Jaktkortspengar till SNF

Regeringen har beslutat att Naturskyddsföreningen (SNF) ska få 425 000 kronor för sitt arbete med att skydda pilgrimsfalk och hackspett, skriver Svensk Jakt. Däremot är det inte skattemedel som finansierar detta, utan pengarna tas från Viltvårdsfonden genom kammarkollegiet.

Beslutet kritiseras från jägarhåll, eftersom Viltvårdsfonden består av de pengar jägarna betalar för att lösa statligt jaktkort och för att pengarna betalas ut till Naturskyddsföreningen retroaktivt.
Det har redan tidigare varit ifrågasatt hur pengarna i Viltvårdsfonden används. Medel därifrån stödjer projekt som inte har direkt koppling till jakt och viltvård, som exempelvis domherrens sexliv. 
Regeringens motivering lyder: ”Regeringen har i propositionen Jaktens villkor (från 1999, reds anm.) uttalat att Naturskyddsföreningen även fortsättningsvis bör erhålla bidrag ur Viltvårdsfonden. (…) Regeringen finner att projekten pilgrimsfalk och vitryggig hackspett uppfyller de krav som har ställts upp i propositionen, varför bidrag ur Viltvårdsfonden bör lämnas för dessa två projekt.”