• Älgskadefondsföreningen

Stöd till JRF-basen från Kronoberg

FörbundsnyttPublicerad: 2013-04-23 09:54

Vid årsmötet för Jägarnas Riksförbund i Kronoberg gjordes ett uttalande till stöd för JRF-basen Solveig Larsson. På mötet diskuterades de splittringar som har vuxit fram i förbundsstyrelsen angående vargfrågan.

Styrelsen för Kronobergsdistrikt valde att göra ett uttalande till stöd för Solveig Larsson, som styrelsen bedömer gör ett bra och viktigt arbete i frågan:

”Kronobergdistriktet av Jägarnas Riksförbund – Landsbygdens Jägare – stöder förbundsordförande Solveig Larsson.

Vi i Kronobergsavdelningen av Jägarnas Riksförbund blev både förvånade och verkligt besvikna när ryktet nådde oss att en intern strid flammat upp i vår förbundsstyrelse gällande Jägarnas Riksförbunds deltagande i den så kallade vargkommittén. Så vitt vi kan sluta oss till har förbundsledningen härvid inte frångått något som helst beslut som fattats av förbundets högsta beslutande organ, förbundsstämman.


”Ingen reserverade sig”

Deltagandet i vargkommittén har ju dessutom skett efter att hela förbundsstyrelsen informerats. Ingen reserverade vid det tillfället vilket ju är det högst normala förfarandet i föreningssammanhang vid avvikande åsikt!

Det viktigaste trots allt är principdiskussionen. Ska vi delta i ett forum typ vargkommittén, vars ändamål vi visserligen inte direkt stöder men som vi genom vår närvaro förhoppningsvis kan påverka i en för oss positiv riktning? Vi ser det som en självklarhet och förbundsstyrelsens skyldighet att verka för vår sak i alla forum av vilket slag det sedan vara må.


”Klassas som en sekt av rättshaverister”
Säger man NEJ till något sådant, och ställer sig utanför, klassas man av samhällsopinionen som en sekt av rättshaverister helt utan betydelse.

Solveig Larsson har under sin tid i Jägarnas Riksförbund konsekvent arbetat för att stärka förbundets image av just trovärdighet och seriositet och haft stora framgångar i detta arbete. Jägarnas Riksförbund har under Solveig Larsson tid i ledningen alltmer framstått som en sakkunnig organisation, vars åsikter man efterfrågar i många olika medier.

Kronobergsavdelningen av Jägarnas Riksförbund stödjer därför helt och fullt Solveig Larsson och vill se en fortsättning på detta framgångsrika arbete.”


Val till styrelsen
Mötet valde följande styrelse: Ordförande: Björn Hörberg. Vice ordförande: Peter Lindström. Sekreterare: Malin Haglycke. Kassör: Rune Nordström. Ledamöter: Nils-Erik Johansson, Rickard Ericson, Wallis Eriksson, Sölve Franzén, Leif Blomqvist och Ulf Olsson.

Till suppleanter för ett år valdes:  Krister Lindgren, Markus Förster, Kjell Skog, Tobias Andersson, Christian Arvidsson, Mattias Haglycke, Tord Fransson, Stein-Olof Röysheim och Trygve Ericson.


Motioner om korp och vildsvin
Under mötet behandlandes tre motioner som mötet antog som distriktets och som därmed skickas vidare till förbundsstyrelsen och förbundets årsstämma.

Den första motionen behandlande önskemål om att förbundet arbetar för allmän jakttid även för korp. De två övriga motionerna behandlande vildsvin och där det föreslogs att förbundet arbetar för statligt beslut om ersättning för fällt djur samt att staten ska bekosta de obligatoriska trikinproven, eftersom vildsvinen är statligt vilt. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Om

2013-04-26 11:56

vargkommittén inte bedriver sitt arbete med möjlighet till reservation,då måste väl frågan komma upp på årsstämman som en punkt på agendan, "ska JRF vara med i Vargkommittén eller inte"?
Den frågan måste självklart distrikten och delegaterna redan nu ha tagit ställning till. Det går inte att medverka på årsstämman som delegat utan att veta vilket ställningstagande distrikten har tagit.
För mig synes det oklokt att inte vara med i Vargkommittén. Rätten att uttala sig kan ju aldrig komma på fråga, och därmed ska det gå att i protokollet kunna läsa hur de olika representanterna uttalat sig.
Får representanten i JRF uppdraget att i vargkommittén fortsättningsvis säga nej till frilevande varg. Ja men då är det den ståndpunkten JRF representanten ska framföra och samtidigt yrka på att detta skrivs in i mötesprotokollet. Svårare än så borde det inte vara. Naturligtvis är det en fördel om styrelsen pejlat åsikterna i distrikten. Det borde rimligtvis gå att utläsa från protokollen förda vid distriktstämmorna. Kansliet och generalsekreteranden borde vid det här laget fått in alla justerade protokoll från distriksstämmorna

4. Mårdner m.fl.

2013-04-25 13:45

Solveig Larsson har i ett mailsvar till mig den 13 januari 2013 skrivit, citat:
"Det fanns inte möjlighet att reservera sig mot delar av dokumentet, ordförande i Vargkommittén driver inte arbetet på sådant sätt. Alternativet var att kliva av".
Kontentan därav blir ju att Jägarnas Riksförbund, om de ska deltaga i denna Vargkommitté, måste plantera sin logga bland de andra organisationernas under den gemensamma åsiktsförklaring som klargör att dessa organisationer ska arbeta för en svensk vargstam med gynnsam bevarandestatus.
Är det ens möjligt för ett förbund vars STYRELSE, som en följd av medlemmarnas vilja, tagit beslut om att förbundets arbete ska utgå från ståndpunkten "Nej till frilevande varg i Sverige", att låta sin logga finnas med under ett dokument som anger att målet ska vara en vargstam med gynnsam bevarandestatus?????
Trots risken att bli klassad som en rättshaverist så anser jag inte att så är fallet.

3. En

2013-04-25 08:12

fråga till Åke Siikavara mfl.I sådana kommittéer som är tillsatta av regeringen exv. Vargkommittén, -har de olika representanterna reservationsrätt? Det har framskymtat att det INTE skulle vara så.

2. Dialog alltid att föredra!

2013-04-25 08:12

Tycker att Kronobergarna tog ett bra beslut. Vi har idag en representativ och lyhörd ordförande, närvaro och dialog alltid att föredra.

1. Jag fick en förklaring.

2013-04-24 08:29

Det är helt klart att JRF skall vara med i debatten, församlingar och möten, där det pratas rovdjur och andra jaktfrågor, så även i den s.k Vargkomitten. Men läggs det fram både muntliga och skriftliga förslag, SÅ SKALL JRF reservera sig antingen muntligt eller skriftligt, mot påståenden och dokument som inte stämmer överens med JRFs ståndpunkt och framförallt inte vad medlemmarna beslutat i Förbundsstämman. En sådan reservation borde ha varit tydlig för oss medlemmar när Vargkomittens åsiktsförklaring offentlig gjordes, då skulle vi ha sluppit "turbulensen" bland medlemmarna.
Nu skrev jag en motion om att inrätta en - Intern medlemsomröstningsmöjlighet, när det uppkommer viktiga ställningstaganden för styrelsen mellan årsstämmorna. Med medlemskortet får varje medlem sin kod och bara betalande medlemmar får då rösta på en fråga som styrelsen vill ha medlemmarnas åsikt om och kring. Denna röstning måste ju ge styrelsen och ordföranden trygghet i beslut om viktiga frågor, eller? Nu kom visst min motion inte fram till Uppsalas länsmöte, men den kan väl styrelsen ta upp själva nu i efterhand.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB