Sportskytten Pia Clerté deltog i en konferens om vapendirektivet i EU och ger en dyster bild av en EU-kommission som vägrar ta intryck av faktabaserade argument och låter jakten på terrorism bli en jakt på legala vapenägare.
Sportskytten Pia Clerté deltog i en konferens om vapendirektivet i EU och ger en dyster bild av en EU-kommission som vägrar ta intryck av faktabaserade argument och låter jakten på terrorism bli en jakt på legala vapenägare.

Lögner och skrämsel om legala vapen

Pia Clerté om en EU-kommission som vägrar lyssna på fakta

Förbud mot halvautomatiska studsare och magasin som rymmer mer än tio patroner står fast när det gäller EU:s nya vapendirektiv. Dynamiska medaljskytten Pia Clerté var en av de svenska deltagarna vid en konferens i Bryssel om EU:s vapendirektiv. Hon summerar läget med en EU-kommission som är som ett tjurigt barn, vägrar lyssna på fakta och använder både skrämsel och lögner för att nå målet att klämma åt legala vapenägare i jakten på terrorister.

När EU-kommissionen presenterade sitt förslag till reviderat vapendirektiv i november 2015, så användes de nyligen utförda terroristdåden i Paris som ett skäl till att det inte gick att vänta på en konsekvensanalys. Det påstods att detta direktiv skulle bekämpa terrorism, och självklart så instämmer alla i att det är ett mycket viktigt mål. Vid närmare besiktning av förslagen, insåg de flesta att detta inte alls skulle ha någon inverkan på terrorism, utan endast drabba laglydiga vapenägare, sportskyttar, jägare och samlare. Det skapade en våg av indignation hos Europas laglydiga vapenägare, och en gräsrotsrörelse föddes – Firearms United. Denna organisation är baserad helt på frivilliga vapenägare som helt enkelt fått nog av kommissionens inställning till legala vapen.

Den 16 november anordnade Firearms United en konferens i EU-parlamentet för att diskutera vapendirektivets konsekvenser. Konferensen, som var öppen för publik, hölls tillsammans med Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE), European Conservative and Reformists group (ECR) och med hjälp av European People’s Party (EPP) och ordförande var en tysk MEP från ECR, Bernd Kölmel.
Se hela konferensen här.
I två paneler med fem-sex medverkande avhandlades först den politiska översikten (förslaget, trialogen och politiska konsekvenser) och sedan de praktiska och känslomässiga konsekvenserna av direktivet.
Bernd Kölmels höll sitt öppningsanförande, där han tydligt tog ställning mot vapendirektivet och anförde att alla var överens om att regler behövs men att man måste vara noggrann att separera legala vapenägare och terrorister. 

Därefter inleddes konferensen av Alain Alexis från EU-kommissionen. EU-kommissionären upprepade ett flertal av kommissionens lögner i sitt anförande och efter att ha börjat med att säga att kommissionen inte har för avsikt att förbjuda jakt, sportskytte, OS eller vapensamling, berättade han precis hur kommissionen har för avsikt att förbjuda allt detta! Han upprepade att kommissionen har som föresats att hålla fast vid sina mycket restriktiva förslag och fortsätta verka för ett långtgående förbud.
Alain Alexis blev utbuad av publiken när han påminde om att kommissionen vill förbjuda ”de allra farligaste vapnen” såsom halvautomatiska vapen som de alltså anser borde vara förbjudna för civilt innehav, utan undantag, inte ens för samlare. Även helautomatiska vapen skall vara förbjudna enligt kommissionen, vilket även det får konsekvenser i Sverige, då vi fortfarande har en sportskyttegren med helautomatiska vapen. Dessa vapen skall heller inte få innehas av museum eller samlare enligt Alain Alexis.
Angående begränsningen av magasinstorlek och förbudet av stora magasin, så hänvisade kommissionären till att ”det är ett faktum att halvautomatiska vapen har använts i en majoriteten av alla masskjutningar det senaste decenniet i Europa” och att att ”terroristerna valt att använda halvautomatisk eld, då det är mycket mer effektivt än helautomatisk”.
Alain Alexis framlade även som ett ”objektivt faktum” att ”ett magasin med 10 skott är mycket mindre effektivt än ett med 40 skott”.
Vi inser här hur lite kommissionen verkligen vet om vapen, då det inte tar mer än några sekunder att byta magasin.

Alla legala vapenägare i publiken tog mycket illa vid sig vid denna sammanblandning av terrorister och laglydiga vapenägare och lät kommissionären höra detta. Detta stoppade inte honom ifrån att använda Utøya som avskräckade exempel. Det är kanske läge att påminna kommissionen om att Norge faktiskt inte tillhör EU.
Alain Alexis överdrev dessutom antalet offer med över 100% när han påstod att 150 personer dödades (när det i själva verket var 69).
Detta är inte första gången kommissionen överdriver siffror, vi minns kommissionär Bienkowska som pratade om 100.000 mördade per år av legala vapen i EU. Siffra som sedan rättades till 1 000 per år. I själva verket är den siffran inte ens 120, då kommissionen blandat in Turkiet, Macedonien, Serbien och Montenegro, fyra länder som inte ens är med i EU, och som står för 880 av de mord som rapporterats!
Kommissionen framhärdar även i kravet på medicinska kontroller för alla skyttar, och som anledning använde Alain Alexis sig själv som exempel. Han påstod att eftersom han är glasögonbärare och inte ser hela vägen till bortre väggen utan glasögon, så skulle han alltså inte vara lämplig att inneha ett vapen! Medlemmar ur publiken påminde då kommissionären om att skytte är en paraolympisk sport för blinda. Och är verkligen kommissionens intention att förbjuda alla glasögonbärare från att äga ett vapen? Vi pratar om sju av tio vuxna i Sverige.
Det som slog publiken när de lyssnade på Alain Alexis, är hur mycket lögner, överdrifter och skrämselretorik de från EU-kommissionen är beredda att ta till för att driva igenom sitt förslag.

Brittiska MEP Vicky Ford, rapporteur för IMCO i dossiern om vapendirektivet, gav en lägesrapport ifrån diskussionerna i trialogen. Hon började med att tacka EU:s vapenägare och andra inblandade för hjälpen att förstå konsekvenserna av vapendirektivet, och påpekade att hon i första hand velat se direktivet nedröstat. Eftersom det nu inte blev så, försöker nu Vicky Ford att få till bästa möjliga kompromiss i trialogen.
Angående deaktiverade vapen, så har diskussionerna i trialogen nu kommit fram till en klar förståelse för problemställningen och kommer att ta fram en användbar standard. Det har också öppnats upp en möjlighet för varje medlemsland att presentera de regler som redan implementerats lokalt och få dem godkända.
Vad gäller flytten av halvautomatiska vapen till kategori A, så påpekade Vicky Ford att rådet och parlamentet har en samsyn om att kommissionens förslag inte kan accepteras. Men man jobbar fortfarande på detaljerna angående flytten, och stora magasin gör att sportskyttar kan få undantag (vilket kommissionen alltså emotsätter sig), och även vad gäller användandet av Vapenpasset.
Undantagen som skall ges måste fungera i praktiken och Alain Alexis har fått i uppdrag att se till att undersöka detta, vilket jag som sportskytt känner att det är att likställa med att ge räven nycklarna till hönsgården. Det behövs däremot fler diskussioner omkring helautomater som omvandlats till halvautomater för att nå konsensus i trialogen.
Parlamentet insisterar att medlemsländerna måste ha ett fungerande system för medicinska tester, såväl fysiska som mentala, men att det inte skall vara någon skillnad på testerna om man är sportskytt eller jägare.
Vicky Ford avslutade sitt anförande med att säga att ingenting är överenskommet tills allt är överenskommet. Det är alltså läge för alla Europas legala vapenägare att skriva till sina politiker för att försöka påverka utgången av diskussionerna i nästa trialogmöte som äger rum den 5 december.

Två kritiska röster presenterade fakta som klart och tydligt visar de negativa konsekvenserna av vapendirektivet. En rapport om faktiska data kring stölder av legala skjutvapen och deras användning i illegala sammanhang, presenterades av Erik Lakomaa, svensk forskare och världens främste auktoritet på området.
Intressant att notera är att även i de fall då inbrottstjuvar lyckats öppna ett vapenskåp, lämnades nästan alltid vapnen kvar. Erik påpekade att eftersom ett sådant litet antal legala vapen stals och användes i brott, kommer vapendirektivet inte ha någon effekt alls eftersom det riktar in sig på laglydiga vapenägare, och inte det reella problemet som är insmugglade vapen från Balkan.
Katja Triebel, ansvarig för forskning hos Firearms United har följt EU:s guidelines för konsekvensanalys och baserat sin forskning på de dokument EU-kommissionen presenterat som skäl till att förbjuda vapen.
Hennes konsekvensanalys visar tydligt att vapendirektivet skulle innebära en katastrof inte bara för laglydiga vapenägare men också för vapenindustrin, som sysselsätter över en halv miljon medborgare i EU. Det visade sig till och med att om man inte gjorde något alls åt det existerande vapendirektivet från 1991, så skulle det ha en mer positiv inverkan på säkerheten inom EU än att genomföra de diskuterade ändringarna.

Många kritiska röster höjdes mot kommissionens arbete med vapendirektivet. Dita Charanzova, tjeckisk MEP, klargjorde att detta inte är smart lagstiftning, eftersom varje förslag borde förekommas av en konsekvensanalys och en publik debatt.
Stephen Petroni, ordförande för en europeisk organisation för vapensamlare, var väldigt kritiskt till att Kommissionen nu anser att samlare skulle omfattas av vapendirektivet då de inte ingår i 1991-års direktiv. Han påminde om att muséer är beroende av privata samlare och att de flesta artiklar och böcker skrivs av samlare som brinner för sitt intresse.
Stefano Maullu, italiensk MEP, påpekade att beslutet att märka alla vapen och vapendelar, inte bara ställer till det för vapensamlare, men också vapentillverkare som utför hantverk.
Mikko Pesonen berättade att den finska reserviststyrkan är en frivillig anslutning där medlemmarna använder sina privata vapen att träna med. I min roll som sportskytt, berättade undertecknad specifikt vad flytten av halvautomater till kategori A, förbjuden för civilt innehav, kommer att innebära. Trots eventuella undantag blir det svårt att resa och att importera/exportera vapen och reservdelar, och sporten kommer att försvinna.

I publiken hördes svenska MEP Kristina Winberg när hon tog ordet för att försvara laglydiga jägare och sportskyttar, samt slå ett slag för EM i dynamiskt gevär 2018 i Sverige. Hon uppmanade de ansvariga att ta sitt ansvar och fokusera på illegala vapen istället.
Flera medlemmar i publiken tog ordet för att påpeka hur förolämpande det är att bli likställd med terrorister när man är en laglydig vapenägare. En tjeckisk medborgare drog en parallell om förbudet genom att påpeka att det EU försöker göra är som om man skulle vilja förebygga skilsmässa genom att förbjuda giftermål.
Vice ordförande av Pro Tell, Jean-Luc Addor påpekade att med tanke på de liberala lokala vapenlagarna, det nationella försvaret baserat på milis och det stora antalet privatägda skjutvapen i landet, är Schweiz i ett kritiskt läge när det gäller EU:s planer om vapendirektivet. Schweiz är inte en EU-medlemsstat, men är medlem av Schengen. En möjlig konsekvens kan bli att Schweiz går ur Schengen.
Firearms Uniteds ordförande Tomasz W. Stępień varnade i sin slutplädering för att om någon begränsning antogs, oavsett hur urvattnad, skulle det enda resultatet vara införandet av nya regler som inte skulle kunna verkställas utan att avleda värdefulla resurser från kampen mot olaglig handel. Den kollektiva bestraffningen av över två hundra miljoner europeiska medborgare skulle fjärma dem till den grad att de skulle stödja politiska rörelser som förespråkar upplösningen av EU, och med tanke på det redan sjunkande förtroendet för EU-institutionerna, är detta en reell risk.

Värt att notera är det rykte som nått oss från Bryssel efter konferensen, att kommissionen utövar press på parlamentet att acceptera rådets version av direktivet (förbud halvautomater, magasinsbegränsnngar, medicinska tester…) och att Parlamentet lutar åt att göra precis det för att få saken ur världen! De facto, publicerade EU-kommissionen, samma dag som konferensen, ett dokument som ett försök att skynda på förhandlingarna i trialogen. Där står bland annat:
”Efter två trialogmöten, kan medlagstiftarna fortfarande inte komma överens om en översyn av direktivet om skjutvapen. Dessa förhandlingar måste låsas upp för att ta militära attackvapen från gatorna inklusive de som omvandlats till halvautomater. Kommissionens ståndpunkt är tydlig: halvautomatiska attackvapen som härrör från ’AK 47 Kalashnikov-familjen’ och ’AR 15-familjen’ bör förbjudas för civilt bruk med tanke på att de var avsedda för militärt bruk. Magasinstorlekar för korta och långa skjutvapen bör begränsas till 10 skott och bör bli föremål för godkännande och stränga kontroller och eventuella undantag bör vara strikt begränsade och hårt kontrollerade. EU-medborgarna förväntar sig snabba framsteg på detta område för att skydda dem, så vi måste nå en överenskommelse före slutet av 2016 på denna nyckelkomponent i lagstiftningen.” Läs hela texten (på engelska) här.

Firearms Directive-konferensen avslutades och summerades av den finske MEP Jussi Alla-Aho som påpekade hur enkelt det är att förbjuda något som man inte bryr sig om. Han framhöll att det i just vapenfrågan finns många som inte är insatta utan bara har en vag idé om att ”vapen är farliga”.
Vi ser alltså att alla inblandade i konferensen, från diverse MEP, till samlare, reservister, sportskyttar och även forskare är överens om att vapendirektivet, som grovt missar sitt syfte, är en katastrof och att EU istället borde lägga krut på illegala vapen. Trots det står kommissionen fast vid sin idé om totalförbud, som ett tjurigt barn som inte vill lyssna på faktabaserade argument och som dessutom är beredd att använda såväl lögner, som skrämselretorik för att nå sitt mål.

PIA CLERTÉ
DYNAMISK SPORTSKYTT