• Älgskadefondsföreningen

Ett bra älgjaktsförslag är hotat

DebattPublicerad: 2010-05-06 09:58

Regeringens nya älgjaktsförslag har varit ute på remiss. Enligt Svensk Jakts webbtidning, har 13 länsstyrelser svarat. Av dem är de flesta positiva. Även Skogsstyrelsen är positiv till förslaget. LRF anser att förslaget är en rimlig kompromiss mellan skogs och jaktintressena. Men nu hotas detta väl avvägda förslag av Svenska Jägareförbundet.

Förbundet har nyligen presenterat en mer detaljerad åsikt över det som inte går deras väg och menar att sammantaget är det för mycket för att de ska kunna acceptera förslaget i sin helhet.
Jägareförbundet pekar bland annat på två viktiga punkter som de vill få bort. 

De är de sakfrågor som jag anser är de allra viktigaste för att åstadkomma en positiv förändring av den svenska älgjakten, förutom möjligheten att bilda älgskötselområden i större omfattning. 

Jakt på vuxen älg på småmarker
Det jag syftar på är jakten på de små markerna med bland annat jakt på vuxna älgar samt möjligheten att omfördela älgar mellan olika jaktområden under pågående jakt.
Det första är ett sätt att uppfylla egendomsskyddet genom att ge de små jaktmarkerna rätt till en anständig jaktmöjlighet.
En rättvis jakt för de små markerna ser ut så här enligt regeringens förslag: Genom att först anmäla sin jaktmark till länsstyrelsen, och därefter invänta besked om det arealkrav som ställs för att få jaga vuxen älg och kalv, sker jakten genom en avlysningsjakt på de vuxna älgarna.

Endast kalv under fem dagar?
Gissningsvis får jakträttsinnehavarna med endast 10 eller möjligen 20 hektar endast jaga kalv under fem jaktdagar. Jägareförbundet vill inte tillåta sådan jakt, utan menar att de små markägarna ska registrera sina marker och därefter tilldelas älgar. 
För dem handlar det helt enkelt om att behålla dagens system med licensälgar. Förbundets arbetssätt är välkänt. De vill fortsätta att särbehandla jakten på de små markerna genom att begränsa deras jakttid och i många fall endast ge en tilldelning av kalv.

Tvingade gå in i större jaktlag
På det sättet räknar de med att många känner sig tvingade att gå in i större jaktlag, för att få en meningsfull jakt. Förbundet vill inte acceptera att det finns människor med olika personlighet och läggning som av den anledningen inte trivs i de stora jaktlagen, trots vetskap om de fördelar det jaktliga samarbetet ger. 
Min åsikt är att regeringens förslag på denna punkt är mycket bra. Det ger valfrihet och likvärdiga jaktmöjligheter, genom möjlighet att jaga hela hösten även på de små markerna.
Det kan poängteras att även denna jakt, bedrivs utifrån ett produktionsanpassat synsätt.

Vill stoppa omfördelning av älgar
Ett annat delförslag, som Jägareförbundet vill undanröja, är rätten att omfördela älgarna mellan olika älgskötselområden under pågående jakt. Att avlägsna den delen av förslaget är ett direkt slag mot skogsbruket. En sådan omfördelning av älgarna är helt avgörande för möjligheten att rätta till obalanser i älgförekomsten. 
Omfördelningen av älgarna mellan olika områden kan helt enkelt ses som ett sätt att bedriva en ständigt pågående skyddsjakt. Om denna omfördelning inte får göras får instanserna uppåt en närmast omöjlig uppgift med att åstadkomma en balanserad älgstam. Älgarna måste naturligtvis skjutas där de uppehåller sig under jakten!

Hela tanken går förlorad
Jag anser att hela tanken med den nya älgförvaltningen kommer att gå förlorad om Jägareförbundet får sin vilja igenom på dessa två avgörande punkter.
För att få till ett lyckat älgjaktsförslag måste man respektera jägarna på de små jaktmarkerna och ge dem en anständig jakt och älgarna måste naturligtvis skjutas där de befinner sig under den lovliga jakttiden. Min uppmaning till er i regeringen är: Låt inte Svenska Jägareförbundet än en gång diktera villkoren för den svenska älgjakten!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. danne hmmm

2010-06-04 08:28

har haft 20 hektar mark.
under 10 års tid från första måndagen i september har jag jagat älg, skjutit 1 kalv varje år.
under 10 års tid har det alltid dykt upp en ko med tvilling kalvar,skjutit en av dom och sen varit nöjd. Och även meddelat närbelägna jaktlag.
Ta inte bort den jakt för dom som inte vill vara med i dom större jaktlagen.

11. Sunt förnuft?

2010-05-18 22:42

Det finns inget som säger att en större mark har ett bättre bete för älgen. Ej heller att det måste finnas fler älgar på ett område bara för att arealen är större. Ett sådant resonemang förutsätter att all mark är likadan och så är det naturligtvis inte. I södra sverige finns det massor av små marker som idag är A, B och E områden. Det skjuts inte fler älgar på dessa marker än inom älgskötselområdena. Sverige har världens bäst förvaltade älgstam, dvs vi har flest älgar per hektar av alla jordens länder och det finns många jakttillfällen. Om nån b-licens jägare skulle lyckas skjuta en älg vart 10:e år eller så, så har det ingen betydelse för älgstammens överlevnad. Jag förstår inte riktigt syftet med att de på mindre marker inte ska få chans att jaga vuxna djur? Det kan absolut inte handla om att älgstammen behöver förvaltas på annat sätt utan det måste vara något helt annat som ligger bakom...

10. Sunt förnuft, tack!

2010-05-14 13:05

Jag säger som sign. lasse sa i ett tidigare inlägg, men jag byter Skogsstyrelsen mot Sture Nilsson. Är Sture Nilsson för så är jag emot! Jag har följt hans drapor i pressen under många år, och det är inte mycket till kunskap som tynger där. Tvärtom, alla hans skriverier präglas av hat till älgen och hat till grannen, som han kan tvingas jaga tillsammans med. Han bortser konsekvent från markers produktionsförmåga, gör om alltihop till äganderätt och hävdar enögt att ägande är överställt både produktion och sunt förnuft. Utifrån Sture Nilssons resonemang måste det vara ok att nyttja grannens marker för mina tamdjur när mitt eget betet inte räcker.
Nej, älgen är för värdefull för att hanteras som om den vore en parasit. Framför allt är den för värdefull för att hanteras enligt Sture Nilssons idéer.

9. Jakt eller skyddsjakt

2010-05-10 11:55

Att ett problem som uppstår på ett område under ett eller ett par år på grund av en stängseldragning ska ligga till grund för den framtida älgförvaltningen verkar på mig ganska magstarkt! Begreppet skyddsjakt finns kvar även i framtiden. Sture N pratar om de små markägarna, men de är ju inte ens i detta förslag fria att omfördela älgar, det ska göras av en viltförvaltningsgrupp - tillsatt av länsstyrelsen och arvoderad med älgpengar. Förslaget visade på att det behövdes minst 20 miljoner extra kronor in årligen och de skulle komma från höjda fällavgifter. Småmarker skulle anmälas in till Länsstyrelsen utan kontroll av jakträtt, är det positivt för ägande-/Jakträtten som Sture talar så varmt för? En enkel och billiga administration och en älgjakt som byggs nerifrån och inte uppifrån - det är målet, förslaget var precis det omvända!

8. Småmarker.

2010-05-08 02:51

Håller fullständigt med inlägg nummer 5. Att sitta på ett "bra" pass på sina 10 hektar och skjuta älg, det kan inte kallas älgförvaltning. 1976 infördes reglerad älgjakt. B-områden skulle då få finnas under en övergångsperiod. Den övergångsperioden har nu hållit på i 35 år.

7. Vansinnigt förslag

2010-05-06 17:25

Jag törs påstå att det liggande förslaget till ny älgjaktsorganisation är det största skämt som en regering har klämt ur sig. Hela förslaget går storbolagens ärenden, från första till sista sidan. Överallt utmålas älgen som ett problem snarare än som en tillgång. Trafikolyckorna skylls på en för stor älgstam. Att förarna som oftast krockar med vilt är ovana med vilt är inget man reflekterar över. Inte heller reflekterar man över att skogsskadorna kanske mer beror av ett ineffektivt och vansinnigt skogsbruk, snarare än en för stor älgstam.
Förutom detta kommer förslaget att kosta jägarna än mer pengar då administrationen för jakten kommer att fördyras och byråkratiseras.
Att sedan som förslaget menar, att man skall kunna tvinga jägarna i älgskötselområdena att jaga för att inte bli avregistrerade är ju rent befängt! Vem vill jaga älg varje helg under hösten? Att sedan länsstyrelsen skall kunna engagera oregistrerade marker i att öka avskjutningen av älg inom älgförvaltningsområdena är ju bara vansinnigt. Skjuts inte älgen under normal jakt, så finns det inte älg heller.
Du hänvisar också till länsstyrelsernas remissförslag. Då tycker jag du ska läsa länsstyrelsen i Uppsalas remissvar, som är riktigt bra och på ett bra sätt kritiserar det liggande förslaget till nytt förvaltningssystem.

6. Fråga

2010-05-06 15:36

Visst måste det väl finnas en mindre arealgräns för att få skjuta en vuxen älg? Marken som det gäller borde väl föda/bära en sådan avskjutning? Eller fattar jag fel? Sen att folk som sitter på små marker av den anledningen att de inte "vill" gå ihop till större jaktområden kallar sig jägare är befängt. I min värd så borde alla som är intresserad av jakt vara intresserad av att jaga på så stora marker som möjligt. kul att släppa finnspetsen på 50 hektar..

5. Omfördelning av älg

2010-05-06 15:36

Björn skriver att i dagens modell för älgskötselområden, så har man möjlighet att frångå målet i älgavskjutningen med 20 % upp eller ned. Det är väl inte så tokigt, men för att att beskriva att det kan behövas mycket mer för att komma till rätta med de problem som kan uppstå, så nämner jag vad som hände inom Sörens VVO.
Sören ligger vid Norrbottens kustland, mellan Töre och Kalix.
När vägverket satte upp viltstängsel längs E 4:an samlades massor med älg i slutet på jakten invid detta stängsel.
Skogen for väldigt illa inom området och älgarna svalt. De gav sig på böndernas rundbalar. Länstyrelsen gav extratilldelning av älgar, för att motverka skadorna på skog och balar.
Vad hände? Jo, jägarna i berörda VVO vägrade skjuta några fler älgar. Inom detta område har genom flyginventering (Svea Skog) nyligen konstaterats en vinterstam på 17 älgar per 1000 ha i vinterstam.
En halvering av älgarna inom detta område hade varit rimlig, men jägarna gjorde en annan bedömning. Det kan nämnas att berörda VVO nu är upplöst. Med denna berättelse vill jag till dig Björn, poängtera att en kraftfull omfördelning av älg, kan ibland vara motiverad.

4. Så ska det gå till, Björn

2010-05-06 13:58

Björn, Svenska Jägareförbundet har i alla tider försökt begränsa de små markernas jakträtt. Att ni nu i ert svar på regeringens omgjorda förslag, lindar in era åsikter med följande ord och rubrik, ”TAR AVSTÅND”.
I regeringens förslag finns inga incitament till ökad samverkan. Jägareförbundet menar att normer och arealer för att få skjuta vuxna älgar bör sättas ”så att samverkan mellan jakträttshavare stimuleras”. Jägareförbundets normerna och arealerna är kända. Era så kallade incitament, har kostat jägarna på de små markerna många goda jaktdagar.
Det handlar om en orättfärdig inskränkning av denna jakt. Naturligtvis finns det många goda argument för en jaktlig samverkan, men det ska ske på frivillighetens grunder. Man kan inte inskränka och straffa ut dessa jägare och markägare för den ”goda sakens skull”.
Jag anser, som jag skrev i min artikel, att regeringens förslag är bra. Utifrån det kan de små jakträttsinnehavarna frivilligt ta ställning till eventuellt jaktlikt samverkan. Det är naturligtvis så det ska gå till.

3. Helt klart

2010-05-06 13:20

Är skogsvårdsstyrelsen för, så är jag emot. Lika naturligt som att andas. Deras och skogsbolagens mål är att älgen utrotas i landet, eller ligger på en nivå om ca en "uppstoppad" älg per/10.000 ha, samt 8-10 stycken i djurparker...

2. Som f-n läser bibeln

2010-05-06 11:33

Som vanligt läser man saker som en känd potentat läser bibeln. I Jägareförbundets svar till regeringens förslag sägs inte alls att jakt på vuxen älg utanför älgskötselområden är oacceptabelt. Det man har reagerat på är att en anmälan ersätter dagens registrering. Även en "anmälan" måste kontrolleras av länsstyrelsen vad gäller till exempel om man verkligen har jakträtten på den mark man anmäler in och om alla som äger markerna är med på denna anmälan.
Ett register måste upprättas och utdelning av älgar ska ske. Av rättssäkerhetskäl för den enskilda markägaren krävs en seriös registrering av dessa marker. Enligt förslaget ska anmälan vara kostnadsfri, trots att hanteringen kostar lLänsstyrelsen pengar, vem ska stå för dessa kostnader?
Vad gäller omfördelning så har man i skötselplaner enligt dagens modell möjlighet att frångå sin planer med 20% upp eller ner. Om man inte klarar av att sätta långsiktigta planer som håller sig inom dessa ramar så kan man ifrågasätta behov av planer över huvud taget!
En omfördelning av älg mellan områden under jakten kräver dessutom att man i princip i realtid anmäler in skjutna älgar och de som sitter i förvaltningsområdets styrelse måste vara aktiva och engagerade i omfördening av älgar löpande under hela jakten. En arbetsbörda som ska betalas via fällavgifter. Alltså är förslaget som det ligger ett bygge som innebär en dyrare och mer överadministrerad jakt trots att målet var det motsatta. Det är det som Jägareförbundet har reagerat på!

1. Bravo

2010-05-06 10:56

Det är inte alltid jag applåderar saker som skrivs på den här sidan, men nu ställer jag mig till och med upp.
Jägarna måste förstå att man utgör en del av vad förvaltning innebär, fram till nu har förvaltningen saknat grund i verkligheten då det drivits enväldigt av folk med subjektiva mål.
Ställer mig 100% bakom förslaget, det borde JRF också göra som värnare av markägares jaktliga intressen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB