Christer Holmgren
Christer Holmgren

”Ingen anledning jubla över blyutredningen”

Regeringen har – efter vad man kan förstå, en viss vånda – beslutat att genomföra en konsekvensutredning när det gäller blyammunition. För de, ingen nämnd och ingen glömd, som i många år slitit med frågan finns det för närvarande dock ingen anledning att bryta ut i något jubel. Det enda som skett i praktiken är […]

Regeringen har – efter vad man kan förstå, en viss vånda – beslutat att genomföra en konsekvensutredning när det gäller blyammunition.

För de, ingen nämnd och ingen glömd, som i många år slitit med frågan finns det för närvarande dock ingen anledning att bryta ut i något jubel.

Det enda som skett i praktiken är att förbudet mot att använda blyhagel för jakt skjutits upp. Blyhagel för jakt stoppas samtidigt som förbudet att använda blykulor i kulvapen träder i kraft den 1 januari 2008.

Över öppet vatten

Dessutom har det på samma regeringssammanträde beslutats om att förbudet mot blyammunition i våtmarker ska utökas till att också gälla användning över öppet vatten redan från den 1 januari 2006.

Det kan vara en eftergift som miljöministern måste göra till något av stödpartierna för att få till stånd ett beslut om konsekvensutredning. Eller också är det en markering mot jägarkåren, som visar hur vi kan förvänta oss att utredningsarbetet kommer att hanteras.

Signalen är tydlig eftersom användning av blyammunition över öppet vatten aldrig varit eller kommer att bli något hot mot miljön. Trovärdigheten i det nya förbudet är noll om man samtidigt inte inför samma förbud mot användning av blysänken vid fiske.

Dessutom borde frågan definitivt ha hanterats inom ramen för den kommande konsekvensutredningen. Den som är någorlunda insatt i frågan, och kan ha en realistisk bild av den planerade konsekvensutredningens omfattning, inser att utredningen kommer mycket sent i förhållande till det satta förbudsdatumet. Men det är egentligen inget som man bör belasta den sittande miljöministern. Hon har ärvt frågan av sina företrädare. Snarare faller en skugga över hennes rådgivare och kemikalieinspektionen.

Men först och främst är det riksdagen som borde ha sett till att en konsekvensutredning kommit till stånd. Och de skulle ha skett för flera år sedan innan riksdagen fattade allt för långtgående beslut om de framtida miljömålen.

Kontakta politiker!

Med tanke på den korta tid som står till förfogande är det därför av största vikt att alla jägare nu aktivt kontaktar sina riksdagsledamöter. Lyssna på deras ståndpunkter och, inte minst, undersök deras insikt och kunskap i frågan innan du lägger din röst vid nästa riksdagsval.

I drygt 15 år har jag engagerat mig i frågan om blyammunition. Det sätt som frågan hanterats hittills har inte präglats av eftertanke och normal hederlighet i rapporter och utredningar.

Men det blir annorlunda om konsekvensutredningen verkligen genomförs på strikt vetenskaplig grund, och i relation till hur annat bly hanteras och används. Skulle utredningen visa att blyammunition är en verklig miljöbelastning – ja, då ska vi självfallet acceptera den saken och rätta oss efter detta.

Allt annat skulle sakna trovärdighet.

Jägareförbundet har äntligen bytt kurs i blyfrågan och fått en stark och målmedveten ledare, som på många sätt aktivt bidragit till att Sveriges jägare äntligen kan få sin sak prövad. Och som dessutom, i motsats till många tjänstemän och förtroendevalda inom förbundet, inte ryggat tillbaka för en konstruktiv samverkan som gynnar alla jägare.

Det är egentligen inte tid att titta bakåt och beklaga sig över agerande och attityder som präglades av okunskap eller brist på insikt.

Snabba åsiktsförändringar, hos dem som tidigare arbetat i en helt annan riktning än den som gäller idag, visar dock på behov av en liten tid i karantän. Först därefter skulle de tillåtas att i Jägareförbundets namn åter uttala sig offentligt i frågan.