• Älgskadefondsföreningen

Vildsvin åker lastbil till nya marker

AktuelltPublicerad: 2008-05-09 10:47

Vildsvinsforskaren Henrik Thurfjell säger att vildsvin från Skåne lastas på lastbilar för att sedan släppas i områden där det inte finns vildsvin. Han hävdar att detta är en inofficiell sanning. Utsläppandet sker för att få jaktbart vilt på markerna. Däremot har illegal utsättning av vildsvin inte lett till något åtal än.

Henrik Thurefjäll är doktorand vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö i Umeå. Han forskar på skötselåtgärder som kan få ned vildsvinsskador på jordbruket. Forskningen finansieras av Svenska Jägareförbundet.
En del av forskningen består av att följa vildsvin på Christinehofs och Högestads marker med hjälp av GPS. Varje halvtimme lämnas positioner från sändarna.
Utifrån resultaten har Henrik Thurefjäll sett att vildsvin inte är särskilt lättstötta.

Springer bara 60 meter
– Om en människa stör ett vildsvin i daglegan springer det bara en liten bit, tills de inte syns. Kanske 60 meter. Det är så små rörelser att det inte ens syns på GPS:en, säger Henrik Thurfjell till Skånska Dagbladet.
Det har också visat sig att ledarsuggorna är listiga och stannar kvar i såten tills det blir mörkt. Dessutom är vildsvinen livrädda för hundar.
– Så är också vargen deras enda naturliga fiende. I områden med varg i Polen äts 90 procent av kultingarna upp av varg, berättar Henrik Thurfjell för Skånska Dagbladet.
Nu när vildsvin börjar etablera sig i Värmland vill Henrik gärna forska vidare i hur det går när de väl stöter på varg.

Skrämmas bort av hundar
De skånska lantbrukarna har problem med vildsvinens härjningar. Jakt är det mest effektiva sättet att få bukt på problemet.
Men även påvisandet att hundar skrämmer dem kan kanske utnyttjas.
– Kanske är det en effektivare skötselåtgärd att släppa hundar i markerna, säger Henrik Thurfjell i Skånska Dagbladet.
Störs vildsvin rejält, drar de gärna till ett annat område mellan tre och uppemot tolv kilometer bort, där de stannar tre-fyra veckor.
Att använda eltråd är en tveksam metod, enligt vildsvinsforskaren.
– Det är inte samhällsekonomiskt försvarbart. Visst, det stänger ute vildsvinen från ett fält, men du får lika stora skador på grannens grödor. Då är det ingen vinst, om man inte stängslar allt, förklarar han i Skånska Dagbladet.
Henrik Thurfjell konstaterar att vildsvinen är här för att stanna. Men att uppskatta hur många som finns är svårt, men de har redan spridit sig upp mot Gävle.

Norrgräns vid Skellefteå?
– Eftersom de klarar upp till 70 centimeters snödjup skulle en möjlig norrgräns gå någonstans vid Skellefteå.
Att de nordligaste bestånden av vildsvin för eller senare stöter på varg och utgör ett byte är inget som hotar stammen. Henrik Thurfjell berättar att vildsvinens reproduktionsförmåga är enorm och att inte ens de polska stammarna knäcks av vargtrycket.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Tack för era svar...

2008-05-21 15:17

...R Feynman och tyskterrier. Jag avundas inte "forskarna" när de ska presentera sin "nya fynd".

17. Vildsvin åker lastbil

2008-05-16 17:19

Detta är rubriken här. Hur kommer det sig att kommentarerna i huvudsak handlar om rovdjur och forskning? Det finns faktiskt fler och i mångas ögon större problem än rovdjuren.

16. Kenneth

2008-05-16 09:08

Att de kommer fram till att sanningen och sunt förnuft är det som håller längst, även för forskare och tjänstemän? Eller att de än en gång kommer att inse att vi jägare hade rätt från början angående viltet?

15. Kenneth Erikson

2008-05-16 09:08

På rovdjur har det forskats i långa tider i många länder och så mycket nytt kommer inte fram. När det gäller svenska förhållanden skulle man kunna studera dels hur inavlad vargen är och hur mycket uppblandad den är med hundar och studera vinster och kostnader för vem med att ha varg i Sverige och relatera detta till den stora vargpopulation som finns på dubbelkontinenten. Fjällräven är huvudvärd för rävdvärgbandmask men vargen är ett viktigt värddjur och troligen det djur som kommer att föra parasiten till Sverige. Forskning borde därför ske på hur vi kan hindra att denna parasit når Sverige och om det verkligen ligger i allmänhetens intresse att söka bevara fjällräven med konstgjorda medel. Likaså borde forskning ske på hur man kan förhindra rabies att nå Sverige, även denna sjukdom kan komma med varg från Östeuropa.
Detta är väsentliga frågor och borde finnas på den politiska agendan, om folk i allmänhet kände till dessa risker och fick välja mellan att bevara en inavlad varg i förhållande till de stora konsekvenser bandmasken och rabies medför för folk i allmänhet så tror jag inte många är villiga att ta risken med varg. Forskarna bör om de känner något ansvar för sina uppdragsgivares hälsa och välmående arbeta hårt för att dessa frågeställningar redovisas och debatteras offentligt.
Detta skulle vara till stor gagn för folk och djur i glesbygd men även alla stadsbor som någon gång besöker naturen.
Geografiskt och ytmässigt saknar Skandinavien betydelse för den ryska skogsvargen, men för att kompensera de människor som vill höra och se varg så kan forskarna ta fram data för hur ett varghägn bör utformas och hur vargarna skall utfodras. Att ha en stor frilevande vargstam i Sverige är inte möjligt av många skäl.
Björn, lo och järv kan på ett enklare sätt kontrolleras med jakt och jakten bör ske som allmän jakt med fasta jakttider, som t ex för rödräv m.m.
Älgjakten bör återgår till generell jakt under visst antal dagar, stammen kan ökas eller minskas genom att ändra antal dagar jakten får pågå, all jaktbyråkrati kan läggas ner.
Forskning borde vidare ske på hur all skogsmark i Sverige kan överföras till enskilda ägare som bor i samma kommun som marken de äger, detta skulle medföra ett enormt lyft för glesbygdens ekonomi och vitalitet och öka mångfalden i flora och fauna. Som enskild åtgärd slår detta allt annat. Vad gäller forskningen på rovdjur och närliggande områden så är det bara att konstatera att forskarna som kollektiv har övertygelse men saknar briljans och kunskap inom matematik, statistik och databehandling. Man vet om men missar ändock ofta att all information som presenteras i resultaten måste finnas i indata, man kan inte skapa ny information genom matematisk behandling av indata, man kan bara ta fram information som finns men inte syns. SISU (Skit In Skit Ut) gäller alltid. Tillkommer ny information mellan indata och utdata så brukar denna kunna hänföras till fel eller ideologi. Ideologi ligger tyvärr många gånger bakom valet av forskning.
Unga människor som satsat på sin utbildning har krav på att få en examen, man måste därför ibland ställa låga krav på en doktorands forskning. Detta tycker jag är fullt rimligt och vad jag kallade flumforskning är många gånger motiverad ur denna synpunkt.

14. Om ni använder era kloka huvuden...

2008-05-15 13:09

...och spekulerar, vad kan vargforskningen tänkas komma fram till för resultat som blir till glädje för dem som idag ser närvaron endast som bekymmer?

13. Doktorandens analysförmåga har inte blivit bättre

2008-05-14 08:53

I förra inlagan ställde doktoranden upp en tes baserad på svag kännedom om mina eventuella studielån. Denna gång ställer han upp teser baserade på lika svag kännedom om min utbildning och kunskaper.
För att imponera och försöka visa vilken höjd hans forskning har så räknar han upp några elementära statistiska metoder, det är patetiskt. Jag skall också ställa upp en liten tes: Doktoranden har på sin höjd läst statistisk grundkurs, kanske statistiska metoder och i matematik högst matematisk analys 1. Att i det läget briljera med en kunskap man inte har är sorgligt. Men med den nivå aktuell forskning har så kan jag hoppas att doktorandens kunskaper i statistik och matematik räcker till. Doktoranden har förstås även lärt sig använda visst dataprogram.
Sedan måste jag återigen korrigera doktorandens uppfattning om vad jag skrivit; jag skrev inte att all forskning vid universiteten var okej, det är den inte. Det finns även där alltför mycket flumforskning som inte tjänar annat syfte än att producera en doktorstitel. Sedan skrev jag apropå den kritiserade forskningen att jag nog trodde att man använde godkänd metodik för att få sin forskning godkänd men att det är resultat och opartiskhet det brister i.
Sedan så vill jag fästa doktorandens uppmärksamhet på att inlagor i denna tråd inte är till för att briljera med eventuella kunskaper man har, utan kort och koncist framföra en åsikt eventuellt tillsammans med en kort motivering.
För att återgå till tråden: Jag anser att i stort sätt all svensk forskning som bedrivs om rovdjur och forskning i närliggande forskningsområden är av undermålig kvalitet och kan ej användas vare sig för eller emot resultat som framkommit i viss utländsk forskning. Därutöver anser jag att partsintressen (t ex Jägareförbundet och vissa myndigheter) ej skall syssla med forskning därför att sådan forskning blir av låg kvalité och blir ej erkänd som opartisk. Detta grundar jag på de svenska rapporter jag läst samt på innehållet i de fåtal rapporter som publicerats i Science och dylika tidningar. Jag har även uppmärksammat att svenska forskare inte gärna använder sig av tyskspråkig och östeuropeisk litteratur utöver den korta sammanfattning som ofta finns på engelska.
Om doktoranden vill visa att jag har fel bör han därför redovisa hur många “papers” som i diskussionen aktuella svenska forskare i genomsnitt per år har fått publicerat i ansedda internationella vetenskapliga tidskrifter.

12. R Feynman

2008-05-13 15:21

Feynman uppfattade nog inte helt klart det jag skrev. Mycket av den forskning som bedrivs vid våra universitet och företag är av exakt samma slag som den inom rovdjursforskningen. Så anser du rovdjursforkningen vara dålig bör du således anse universitetsforskningen vara dålig. Ty de baseras på samma metoder, principer, analyser o.s.v.
Sedan har varje forkningsområde sina bekymer med validiteten och realibiteten av varierande grad. Det viktiga är att forskarna försöker minimera dessa problem. Det är betydligt enklare att minimiera dessa problem inom stora delar av exempelvis fysiken än vad det är inom stora delav av exempelvis nationalekonomin, statsvetenskapen, omvårdnaden, rovdjursforkningen o.s.v.
Men att för den skullen kalla den forskningen för elemäntär är löjeväckande ty då anser du i princip all forskning vara elemäntär. Du säger att forskningen inom medicin är bra. Vad baserar du det på? Jag anser att mycket av den medicinska forkningen är riktigt dålig. En stor del av den medicinska forskningen har mycket dålig generaliserbarhet på grund av att studierna ofta är gjorda endast på unga män. Således är det svårt att generallisera den forskningen till andra populationer såsom kvinnor, äldre o.s.v.
Som du vet eftersträvas ju generaliserbarhet och mycket av den medicinska forkningen är dålig på det. Vidare kan jag nämna att statistiken stundtals är väldigt dålig inom den medicinska forkningen. Det finns forskare som analyserat med hjälp av exempelvis ANOVA utan att de kontollerat antagandena bakom modellen. Således har variablerna inte varit normalfördelade och variansen har ej varit lika mellan grupperna och detta har forskarna inte uppmärksammat. Således har det dragits felaktiga slutsatser pga något så banalt som att modell antagandena ej kontrollerats. Så det finns minst lika mycket problem inom den medicinska forskningen som vilken annan vetenskaplig dicipllin som helst. Den är varken bättre eller sämre än annan forskning. Metoden inom den medicinska forskningen är uteslutande kvantitativ där man använder olika statistiska modeller. Exakt samma modeller som inom rovdjursforkningen dvs ANOVA, Regressionsanalyser med minsta kvadratsumme metoden för skattandet av parametrarna, Generela linjära modeller(ex log it), olika metoder för hypotestest såsom tjii 2-test, Z-test, T-test, Fishers exakta test, F-test och deskriptiv statistik osv. på detta sätt kan man fortgå hur länge som helst. Jag ville bara påpeka det faktum att forskningen oavsett ämne oftast använder sig av samma metoder för du säger ju att så inte är fallet. Vilket är uppenbart felaktigt.

Du, Feynman, visar bara gång på gång din okunskap i ämnet. Mitt uttalande att du troligen inte har höga studielån var må hända ett lågt uttalande från min sida (jag hade tänkt be om ursäkt för det). Men du har själv gjort så många uttalanden nu som alla tyder på att du saknar högre utbildning och grundläggande kunskaper om vetenskapsteori. Alla med lite skolning i ämnet kan se det.
Med detta inte sagt att du inte skall kritisera forskning, tvärt om det uppmanar jag dig att göra. Det är alltid bra med kritik från alla håll. Du bör dock möjligen tänka över din argumentastion för den håller verkligen inte.
Jag vill dock påpeka att det är dina argument jag angriper och inte din person. Därför skulle jag alldrig ha tagit upp det där med studielån. Du ifrågasätter dock min analysförmåga och min förmåga som doktorand (ja jag är doktorand 1a året). Därav tog jag upp den historien igen. Jag hoppas emellertid att vi kan lägga sådan argumentation bakom oss nu. Dert var jag som började med den typen av argument och det ber jag nu om ursäkt för. Allting tyder på du är en ytterst intelligent person och inget annat. Så jag hoppas att du inte tror jag menar nåt annat.

11. Tyskterrier

2008-05-13 08:37

Jag nämnde inte Viltfonden med flit, men det är ok.

10. Doktoranden måste analysera bättre

2008-05-13 08:37

Doktoranden uppfattade nog inte helt klart vad jag skrev, jag skrev att en stor del av den forskning som bedrivs vid företag eller universitet ofta är av hög kvalitet, jag räknade då inte upp alla forskningsområden därför att jag tyckte det framgick fullständigt klart att den forskning som jag anser undermålig, är den forskning som bedrivs på Grimsö, Jägarförbundets och liknande ställen.
Var och en inser ju att detta även innebär att jag tycker att de metoder man använder exempelvis inom medicinsk forskning, naturvetenskap etc. är okej. Vad som inte är okej är bland annat den rovdjursforskning som bedrivs, ty den är på elementär nivå och kan inte användas för att verifiera eller bestrida den utländska forskningen som finns.
Därför skrev jag att resultaten kunde hittas i utländsk litteratur, jag skrev inte att den utländska forskningen var på den låga nivå som svensk rovdjursforskning är.
Om man betraktar ditt uttalande “Men jag antar att du inte har höga studielån...” så kan man härur få fram att du menar att nivån på mitt studielån är av relevans, eller också menade du att jag inte har en hög utbildning och därför inte bör yttra mig. Sen finns det flera sätt att tolka ditt uttalande på, gemensamt för alla dessa tolkningarna är att de innebär ett klart felaktigt påstående och under förutsättning av att du är doktorand så ger det en klar bild av att analysförmågan är för svag för att kunna bedriva forskning på icke elementär nivå. Gör någonting annat i stället.

9. Richard Feynman

2008-05-12 17:14

Att ifrågasätta forskningen har jag inget emot. All forskning skall ifrågasättas. Det blir dock väldigt märkligt att du kritiserar forskning som erhåller samma resultat som tidigare forkning visat. Du anser att det är tecken på dålig forskning. Detta är helt i strid med all grundläggande vetenskapsteori. En grundsten i vetenskapsteorin är just upprepandet. Det vill säga om man har en teori så vill man testa samma teori flera gånger. Att man då får samma resultat flera gånger är alldeles utmärkt ur ett vetenskapligt perspektiv. För varje gång man erhåller liknande resultat stärks teorin. Om man genomför en studie en gång på bästa möjliga sätt är ändå resultatet diskutabelt av den anledning att det bara är en studie. Upprepande studier inom samma område med samma resultat är det som eftersträvas. Det är ett måste för att en teori skall anses som god. Ett enda forkningsresultat är alltid svagt oavsett hur väl genomförd studien är.
Ditt begrepp av vad sann forkning är verkar något snedvridet. Att använda frågeformulär är något man gör inom en rad olika dicipliner nationalekonomi, statsvetenskap, omvårdnad, medicin, psykologi o.s.v.
Om det inte är forkning ja då finns det nästan ingen forskning. Sedan finns det en rad olika problem med användandet av frågeformulär. Forskarens dilemma är att minimera dessa problem. Hur väl detta än görs så finns det alltid brister. Alla vetenskaplig forskning har sina styrkor och sina brister det gäller att vara medveten om dem. Men att utesluta användandet av frågeformulär vid forskning är fullkommligt vannsinigt.
Frågeformulär måste användas många gånger och det är anledningen till att de används. Finns det alternativa metoder som är säkrare används ju de metoderna. Problemet är att ofta finns det inte några möjligheter att göra mätningar på annat sätt än genom frågeformulär med alla dess brister.
Det viktiga är att forskaren är medveten om problemen, minimerar problemen och redovisar problemen. Jag kan dessutom tilläga att även om forskningen utförts av någon som haft sin doktorsavhandling bakom sig hade sannolikt frågeformulär använts i alla fall. Det finns en uppsjö av doktorer på våra universitet som använder frågeformulär i sin forskning.
Ja, nog om detta, jag rekomenderar att du läser lite vetenskapsteori och går in på vetenskapliga databaser och läser ett par hundra vetenskapliga artiklar. Då kommer du att få en känsla för det där med forskning.
Du har emmelertid rätt i att det finns en hel del forkning som är tja jag ska uttrycka mig i klarspråk: värdelös.
Tyvärr slinker sådan forkning igenom ibland. Att du ifrågasätter om jägarförbundet skall ägna sig åt forskning tycker jag är helt i sin ordning. Jag ifrågasätter bara dina argument på vad som kännetecknar "sann forskning". Det kan dessutom vara så att forkningen artikeln baseras på är dålig. Men för att kunna avgöra det måste man läsa forkninge.
Att säga att forskningen är dålig bara för att man använder frågeformulär, spårar rovdjur, använder GPS håller inte. Faktum är att detta är utmärkta forskningsmetoder om de används på rätt sätt och att resultaten tolkas på rätt sätt...

8. Feynman

2008-05-12 17:13

Du har fel, Serenas forskning betalades av Naturvårdsverket med pengar från viltfonden.

7. Doktoranden anonym

2008-05-12 10:38

Jag ifrågasätter starkt nivån på den s k forskning som bedrivs om rovdjur mm. Att skicka ut frågeformulär, spåra rovdjur med GPS etc. kan man möjligen kalla undersökningar, till sann forskning är det långt. De s k resultaten som redovisats saknar helt den kvalité som behövs för att man skall kunna kalla det forskning. Än värre är att mycket av vad man kommer fram till har sedan länge varit känt genom utländska publikationer, betr. vildsvin kan det löna sig att läsa tyska verk.
Ang. S Cinques doktorsavhandling så är det ingen som haft synpunkter på den ur vetenskaplig synpunkt och den bekostas dessutom inte av Jägarförbundet, länsstyrelser mm. Det anmärkningsvärda med Cinques avhandling var att den så exakt visade på de missförhållanden som många jägare påpekat i åratal. Doktorandens och anonyms inlagor påvisar ett behov för ytterligare avhandlingar av den typ Cinque gjorde, gärna då avseende den forskning som myndigheter (utanför universiteten) och andra organisationer som betalas med skattepengar eller avgifter som allmänheten får betala.
Den "rovdjursforskning" som bedrivs är av sub-akademisk nivå och kan lika gärna läggas ner, ingen läser rapporterna och ingen har nytta av rapporterna som produceras och ingen litar på att de är opartiska. Det finns många doktorander som presterat goda forskningsresultat under sin doktorandutbildning, men då är det oftast företag som har ett projekt där resultaten kan komma till nytta.
Många doktorsavhandlingar särskilt inom matematik och grundforskning vid universiteten är av hög kvalité och kan inte jämföras med vad man sysslar med på Grimsö och dyl. ställen. Att man använder sig av accepterad metodik mm. för att få sin avhandlingar godkända är en annan sak.
Jag anser att skall Jägarförbundet bekosta forskning så skall forskningen utföras av erfarna forskare med sin doktorsexamen bakom sig, dock är min mening att Jägarförbundet inte skall syssla med forskning, det är nästan omöjligt att få hög nivå, medlemsnytta och trovärdighet på sådan forskning.

6. Feynman...

2008-05-12 10:36

...tog nog bara chansen att gnälla lite på Jägareförbundet, att han inte vet något om forskning avslöjade han ju tydligt. Det är väl bra att SJF satsar på den forskningen, det är ju onekligen intressant att veta hur det kommer att bli med kombinationen vildsvin/varg.

5. Klargörande

2008-05-12 09:08

Alla ogrundade anklagelser om utsättning av rovdjur får med Anders kommentar här nedanför sin förklaring. Jägare som i alla tider har omvartannat skjutit bort och planterat in vilt utgår från att alla andra människor resonerar på samma sätt, skjut bort och plantera nytt.
Jag kan då informera Anders och andra om att de flesta människor hellre vill ha en LÅNGSIKTIG förvaltning av allt vilt och slipper gärna inplantering. Det är som man brukar säga, genom sig själv känner man andra.

4. R Feynman

2008-05-12 09:07

En stor del av all forskning sker av doktorander. Detta oavsett vilket ämne det handlar om statistik, nationalekonomi, statsvetenskap, omvårdnad o.s.v.
Förstår inte hur du tänkt dig att ändra på detta. Att doktorander utför en betydande del av all forskning i Sverige är sant. Så har det alltid varit och kommer att vara även framledes. Allt annat vore fullkomligt orimligt.
Den forskning en doktorand får publicerad i vetenskapliga tidsskrifter håller samma kvalite som om den är utförd av en forskare som redan är doktor.
Det är alltid samma krav på vetenskaplighet för att få sina artiklar publicerade (strävan är det i alla fall). En duktig doktorand är dessutom lika duktig forskare som doktorand som han/hon kommer att vara när han/hon fått sin doktorexamen (lite fler redskap har han/hon skaffat sig dock).
Med tanke på ditt resonemang som är i det närmaste löjeväckande ifrågasätter jag starkt dina kunskaper hur den akademiska världen fungerar. Du säger att forkningen är av okänd kvalité.
Vet du överhuvudtaget vad det innebär att vara doktorand? En doktorand måste få sin forskning publicerad i vetenskapliga tidsskrifter annars får hon/han aldrig sin examen.
Detta innebär att forskningen granskas av flera oberoende vetenskapligt skolade granskare innan den överhuvudtaget blir publicerad. Således måste doktorandens forskning hålla samma kvalité som all annan forkning oavsett vem som utfört den.
Det finns ingen som helst skillnad på kvalitetskraven om en artiklel är skriven av en doktorand eller av en proffesor. (Visst finns det forskning som aldrig borde publicerats för att de missat att den är av dålig kvalité men det problemet är nåt helt annat än det du talar om.)
För övrigt kan jag väl tillägga att all forkning oavsett metod och vem som utför den börjar med en sammanställning. Det vill säga man sammanställer all den redan befintliga forskningen som finns i ämnet. Det är det första och mest grundläggande man måste göra som forskare och det kritiserar du Feynman.
Att man använder fakta som är välkänt från tidigare forkning och från andra länder är en självklarhet. Det måste man ju göra innan man kan börja sin egen forskning. Detta tycker du är ett tecken på dålig forskning. Det är ju grunden för all forkning och således det första man gör i forkningsprocessen. Men jag antar att du inte har höga studielån...

3. Vad vet Feynman om forskning?

2008-05-12 09:05

Som doktorand har man en "mentor" med forskarutbildning som hjälp.
Konstigt att det blev sådana glädjetjut efter Serena Cinques inlägg om rovdjursförvaltningen. Hon verkar också "bara" ha en doktorandsanställning.
Kanske beror på ämnet och inte personen i fråga?

2. Som med vargen

2008-05-09 12:43

Att grisar flyttas och släpps på andra områden är väl ingen omöjlighet, se bara på vargens etablering. Utan lastbil hade vi troligtvis varken haft vargar eller björnar i den utsträckning som vi har idag och säkert är det lika med grisarna. Alla bevakar sitt intresse och gör allt för sin egen sak.

1. Jägarförbundet och forskarutbildning

2008-05-09 12:01

Den "forskare" som omnämns i texten är doktorand och håller således på med sin forskarutbildning. Varför betalar Svenska Jägareförbundet med medlemmarnas pengar sådan forskning som är av okänd kvalitet och till osäker nytta? Åtminstone de uppgifter som presenteras i artikeln är välkända från länder där man haft vildsvin länge. Det är dags att börja ställa krav på att alla som forskar för åtminstone skattepengar skall vara kvalificerade forskare. Grimsö med flera borde granskas.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons