Många avmagrade sälar i Östersjön är ett tecken på att antalet är för stort med tanke på födotillgången.
Foto: Shutterstock Många avmagrade sälar i Östersjön är ett tecken på att antalet är för stort med tanke på födotillgången.

Många sälar men få jägare

Säljakten lockar för få jägare och stammen är ohälsosamt stor. En lösning är att slopa handelshindren för sälprodukter. Det lyfter Jägarnas Riksförbund i ett svar till Naturvårdsverket.

Jägarnas Riksförbund, JRF, har kommit med synpunkter inför Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter gråsäl samt beslut om skyddsjakt på vikare och knubbsäl.
– Det är inte så många jägare som går ut efter säl. Det handlar om en komplicerad jakt med krav på en bra båt till exempel. Dessutom är det förbjudet att sälja skinn och andra produkter från säl. Själva köttet är ju ingenting som man äter heller, säger Jens Gustafsson, riksviltsvårdskonsulent på JRF.

För lite föda
I svaren till Naturvårdsverket återkommer han och JRF:s förbundsordförande, Solveig Larsson, flera gånger till att säljakten inte får kompliceras ytterligare.
Bland annat skriver de att färska rapporter visar att det råder svält bland gråsälar i Östersjön och att orsaken är en för stor population i förhållande till födotillgången.
Därför, anser JRF, borde jakten snarare utökas än kringgärdas av fler regler.
För närvarande skjuts nämligen inte alla tilldelade sälar och det är en begränsad grupp jägare som genomför jakten.

Bort med hinder
Som en väg att öka intresset för säljakt betonar JRF särskilt att de omfattande handelshindren, som förbjuder en jägare att avyttra sälprodukter, måste tas bort.
Förbundet uppmanar Naturvårdsverket att intensifiera arbetet med att avskaffa försäljningsförbudet. Som ett argument nämns att själva tillvaratagandet av viltet är en bärande del av svensk jakt:
”I den svenska jakttraditionen ingår en vilja att ta rätt på det som fälls. Då är det av yttersta vikt att möjligheten finns för jägare att avyttra produkterna.”