte. Jag tycker att det var en mycket intressant vinkel du kom med där. Borg och Reinfeldt jagar utgifter att spara och det här måste vara det enklaste betinget som finns. Privatisering är också ett honnörsord med all rätt i vissa fall och klockrent i detta fall. Här finns det miljarder att spara och som bonus vinner sittande regering en jordskreds seger i nästa al. Bara vinnare. Ha en bra dag

21. Skandal!

2012-08-24 09:32

Fegheten hos våra beslutsfattare är lika typisk som irriterande, skandalöst helt enkelt!

20. Rättelse MM

2012-08-24 09:32

MVP är 38 stycken, inte 100 som du påstår. 100 är inklusive "politiska pålagor".

Svar:
Liberg säger att MVP är 100 vargar, om risken för utdöende ska vara mindre än tio procent på 100 år.

Mikael Moilanen, reporter

19. Allvar med humor, Lokungen, i 17.

2012-08-23 23:04

Vi är många som är överens om tagen och fick vi ansvaret skulle vi förpassa detta felsteg till historien och vrida klockan rätt i ett nafs. Naturligtvis skulle det bli ”ett jävla liv” men inga skulle lida ekonomisk skada och vi skulle få beröm av brukarna i de areella näringarna. Åtgärden skulle kopieras över kontinenterna. Djurrättsaktivisterna - Ekofascisterna, och deras ungar, skulle vi erbjuda rovdjursinformation i vår tappning (där fakta och sanning förenas).

18. Tack för förklaring Mikael M!

2012-08-23 19:13

Tack för svar på min fråga i nr 14 om skillnaden mellan gybs och minsta livskraftiga vargstam.

17. Kenneth

2012-08-23 19:13

Håller helt med dig ( som vanligt) bindefeldt fick ordna partyn åt Tillväxtverket utan offentlig upphandling och det kostade Generaldirektören jobbet. Rimligtvis blir det en miljöministerpost ledig inom kort om inte uppdraget läggs ut på offentlig upphandling. Ingen kan konkurrera med mig i en upphandling för jag gör det gratis. Bra va? Du och SMSL kan få börja jobba i min konsultfirma om ni vill. Taskigt betalt men ett intressant och roligt jobb kan jag erbjuda.

16. Demokratin?

2012-08-23 19:13

Man kan ju fråga sig vad det är! När man sitter i stockholm och bestämmer över vår liv på landsbygden. Exprimentera över en gynnsam bevarandestatus av ett djur som fullständigt förstör våra liv! Projekt varg som började på 70 talet som det finns klara dokument på håller ju fortfarande på!Så då är alla vargar vi har är ett kvitto på en olaglig inplantering, så då måste det vara lagligt att skjuta av hela stammen?

15. Det handlar om politik -inget annat...

2012-08-23 19:12

Citerar delar ur vargfakta i en intervju med Olof Lidberg från 2009:

"Om vi går tillbaka något hundratal år fanns vargen utbredd över hela skandinavien och vidare in i östeuropa och vidare in i Asien. Genflödet var ännu större inom vargpopulationen då, och vargar vandrade långa sträckor även på den tiden. Därför var också de "svenska" vargarna -precis som idag, i stort sätt identiska med de ryska vargarna. Så låt oss formulera det i en mening och slå fast det en gång för alla: DET FINNS INGEN SKANDINAVISK VARG.
När forskare och myndigheter talar om skandinaviska vargar, handlar det om att definera vilken vargpopulation man talar om. Med skandinavisk varg menar vi INTE en speciell ras eller underart utan ett geografiskt område."

Slutsatsen jag drar av detta tvivlar jag starkt på att dessa behöver "räddas"...
Värt att notera är att det är skottpengar på bla Ryska vargar och eller hybrider -alltså samma vi har i Sverige idag så vi behöver inte offra något i Sverige för deras överlevnad.

14. Följer mönstret

2012-08-23 16:27

Precis som i kommunerna. Tjänstemännen tar allt mer över från politikerna! S.k tjänstemannastyre!

13. Här kan startskottet till idag finnas se länk Inl.47

2012-08-23 16:27

http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=511886&context=7952#c2

12. Minsta livskraftiga vargstam?

2012-08-23 16:27

I webbradioinslaget skiljer Olof Liberg mellan "minsta livskraftiga vargstam" och "gynnsam bevarandestatus". Det första kan beräknas vetenskapligt, det andra inte, säger han.
Det satte lite myror i huvudet på mig.
Kan någon förklara för mig på vilket vis "gynnsam bevarandestatus" är något annat än "minsta livskraftiga vargstam".

Svar direkt:
Forskarna räknade ut att minsta livskraftiga vargstam är 100 individer, om risken för utdöende ska vara mindre än tio procent på 100 år. Sedan säger EU:s art- och habitatdirektiv att gynnsam bevarandestatus ska vara "väsentligt högre". Vad det egentligen betyder är en bedömningsfråga.

Mikael Moilanen, reporter

11. Frilevande varg?

2012-08-23 13:34

Skall vi ha frilevande varg i Sverige? Ja i s åfall krävs ca 40 individer enligt ledande forskare. Om vi nu inte skall ha frilevande varg, ja då är måste dessa vargar avlivas. Frågan är ej mer komplicerad än så. Men tydligen har Sverige mycket fega politiker som ej vågar ta sitt ansvar i denna fråga?

10. Följ regelverket

2012-08-23 13:34

När regering och riksdag inte vill ta i frågan så borde "Lagen om offentlig upphandling" gälla. Se http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTM
Vilken konsult som helst skulle säkert åta sig detta uppdrag till en lägre kostnad än vad Naturvårdsverket klarar av. Är upphandlingen gjord och var finns den då redovisad?

9. Vargfrågan är INTE

2012-08-23 10:58

politik, och har aldrig varit. Vargen eller bättre benämnt Hybridvargen är olagligt inplanterad i Sverige har fått sitt fotfäste genom pajasbiologer och nu är det ekonomi och personer som livnär sig på det. Dess "svans" har vi galningar som skyddar vargen till vilket pris som helst.

8. Trovärdighet?

2012-08-23 10:46

HATTEN av för Jakt & Jägare som lyfter fram hanteringen av rovdjursfrågorna. Inför kommande val skulle det vara väldigt välgörande om varje parti oavsett färgsättning, kliver fram och berättar hur utvecklingen - framtiden för oss ute på landsbygden skall se ut beträffande rovdjursstammarna.
Detta skulle också vara vägledande för de ungdomar som planerar ett boende och försörjning på landsbygden. Ungefär som kommunernas översiktsplaner. Utvecklingen idag beträffande utvecklingen av rovdjursstammarna kommer garanterat att avfolka den svenska landsbygden. Det parti som vågar greppa denna fråga och styra tillbaka mot sunt förnuft parat med en fortlöpande dialog med berörda, detta parti kommer att lönas för detta.
Idag är kursen helt galet inställd.

7. Vem äger frågan?

2012-08-23 10:14

OM det inte är en politisk fråga-vad är det då för fråga?
Varför vara politiskt korrekt om det inte är våra politiker som bestämmer?
Sist men inte minst-OM det inte är en politisk fråga vilket ju inte verkar vara fallet eftersom det är tjänstemännen som styr kan vi ju bokstavligt talat SKITA i EU´s åsikter.
Återstår då att få tjänstemännen att inse att NOLL är enda alternativet!:-)

6. Röster till valet

2012-08-23 10:14

Nog hade t.ex. Centern tjänat på att visa lite tåga och våga ta beslut i vargfrågan givet att de lyssnar på landsbygden där de borde ha sina väljare istället för att springa på stureplan.

5. Tryckknappskompaniet.

2012-08-23 10:03

Nutidens riksdagsmän har decimerats till osjälvständiga knapptryckare. Vare sig det gäller vargfrågan som energipolitiken så gäller det att vara "politisk korrekt"(se vindkraftsdebatten).
En gång i tiden fanns självständigt tänkande riksdagsmän som hade en en egen stark plattform. Dessa är nu utgallrade. Nu ska man trycka på order och absolut inte komma med några egna kontroversiella förslag, om de mot formodan skulle kunna mobilisera en.
Vargfrågan är för liten fråga för en folkomröstning utan det har varit praktiskt, liksom fjälljakten, att hänvisa till EU.
Ett land har de politiker landet förtjänar.

4. Tillnyktring

2012-08-23 10:03

Nu börjar äntligen sakfrågan komma in i debatten. Vem är ansvarig och hur fattas besluten. Till min stora överaskning har till och med Dagens Nyheter i dagens huvudledare börjat ifrågasätta hur vargdebatten förs. Och kritisera det överseende som många ansvariga visat mot djurrättsaktivister, Läs http://www.dn.se/ledare/huvudledare/vald-i-djurens-namn

3. De som ska besluta är alla jäviga!

2012-08-23 10:03

Alla som arbetas med vargfrågan på Naturvårdsverket är rekryterade för just sitt engagemang för vargen. Skulle du ha en annan uppfattning än att vi ska ha fler vargar i landet är du chanslös på en anställningsintervju, så enkelt är det!
Och vad är det för djur som genererar arbetstillfällen för vargforskarna?
Vi har alltså fått en situation där två grupper med absoluta egenintressen för fler vargar i Sverige tillsammans ska försöka bestämma minimiantalet. Kan man ens med ljus och lykta finna en tydligare jävsituation?

2. Väljer man att vara Politiker....

2012-08-23 10:02

...Bör man också kunna ta ansvar,i annat fall riskeras kaos och anarki,särskilt om det handlar om brännheta situationer som vargfrågan är.Detta är i allra högsta grad ett politiskt ämne.

1. Nu får det vara nog

2012-08-23 10:02

Ansvarsutkrävande är en väldigt viktig del av demokratin säger proffessor Lewin. Det är VERKLIGEN på tiden att statsråden tar sitt ansvar och gör rätt för lönen. Inte kör den allt mer vanliga bekväma vägen med delegering av svåra frågor. Regeringen kommer i vart fall att få ta konsekvenserna i nästa val. Återinför personligt ansvar för tjänstemän inom stat, landsting och kommuner NU. Då blir framtoningen betydligt försiktigare och den här frågan kommer att avgöras av politikerna, då inte tjänstemännen vågar härja på som nu. Man häpnar när en fråga som håller på att ödelägga Sveriges landsbygd och matproduktion och som beräknas kosta miljarder per år ska avgöras av tjänstemän utan personligt ansvar. Bye bye
C

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons