• Älgskadefondsföreningen

Utökad skyddsjakt på varg ska utredas

Sven-Erik Bucht vill veta om §28 kan användas mer

AktuelltPublicerad: 2015-07-07 13:20

Regeringen vill veta om möjligheterna till skyddsjakt på varg kan utökas. Naturvårdsverket får uppdraget att utreda om det exempelvis är möjligt att skjuta vargar som kommer nära tamdjur.

Regeringen fattade sitt beslut den 25 juni och direktivet till Naturvårdsverket är "Uppdrag att se över skyddsjakt efter varg och föreslå nya regler för skyddsjakt."
Dokumentet från regeringen är daterat den 25 juni, alltså en vecka efter att EU-kommissionen återigen varnade Sverige för att licensjakt på varg inte är tillåtet enligt EU:s art- och habitatdirektiv.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht skriver:

Jakt på icke skadegörande individ? 
"Naturvårdsverket ska undersöka hur skyddsjakten i Sverige kan utvecklas för att möta de behov som i dag finns givet den ökade vargtätheten i vissa områden där detta kan skapa problem för viss djurhållning och där det inte finns någon annan lämplig lösning. I uppdraget ingår att beskriva om hög vargtäthet i visst område innebär en ökad risk för allvarlig skada på tamdjur och i så fall föreslå hur det ska hanteras. I uppdraget ingår dessutom att beskriva om och i så fall i vilken utsträckning skyddsjakt kan användas för jakt efter andra individer i en flock än den individ som orsakat skada."

Kan närgången varg skjutas?
Landsbygdsministern vill också veta om det är möjligt att skjuta varg som kommer nära och hotar tamdjur. Han vill att en utökning av paragraf 28 utreds.
"Även möjligheten att, som ett komplement till nuvarande reglering i 28 § jaktförordningen om skyddsjakt på enskilds initiativ, tillåta skyddsjakt inom ett förutbestämt avstånd från hotade tamdjur ska undersökas", skriver Sven-Erik Bucht i sitt direktiv till Naturvårdsverket.
Jägarnas Riksförbund har föreslagit just att vargar som uppträder i omedelbar närhet till människors boningar och tamdjur ska kunna skjutas på initiativ av "gårdsfolket". JRF skrev till regeringen om saken i början av juni.
Regeringen vill att Naturvårdsverket lämnar in sin utredning senast 30 september.

 Läs hela skrivelsen från regeringen till Naturvårdsverket här.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Kombination?

2015-07-27 16:19

Skulle det vara möjligt att driva frågan i två spår? Allt villt som ej uppvisar normal skygghet för människa får avlivas som skadedjur, så även varg, alltså utökning av § 28, och även bedriva licensjakt i särskilt utsatta revirområden? Bara en undran i väntan på.

10. Skyddsjakt istället för licens

2015-07-09 13:17

Är väl en uppenbar risk att denna i så fall utökade skyddsjakt ska ersätta licensjakt. Mp är ju helt emot licensjakt men accepterar skyddsjakt lite bättre. Även EU ser bättre på skyddsjakt.

9. #8, bäste Lantis,

2015-07-09 13:16

tack för ditt svar. Det visar mig hur jag måste förtydliga min kommentar #7. Av inlägget ifråga framgår inte att jag tror att Lantis har något inflytande överhuvudtaget på vargfrågorna. Det är dock bara ett av problemen med riksdagens vargpolitik; självklart borde de som drabbas av vargars härjningar har ett inflytande på vargpolitiken. Ett annat problem är att riksdagen inte behöver ”domineras” av vargaktivister för att (5%?)-Miljöpartiets vargpolitik skall vinna fram. Det finns uppenbart vargaktivister i samtliga partier. Riksdagsledamöter sitter i riksdagen därför att de fått väljares förtroende att stifta lagar. Detta förtroende, och riksdagens resurser, gör att varje ledamot skall vara väl insatta i allt de lagstiftar om. Men var och en i hur vargar fungerar insatt vet att det aldrig har varit, eller kommer att bli möjligt, under rimliga förhållanden, hålla varg och boskap i samma område. Var och en vet också att det aldrig har varit, eller kommer bli möjligt, att bedriva lönsam djuruppfödning, behålla jaktbara viltstammar, eller undvika för folk och fä farliga smittor i områden med vargrevir. Detta innebär att varje riksdagsledamot som röstat fram dagens vargpolitik endera måste vara gravt oinsatt i frågan – och därmed misskött sitt uppdrag – eller också vara vargaktivist. Jag vill inte gärna tro att en stor del av riksdagens ledamöter missköter det uppdrag de fått av sina väljare. Lantis, liksom jag, hoppas självklart på genomslag i riksdagen för den allmänna rättsuppfattningen om att varje djuruppfödare skall ha rätt att omgående och fritt avliva skadedjur som hotar hennes djurbesättningar. Men för att en sådan lagändring skall komma till stånd måste ett eventuellt förslag från regeringen Löfven få majoritet i riksdagen, trots att det i riksdagen uppenbarligen sitter många vargaktivister. Ehuru självklar och nödvändig, så löser inte med säkerhet en lag problemen med vargpolitiken. Tvärtom, risken finns att en lag om självklar rätt till enskilds skyddsjakt på varg – vilket jag absolut applåderar – kan förlänga och försvåra vargplågan. Mest sannolikt är dock att en eventuell lag blir så komplicerad att den inte medför någon minskning av vargstammen. En lag med Miljöpartiet i regeringen under ledning av handlingsförlamade, men makthungriga, socialdemokrater kommer med stor sannolikhet utformas så att ytterst få skall våga skjuta, och de som ändå skjuter skall bli av med sina vapen för alltid, eller åtminstone under mycket lång tid – därtill hot om fängelse, böter och skadestånd. Socialdemokraterna har tidigare visat att de gärna offrar landsbygden för att med Miljöpartiets hjälp nå makten.
Vi, vargdrabbade, måste dock ha klart för oss att det inte är Naturvårdsverkets anställda, vargbiologer eller forskare som är problemet. Detta är människor som gör vad de får betalt för. Det måste vi respektera, även om det är svårt eller omöjligt förstå att någon vill ägna sig åt verksamheter som skapar så stort lidande för så många människor och djur, och som är till så stor skada för natur och näringar. Nej, kärnan till allt vargont och övriga rovdjursproblem är lagstiftning och skyddsklassning, och det är vad vi måste ändra – nationellt och på unionsnivå. För att det skall bli möjligt måste LRF, JRF, SJF, SKK och alla andra organisationer och enskilda som företräder vargdrabbade samarbeta mot ett gemensamt mål om ett vargfritt land. Då duger det inte att som Jägarförbundet hålla seminarium med Miljöpartiet. Eller för den delen, som Jägarförbundet, vilja ha varg över hela landet! Jägarförbundet kan informera miljöpartister om vargfakta hur länge de vill; troende ekosofiska klimat- och miljöaktivister kan ej nås med sakliga argument. Det är de vargdrabbades organisationer som skall hålla gemensamma seminarier, och det enda mål som kan nås är ett vargfritt land. Eller förstås, som vi är på väg mot, ett vargfullt land. Ty, ingen har ännu visat att varg kan förvaltas, eller ens begränsas under svältnivå.
Och Lantis, nej, jag är fullständigt ointresserad av vargjakt, det har jag provat på och funnit särdeles trist.

8. 961L

2015-07-08 22:46

Du överskattar mitt inflytande på vargfrågorna men tack ändå för ditt förtroende. Du misstar dig även på riksdagen. Den domineras inte av vargkramare.
Som djurbonde i varglän måste jag välkomna alla snabba ändringar i reglerna och särskilt en ökad chans till skyddsjakt på enskilt initiativ. Det gör verkligen skillnad när det gäller. Det är mitt enda sätt att skydda mina djur under betesperioden. Jag kan inte sitta och vänta in den kommande vinterns selektiva licensjakt och hoppas att just mitt närmaste revir skall bli det som lottas fram. Vid det laget kan halva besättningen vara borta.
Kanske har du en annan vinkel om du vill jaga varg i skogen men för att skydda tamdjur skall varje varg som kommer inom vittringshåll från en gård vara lovligt byte.

7. 1. Lantis - optimism är att ta i

2015-07-08 18:04

Regeringen är nog inte särskilt intresserad av att veta om möjligheterna till skyddsjakt på varg kan utökas. Vad regeringen vill veta är hur regeringens egen vargkonflikt kan dämpas. Men tar sig Buchts förslag förbi Riksdagens vargaktivister så kan ju förslaget ha sidoeffekter som på kort sikt kan vara positiva för vargdrabbade. Och det går ju bra för Löfven att sälja ut landsbygden så länge Riksdagen bakbinder sig själva med DÖ, och de vargdrabbade inte kan enas. Självklart borde LRF, JRF, SJF, SKK med flera gå samman och sätta stopp för denna odemokratiska rovdjurspolitik som är ett blodigt övergrepp på stora befolkningsgrupper. Vad hör jag i stället? Jo, Jägarförbundet håller seminarium med Miljöpartiet! Och så länge reproduktionen är högre än avskjutning och annan dödlighet, så länge kommer antal vargar att öka – och det går undan. Är det någon som på allvar tror att regeringen Stefan Löfven kan komma överens internt med sina egna vargaktivister och med EU om att i Sverige årligen avliva hundratals vargar? Nej, sossarna tvingas nog av vargaktivisterna tro på Naturvårdsverkets uppgifter om att ”vargstammen är stabil”! Naturvårdsverket har nämligen gjort ”matematiska” simuleringsmodeller av vargstammen, dessa modeller visar att de 44 vargar som fälldes 2015 var 15% av stammen (motsvarar 293 vargar i vinterstam), emedan verket uppger att dessa 44 avlivade vargar enligt verkets modeller är 15% av en vinterstam om 415 vargar, utan hänsyn till de som dött under inventeringen. Vilket alltså borde betyda 122 döda vargar under inventeringen; hur går det till på dessa inventeringar? Nåja, allt kan ju förklaras med tjuvjakt. Det fina med modeller är att de kan visa precis vad uppdragsgivaren vill – finns ingen vargbiolog som begriper ett jota av matematik eller simuleringsprogram. De verkar inte ens behärska de fyra räknesätten. Och nu skall de göra nya modeller av vargstammen? Modeller som alltid ger vargbiologgynnsamma svar kanske.
Så, tyvärr, Lantis. Vargstammen i Sverige växer fritt och breder ut sig obehindrat. Stefan Löfven prioriterar sämja i regeringen framför folkets ve och väl. Aktivisternas vargar kommer att finnas över hela sitt "naturliga" utbredningsområde, och vara långsiktigt livskraftiga (minst 5000) och ha sin fulla "ekologiska effekt" (ingen jakt)! Räkna antal döda och lemlästade tama och vilda djur, så får du ett mått på antal vargar. Tag lärdom av katastrofen Yellowstone; inplanterade vargar har närapå utrotat den lokala älgstammen, decimerat hjortstammen till en spillra och spridit dvärgbandmask, rabies och neospora caninum över ett stort antal delstater. Tag även lärdom av katastrofen projekt mexikansk varg i New Mexico, genomförd av USFWS – en amerikansk variant av naturvårdsverk.

6. Förhalning!

2015-07-08 12:40

Omän tanken med utökad skyddsjakt är bra ser jag inte det här som något annat än man skjuter upp beslut för att blidka samarbetspartnern MP. När den här utredningen är klar har man tagit in betesdjuren för det här året så det blir först nästa år den kan användas. Däremot kan det bli att man säger nej till vargjakt i vinter med motivering att man först vill se vad den utökade skyddsjakten får för konsekvenser. Jag är övertygad om att de på det här sättet ser en möjlighet att slippa verkställa det beslutet som Sveriges riksdag fattat. Hade de menat allvar hade de fattat beslut om utökad skyddsjakt, sett vad konsekvenserna blev och sedan tagit med detta när antalet djur i vargjakten skall fastställas. Det är inte utredningar som behövs, det är verkställande av fattade beslut!

5. # 1

2015-07-08 12:40

Antagligen en manöver så att Stefan Löfven kan sitta kvar som statsminister.

4. Helt otroligt

2015-07-07 21:35

Finns det något i hela världen som är mer utrett än den svenska vargstammen?

3. Men

2015-07-07 15:31

...det verkar som man vågar känna en liten optimism?

2. 30 september...

2015-07-07 15:30

då börjar man norrut att ta in sina utegångsdjur, betet börjar tryta. Genom ett sådant datum kan man skjuta fram ett beslut ytterligare en tid. Utredningssverige förnekar sig inte! Tänk om det skulle bli fel slutsatser så att det inte passar Romson, då är det bara att tillsätta en ny utredning igen. Vargstammen och MP kommer inom denna mandatperioden att ödelägga svensk landsbygd och dess näringar. Då har ju MP uppnått ett delmål, genom att skattebelägga sol och vindenergi ytterligare ett. Mp blir Sveriges undergång!

1. Eventuell utökad skyddsjakt kommer att ersätta licensjakt.

2015-07-07 14:08

Jag tror att det är en manöver för att kunna stoppa licensjakten. Socialdemokraterna vill inte ha bråk i regeringen och de vill undvika problem med EU. Utökad licensjakt blir nog ett substitut för licensjakt. Man hoppas att blidka jägare, fårägare och andra vargmotståndare något med detta förslag.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons