• Allmogejakt

Forskare vill studera bristen på älgtjurar

AktuelltPublicerad: 2009-04-08 09:24

Forskare vill nu titta närmare på effekterna av en liten andel tjurar i älg­stammen.
– Risken är att brunstbeteendet ändras och det kan få långsiktiga effekter på älgstammen, säger älgforskaren Johan Månsson.
– Både forskare, jägare och markägare talar nu om att sträva mot 40-60-fördelning, alltså 40 procent tjurar av de vuxna.

Egentligen är effekterna av en låg – och ung ­– tjurandel i älg-stammen ganska okända. Få studier har gjorts och förhållandena skiljer sig mellan Nordamerika, Ryssland och Sverige. 

Fler ombrunstningar
– Forskningen tyder på att antalet ombrunstningar ökar om tjurarna blir färre. Det kan i sin tur vara en av flera orsaker till de minskade slaktvikterna på kalv som vi sett efter älgexplosionen omkring 1980, berättar Johan Månsson, älgforskare vid Sveriges lantbruksuniversitets, SLU:s, forskningsstation i Grimsö.
Hur stor tjurandel som är ”normal” är inte klarlagt. Det finns troligen också en naturlig variation. Men en sak kan man vara rätt säker på, enligt Johan:
– När andelen tjurar ligger runt 20 procent, som är fallet på många håll i landet, så är det inte längre naturligt. Då beror det på människan och jakten.

Låg medelålder
I Sverige blir tjurarna mycket sällan gamla. Medelåldern för tjurarna är i stora områden omkring tre år. Normalt blir en tjur kapital och har nått sin bästa ålder vid sex-ni års ålder.
– Älgkorna har egentligen inget val, utan tvingas låta sig betäckas av unga oprövade tjurar. Tecken som hornuppsättning och kropps-storlek, som ska visa om det är en bra tjur, kan vara svåra att tolka. Det naturliga urvalet som ger de största, starkaste och mest livs­kraftiga tjurarna en större möjlighet att föra sina gener vidare är därmed satt ur spel, konstaterar Johan.  
Men det finns också fler ”onaturliga” faktorer som påverkar älgstammen:

Älgforskaren Johan Månsson konstaterar att andelen tjurar bland de vuxna älgarna kan vara så låg som 20 procent. Det är en av flera onaturliga förutsättningar som kan påverka älgstammen på lång sikt.

• Det svenska skogsbruket, vägkanter, kraftledningsgator och annan mänsklig aktivitet skapar en onaturligt hög och jämn födotillgång – ett jämt fördelat överflöd – åt älgarna. 
• Mellan 80 och 90 procent av de svenska älgarna dör av en kula. Jakten dominerar helt som dödsorsak. Rovdjuren ökar förvisso, men även med en vargstam på 500 individer skulle bara omkring 5–10 procent av älgarna bli vargmat (ur ett nationellt perspektiv, andelen blir betydligt större där vargreviren finns och mindre i urbaniserade områden).
• Sist, men inte minst, är den svenska älgstammen betydligt större än vad den skulle ha varit i en orörd natur, sannolikt tre-tio gånger större, beroende av var i Sverige man tittar.

Mänsklig påverkan
Sammantaget lever alltså den svenska älgstammen i en miljö som skiljer sig mycket från en icke mänskligt påverkad, i princip ur alla aspekter man kan tänka sig. Det är något man bör ha med sig i förvaltningen och i de mål man ställer upp för älgpopulationen.
– Vi bör fundera på vad vi vill med vår älg­stam, säger Johan. 
– Ska vi till exempel ha hög  köttproduktion, många skottillfällen, stora trofétjurar eller så naturlig älg­stam som möjligt? 
Johan Månsson tillägger:
­– En älgstam med en tjurandel på 20 procent har en högre produktion. Mindre kalvvikter och ombrunstningar överträffas av att det finns fler produktiva 
kor. Men är det bra i det långa loppet?

Likna vargen?
Frågan är också hur bra människan är på att efterlikna det naturliga urvalet. Kan vi avgöra vilken ko som skulle ha klarat av att försvara sina kalvar mot varg, eller kan vi se när ett djur är i sämre kondition än normalt?

Dagens svenska älgar lever i en miljö som är starkt präglad av människan. Andelen tjurar är låg, men hela älgstammen är flera gånger större än naturligt. Dödligheten beror nästan helt på jakt och fodertillgången är hög och jämnt utspridd. Hur påverkas älgstammen på lång sikt med dessa urvalsförutsättningar?

– En sak som människan borde klara är att få upp andelen tjurar till 40 procent och se till att de blir äldre, tror Johan Månsson.     
Det är också vad många jägare och organisationer numera talar om: 40–60-fördelning. Bland annat går Sveaskog ut med det till sina jaktarrendatorer.

Studerar ung och liten tjurstam
Men det behövs också mer kunskap. På SLU är man i startgroparna med idéer och resonemang kring hur man ska studera effekterna av en ung och liten tjurstam.
– Det krävs data från många älgar över stora arealer, och allra helst långa tidsserier. Det finns forskningsmaterial på många hundra GPS-märkta älgar i norra Sverige, men vi vet ännu inte vad vi i detalj kan utläsa ur materialet. 

Sveaskogs älgdatabas
– Vi hoppas också på till exempel Sveaskogs initiativ med en älgdatabas för hela sitt markinnehav. Den kan bli oerhört betydelsefull för forskningen och förvaltningen.
Till exempel skulle inte Grimsös eget forskningsområde på 
13 500 hektar räcka till. Av 24 märkta älgar delas alla utom fyra med grannmarkerna. 
– Vi skulle aldrig helt själva kunna styra vår egen älgstam – till exempel höja och sänka tjur­andelen, eftersom en allt för stor del av älgpopulationen styrs av angränsande jaktmarker och att djur utifrån skulle vandra mellan markerna, säger Johan.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Efterlikna vargen, Anders

2009-04-10 13:40

Då ska vi släppa jakten på kalv fri från midsommar. Höstjakten ska inriktas på djur som uppvisar tydliga ålderskrämpor eller andra lyten.
Är detta verkligen ditt allvar?

7. Självklart?

2009-04-10 13:40

Allt sedan min start på Dianas stigar i början på 70-talet har det diskuterats älgstammens sammansättning, avskjutningsprinciper m.m. Forskare säger spara si eller spara så. Man tycker att efter alla forskningsmiljoner kanske miljarder när det gäller älg, samt jägares och markägares erfarenheter borde medfört bra underlag. Så vitt jag kunnat se så har inte någon av de under åren beprövade modellerna fallit väl ut på alla de ställen de provats utan lokala förhållanden varierar.
Mina egna slutsatser är ganska enkla, älgar äter förökar sig och dör. De älgar som inte fälls överlever och kan reproducera sig och troligen fällas senare, de som fälls kan inte reproducera sig.
Centraliserad distansförvaltning fungerar som regel dåligt medan frivillig lokal samverkan oftast fungerar bra.

6. Äntligen

2009-04-09 19:26

Äntligen någon som tar frågan på allvar.
Även med bara dom mest grundläggande kunskaper om det naturliga urvalet och genetik, kan man fatta att den nuvarande situationen är långsiktigt ohållbar.
För att älgstammen skall hållas frisk och livskraftig krävs att jakten efterliknar naturliga förhållanden så långt som möjligt, dvs. så rovdjurslik som möjligt.
Min personliga åsikt är att kapitala tjurar bör fridlysas, tills man ser en tydlig förbättring av läget, tillsammans med ett klart uttalat mål på kanske 40% tjur i populationen.
Sådana förhållanden som Perra Hälsing beskriver är nog inte så vanliga nuförtiden och i södra delen av landet finns dom väl bara där man jobbat hårt med Kalmarmodellen.
Det skall bli intressant att se vad forskarna kommer fram till, även om det känns relativt självklart vad det borde bli.

5. Jag vill tilläga

2009-04-09 01:26

...att under de senaste 10 åren med samma system så har vi skjutit totalt 136 älgar. För fyra år sedan upptäckte vi för första gången spår efter varg och vi har nu konstaterat två stationerade vargrevir som gränsar inom området. Kanske är det bara för att området ligger på gränsen mellan reviren som vi fortfarande inte har märkt någon direkt effekt på älgstammen för till skillnad från grannlagen, som har haft dramatiska minskningar på sina älgavskjutningar, så skjuter vi lika mycket älg nu som för 10 år sedan.

4. Flum

2009-04-09 01:26

en vargstam på 500 vargar tar bara 5-10% av älgarna ur ett "nationellt perspektiv",men mycket mer där det i verkligheten finns varg.Vilken flumforskning.I zoner där vargen inte" hör hemma" blir väl inga älgar vargmat eller?Och allt för att påvisa att rovdjur har nån sorts roll i naturen,att de gör nån sorts nytta som inte befolkningen där förstår.

3. Det känns tryggt!

2009-04-09 01:25

Det är gott att veta att Grimsö Forskningsstation ser problem med den låga andelen tjur samt en låg medelålder på dessa tjurar. Konstigt är dock att jaktlagen, på många ställen, har sett konsekvensen av dessa problem under en längre till. Hos oss har avskjutning under senaste 3-4 åren, bestämts med hänsyn bl.a till att öka antalet och ålder på tjur på våra marker. OCH tack vare detta börjar se positiva resultat.

Men borde man inte ha agerat lite snabbare i denna fråga, det är ju minst 4 år sedan vissa jaktlag började förstå att den avskjutning man bedrev inte var hållbar.

Med detta som bakgrund kan jag förstå den oförmåga till ett sunt förnuft som finns inom rovdjursdiskussionen hos vissa organisationer. Vårt beslutande organ vilket inte klarar av att ta beslut, kan kanske förklaras med en forskning som ligger flera år efter och inte före som sig bör.

Bara en reflektion

2. Stora skillnader över landet?

2009-04-08 15:58

"– När andelen tjurar ligger runt 20 procent, som är fallet på många håll i landet, så är det inte längre naturligt. Då beror det på människan och jakten."

Vart finner man dessa platser? I vårat viltvårdsområde så hade vi 45% tjurar under älgjaktsveckan inligt älgobsen.

"I Sverigeblir tjurarna mycket sällan gamla. Medelåldern för tjurarna är i stora områden omkring tre år."

Återigen, Vart finner man dessa områden? Enligt älgobsen så hade vi störst andel kapitala tjurar mellan 10-14 taggar, 2 riktigt stora tjurar över 16 taggar och ett fåtal mindere tjurar.
Vi har fri tilldelning när vi jagar så länge vi ligger före med kalvavskjutningen och vårat mål är att skjuta minst 60% kalv och att spara dom största korna.
Vi jagar på ett område som är 4600ha och i höstas så fick vi 5 stora djur och 8 kalvar.

1. Min förhoppning

2009-04-08 11:01

Jag hoppas Johan Månsson först ordentligt studerar all redan tillgänglig forskning om älgen, men det hör väl till.
Det har trots allt forskats på älg under kanske ett helt sekel.

Jag hoppas också han inte har förletts av ekologistiska idéer och bär på uppfattningen att det luddiga begreppet "naturligt" inte alls är liktydigt med det bästa.

Likaså bör han jämföra vargens urval av älgar med våra älghundar.

Det finns otroligt mycket data om älgen i Sverige, data av alla möjliga slag under en lång tid.

Frågan om vem som initierat och finansierar forskningen får vi väl veta så småningom. Hoppas att det genom en objektiv hållning i resultatet inte kan anas.

Lycka till!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons