Medlemmar i Svenska Kennelklubben blev upprörda över uttalanden i Jakt & Jägares artikel. Nu har centralstyrelsen svarat länsklubbarna.

SKK ska ta fram en mediapolicy

– på grund av Jakt & Jägares artikel

Med anledning av hur Svenska Kennelklubbens förste vice ordförande uttalade sig i Jakt & Jägare råder det nu oenighet i SKK:s centralstyrelse ”kring i vilken mån förtroendevalda ska kommunicera” med journalister.

Jakt & Jägare har fått ta del av ett dokument som Svenska Kennelklubbens, SKK:s, centralstyrelse har daterat till i går och mejlat till sina länsklubbar. Det har rubriken ”Svar på skrivelse till Centralstyrelsen relaterad till artikel i Jakt & Jägare”.

Jakt & Jägare har också tagit del av skrivelsen som skickades från länsklubbar till centralstyrelsen, CS, angående artikeln ”Kritik mot koppeltvång för älghundar som bet sällskapshundar” som publicerades här den 31 maj.

Oron är protokollförd

I artikeln är Magnus Jensen, förste vice ordförande i SKK och ordförande i SKK:s jakthundskommitté, intervjuad. Anledningen var en punkt med information från ordföranden, § 26, i jakthundskommitténs protokoll 2-2023. Punkten lyder:

”En jakthund har efter beslut av Länsstyrelsen belagts med munkorg och koppeltvång resten av livet. Hunden har i samband med jakt drabbat samman med två mindre sällskapshundar. JhK ifrågasätter inte ansvarsfrågan, men oroas över om detta kan komma att bli prejudicerande. JhK beslutade att ordföranden kontaktar Dag Lidén samt Peter Eriksson, Svenska Jägareförbundet, för att diskutera ärendet.”

Till Jakt & Jägare uttryckte Magnus Jensen oro för att om formuleringarna i länsstyrelsens och förvaltningsrättens beslut i ärendet blir prejudicerande innebär det att ingen kommer att kunna släppa sin drivande hund utan att hela tiden ha uppsikt över den.

Han sa också:

– Sällskapshundsägarna har utnyttjat allemansrätten på ett sätt som inte är tänkt. De har valt att med sina hundar gå på mark där det jagas med lös hund. Det borde ligga i deras intresse att skydda sina hundar och de borde därför ha haft bättre uppsikt. Kanske kan det som de gjorde till och med klassas som jaktsabotage.

Förtroendevalda ska medietränas

Enligt skrivelsen från länsklubbar till CS uttalar sig Magnus Jensen ”osmakligt, omänskligt och tvärt emot SKKs policy kring vänliga hundar i ett tryggt samhälle för alla”. Länsklubbarna som har undertecknat skrivelsen undrar hur CS i framtiden kommer att agera för att förhindra denna typ av uttalanden.

Och i går fick länsklubbarna alltså svar. CS skriver att de ”ser fördelar med att hantera journalister på samma sätt som andra organisationer och företag som granskas av media”.

Två konkreta åtgärder som nämns är:

· En tydlig och av CS beslutad mediapolicy ska beredas.

· Personer som kan förväntas bli kontaktade av media inom sin roll som SKK-representant ska erhålla utbildning i att hantera media, inklusive hur medias logik fungerar.

Huruvida förtroendevalda ska behöva kommunicera med kansliet innan de svarar på journalisters frågor verkar det, enligt CS:s svar, just nu råda oenighet kring.

Berör inte uttalandena

Det intressanta är att CS i sitt svar verkligen har tagit länsklubbarnas undran om hur förtroendevalda får uttala sig på stort allvar. Men inte det som föranledde den upprörda skrivelsen, det vill säga Magnus Jensens uttalanden. Dem berör inte CS.

Däremot varnas det för att när journalister får ”intervjupersonen att slappna av och berätta mer än hen tänkt” blir det ”’en riktigt bra artikel’, dock inte nödvändigtvis för den intervjuade”.

CS skriver också att förtroendevalda självfallet ska få framföra åsikter – men att det ska göras på ett smart sätt. Att det ska finnas ett syfte med SKK:s kommunikation och en plan för att uppnå detta syfte.

Inget konstigt med det, om det hade handlat om anställda tjänstemän. Frågan är om de personer som SKK:s medlemmar har valt till förtroendeuppdrag, och som har andra åsikter än CS, ska få uttala sig i media framöver. Svaret kommer kanske i mediapolicyn.

Jakt & Jägare har inför denna publicering inte försökt kontakta SKK:s ordförande, som har undertecknat svaret till länsklubbarna. Det verkar meningslöst, med tanke på att det i svaret står:

”Med anledning av nämnda artikel och de olika reaktioner och diskussioner den föranlett, har vi nu att ta ställning till den bästa hanteringen av situationen. Utifrån ett helhetsperspektiv för SKK ser vi det som självklart att nu inte ge journalisterna mer material i frågan.”