• Allmogejakt

”JRF-nej till varg i all framtid”

DebattPublicerad: 2013-02-01 14:55

Var står förbundsstyrelsen i Jägarnas Riksförbund (JRF) i vargfrågan i dag? Är det ett nej till varg för all framtid, eller ett nej tills vidare som gäller? Det undrar Bengt Bixo, förste vice förbundsordförande för JRF i ett debattinlägg. För egen del tolkar han förbundsstyrelsens tidigare beslut som ett definitivt nej till frilevande varg i Sverige i all framtid.

Frågan ställs med utgångspunkt från det vargkommittédokument som vår ordförande skrivit under samt det uttalande vår kanslichef Per Wanström gjort till Jakt & Jägare med rubriken ”Vargjakten ingen lösning”.

”Vi har en obefintlig politik i vargfrågan. Så länge det är så är det nej till frilevande varg som gäller”, kommenterar Per Wanström i artikeln.

Därmed undrar jag vad om värdet av det beslut om nej till frilevande varg i Sverige, som togs på Bommersvik av förbundsstyrelsen. Vad har beslutet för värde? Hur länge gäller det beslutet?


”Nej till varg i all framtid”
För mig personligen är det beslut som förbundsstyrelsen tog i april förra året ett definitivt nej till frilevande varg i Sverige under all framtid.

Hur är det för övriga i förbundsstyrelsen? Finns det möjligheter att klargöra var de står med hjälp av läsarkommentarerna under det här debattinlägget?

Om det är ett tillfälligt beslut, för att värva medlemmar, är det ett svek mot de medlemmar som uppfattat beslutet som ett nej till frilevande varg i Sverige på samma vis som mig.

Dessutom har ju jag som medlemsvärvare på Fäviken Game Fair vilselett ett antal nya medlemmar i vår organisation, genom att hävda att vi står för nej till frilevande varg i Sverige.

Här är pressmeddelandet

Redaktonell kommentar:
Läsare har efterlyst svar på vad som beslutats av förbundsstyrelsen när det gäller nej till frilevande varg. Här är pressmeddelandet som gick ut om beslutet:

JÄGARNAS RIKSFÖRBUNDS FÖRBUNDSSTYRELSE BESLUTADE ENHÄLLIGT ATT SÄGA ”NEJ TILL FRILEVANDE VARG”

Under förbundets styrelsemöte på Bommersvik den 18 april beslutade styrelsen om att säga ”Nej till frilevande varg” i Sverige. Styrelsen konstaterar att den havererade rovdjurspolitiken skapat en helt oacceptabel situation där några få län fungerar som avelsstationer för att nå ett ospecificerat nationellt mål för varg säger ordförande Solveig Larsson. Drabbade människor upplever sig rättslösa och helt utan makt att själva kunna påverka sin situation. Förbundsstyrelsen står bakom förbundets rovdjurspolicy och poängterar nedanstående sex punkter i policyn som ovillkorligen måste uppfyllas om det skall kunna finnas några som helst förutsättningar för en fungerande rovdjurspolitik.


• Sveriges Regering och Riksdag måste fatta beslut som anpassar politiken efter svensk lagstiftning. I jaktlagens 4 § andra strecksatsen anges främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammar.”


• De nationella målen för samtliga fem stora rovdjur skall utgöra summan av regionala övre tolerans- och beståndsmål, vilka ska fastställas i en regional beslutsprocess med en bred folklig förankring. I de fall något lokalt beslutsorgan fattar beslut att något av de fem stora rovdjuren, med anledning av oacceptabel negativ påverkan, inte kan finnas frilevande skall det ovillkorligen accepteras. Vilket innebär att kommunalt veto gäller.

• Rovdjur som uppträder i omedelbar närhet av människas boning skall omgående få avlivas, oberoende av bevarandestatus. Avlivningen skall kunna ske på den enskildes initiativ utan risk för obefogade rättsliga åtgärder.

• Samhället måste via allmänna medel svara för alla rovdjurskostnader och fullt ut ersätta alla former av direkta, indirekta och förebyggande kostnader, liksom alla former av inkomstbortfall, förorsakade av de stora rovdjuren. 

• Vargarna i Sverige utgör en del av den östeuropeiska stammen, vilka befinner sig i den västligaste delen av sitt möjliga utbredningsområde. Därför kan antalet vargar i Sverige, utan att äventyra artens bevarandestatus, sänkas till en nivå som motsvarar en för samhället och av drabbade människor accepterad toleransnivå.

• All rovdjursforskning måste bedrivas opartiskt och alla resultat presenteras på ett lättillgängligt, öppet och förståligt sätt.

 Jägarnas Riksförbund betonar att den rådande situationen inte kan skyllas på vargen utan helt på det politiska kaoset som inte tar någon som helst hänsyn till drabbade människor. Medel ur viltvårdsfonden skall inte användas för att täcka kostnader skapade av rovdjur utan där måste allmänna medel användas avslutar Solveig Larsson.


Förbundsordförande Solveig Larsson

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

38. Exponering i media helt avörande

2013-02-07 16:39

Det har nämts för lite i media om de som tvingas leva i glesbygd med vargflockar runt fastigheten. Däremot ges djurrättsaktivister (allt)för stor uppmärksamhet i media. Trot det vore bra om de som bor utanför Sthlm o Uppsala får "gapa" högre när kvarlevor efter deras får,getter, hundar, hästar o katter blir hittade. Barn som måste gå utmed enskilda vägar får att nå skolskjutsen är kanske ändå det tyngsta argumentet vad avser otrygghetskänslan. Åberopa dödliga vargattacker mot människor i Nordamerika under 2000-talet. Fakta som helt har ignorerats i svensk media. Tron till våra s.k. folkvalda har jag lämnat sen decennier, här krävs andra metoder får att nå framgång. Mikael Karlsson och miljöaktivisterna har visserligen, med hjälp av påtryckningar via media, vunnit första ronden men det är inte den som slutligen blir avgörande.

37. Förhållandet till gråben...

2013-02-07 08:24

...handlar inte om någon fråga, snarare ett utropstecken i det läger som värnar om en levande glesbygd!

36. OJ-oj-oj!!!

2013-02-06 17:23

För mej framstår allt lika kristallklart som vattnet från en kallkälla. Demokratiska val, gäller flest röster och personen blir vald. Nu har vi således valt sittande FS, ge dom då lite arbetsro att reda ut problemen. Med andra ord knip käft, om ni inte har något väsentligt att komma med. Ni som hotar med att gå ur JRF, färdas likt vindflöjeln, ni svänger än hit och än dit och byter organisation i ett. Ni bidrar med ingenting! Väntar på att andra ska göra jobbet åt er, blir det inte som ni tänkt så gnäller ni, jo-jo-jo jag kan er sort.

35. Var det så svårt Malte?

2013-02-06 11:44

Ska det sitta så långt inne att komma med ett svar? Du Malte var den som lade fram och också fick igenom, max en föryngring i varje län. För mig är det liktydigt med att man då också vill ha varg! Det innebär att man talar med kluven tunga. 1. Du säger du vill inte ha någon frilevande varg. 2. I nästa andetag säger du max 1 föryngring i varje län. Detta innefattar då även Norrland samt renbetesland. Många med mig ställer sig frågan var står du egentligen? Så det är utmärkt att du nu äntligen tog dig tid att svara. Vi många som kommer att följa vad du kommer att ge för svar vi nästa fs-möte. Är det ett nej till frilevande varg eller vill du ha livskraftiga stammar av rovdjur? Där sållas agnarna från vetet.

34. Lägg ner den här debatten...

2013-02-06 11:44

...just nu. Styrelsemedlemmar har olika uppfattning om nollvision, Solveig skriver på för GYBS.
Förvirringen om vad som gäller är total.
Det är nog bara en årsstämma som kan klara ut vad som gäller.

33. Hälge #30

2013-02-06 08:21

Fråga någon som varit med att välja honom då... Han är ju vald på grund av var han står, inget annat, och dom måste ju veta varför de valt honom...

32. Vargfrågan

2013-02-06 08:21

Jag har jobbat i över 20 år för att bli av med vargen. Och jag står bergfast kvar vid kravet, inga frilevande vargar i Sverige.

31. Ståndpunkt för JRF frilevande varg i Sverige

2013-02-06 08:21

När jag för en del år sedan såg att Svenska Jägareförbundet hade beviljat ett anslag till forskning om vargens population avslutade jag omgående mitt då mångåriga medlemskap i Svenska Jägareförbundet. När jag under år 2012 som medlem i Folkopinionen Ny Rovdjurspolitik fick ett e-postmeddelande om att nu hade Jägarnas Riksförbund antagit ståndpunkten nej till frilevande varg i Sverige och uppmaningen att jag också skulle gå med då. Jag fann att det kunde vara välmotiverat under den förutsättningen att ge Jägarnas Riksförbund sitt stöd men skulle det visa sig att det inte är en definitiv ståndpunkt för Jägarnas Riksförbund med att säga nej till frilevande varg i Sverige kommer jag omgående att avsluta mitt medlemskap. En styrelse som inte för medlemmarnas talan har inget berättigande.

30. Jag har begärt...

2013-02-05 12:59

...att Malte Sandström som är vald för regionen dit jag hör skulle redovisa sin inställning. Men icke. Det kan väl inte vara hemligt vad våra förtroendevalda har för åsikt i frågan, eller? Redovisa var du står, nu! Så vi medlemmar får veta om Dalarna är för en livskraftig vargstam.

29. Rovdjurspolicyn

2013-02-05 10:21

"Problemet" som glömdes är att stämman på Visingsö, 2012, glömde bort att begära en ny rovdjurspolicy! Det ska inte få finnas en policy som innefattar vargen! Hade denna omarbetats skulle problemet inte längre finnas, utan det var nej till frilevande varg som gällde! På ordförandekonferansen, innan jul, fick fs påpekande om att arbeta om denna och jag antar att detta sker nu! Som det är nu kan vem som helst hänvisa till den nuvarande och där finns vargen med! Den omarbetade måste vara klar att klubbas på årets stämma! Den som klankar på Bengt ska veta att han står för sina åsikter och lungt och sakligt argumenterar för dessa! Jag har fullt förtroende för honom!

28. ??????

2013-02-04 10:25

Det är 0 frilevande vargar som gäller,annars ska styrelsen bytas ut

27. Utan

2013-02-04 10:24

tvekan, att efter ha läst förbundsstyrelsens beslut i Bommersvik så måste valberedningen i JRF börja arbeta som en valberedning ska göra. Dvs kontakta alla styrelsemedlemmar för enskilda samtal och s a s pejla hur det står till med samarbetet i styrelsen.
Sedan måste de begära in uppgifter från distrikten för att lyssna av distriktsmedlemmarnas åsikter.
På riksstämman ska det inte förekomma halvhjärtade delegater som inte vet vilket ben de ska stå på.Delegaterna måste ha klart för sig var distriktens medlemmar står i olika frågor och därmed föra fram sina distrikts medlemmars åsikter.
Enligt den förespråkade och poängterade policyn så ska medlemmarnas åsikter bestämma förbundets arbetsinriktning. Dvs man börjar från botten av pyramiden och tjänstemännen har att rätta sig efter förbundsstämman beslut.
Beslutar förbundsstämman att arbeta för 0-version varg då är det så tills dess ett annat beslut tas. Blir det ett annat beslut av förbundsstämman, ja då blir det samma sak dvs arbeta och följa stämmans beslut. Detta gäller såväl förbundsstyrelse,au,distikt, medlemmar och tjänstemän.
Följer man förbundets stadgar och arbetar efter förbundsstämmnans beslut då brukar det fungera bra.
Återigen valberedningen är en av de viktigaste funktionerna i ett förbund/förening/klubb. Deras arbete ska pågå kontinuerligt hela verksamthetsåret och valberedningens förslag ska vara väl förankrat hos medlemskåren.
Man sitter inte i valberedning man arbetar, samma sak gäller i styrelserna.
Som medlem är det mkt lätt att vara kritisk och ifrågasättande, det är så det ska vara i en demokratiskt sammanslutning, MEN man måste samtidigt inse vad som är möjligt och inte möjligt. När ett förbund eller en förening styrs av maktlyssna personer då är förbundet/föreningen ute på mkt hal is.
Kom också ihåg det är inte så lätt att hitta personer som vill arbeta mer eller mindre ideellt i en medlemsorganisations styrande förtroendevalda funktioner.
Skilj på anställda tjäntemän/kvinnor och valda förtroende personer.
För mig gäller fortfarnade 0-version frilevande varg.

26. Jamen, då så...

2013-02-04 10:24

...då har inte Solveig skrivit på felaktigt. Inte som man kan tolka pressmeddelandet i alla fall.
Beslutet kan inte avvika i väsentliga delar från pressmeddelandet.
Då återstår problemet med falsk marnadsföring av att förbundet står för noll vargar. Den har uppenbarligen även lurat styrelsemedlemmar.

25. förbund

2013-02-03 22:13

Inte en krona till, till förbundet innan de jobbar tydligt för nollvision

24. Hur svårt kan det va?

2013-02-03 12:10

Publicera HELA beslutet om nej till frilevande varg med nuvarande rovdjurspolitik. T o m styrelsemedlemmar verkar ha olika uppfattningar om hur beslutet såg ut.

23. Det var väl själva.....

2013-02-03 12:10

...den... finns inte kurage nog i styrelsen att driva medlemmarnas åsikt utan dimridåer kan de väl i alla fall vara så rakryggade att de låter folk som vill och törs att göra det i stället...
tusan vet om det inte är dags att gå ur detta förbund också..

22. Demokratin-Majoritetens Diktatur

2013-02-03 12:09

Frågan är; Behöver Dalarna,Värmland och några andra län bevara mer stora rovdjur,behöver dom bevara mer natur än vad andra län gör och isåfall-Varför??Varför har inte dom samma rättigheter...o.s.v.

21. Vad är problemet?

2013-02-03 12:09

I Västerbotten vill majoriteten av jägarna inte ha varg. Det var JRF vargpolicy som påverkade mig att efter 44 år i SJF och efter deras svek i vargfrågan gå över till JRF.
Uppfyller inte styrelsen JRF policy, ja då måste de ta konsekvenserna och avgå.Det går inte som jag uppfattar det, att enbart hänga ut en person. Alla ledamöter i styrelsen är delaktiga i styrelsens beslut. Är man inte detta och inte har reserverat sig, ja men då är man helt enkelt delaktig. Det är varje styrelseledamots skyldighet att hålla sig underättad om vad som sker och vilka skrivelser och beslut som förbundet fattat eller är delaktiga i. Som medlem i förbundet har vi rätt att ställa frågor och få svar.
Styrelsens vara eller inte vara är en mkt allvarlig fråga att ta ställning till, det hjälper inte att kasta ut en ledamot, problemet kommer att kvarstå.
Ska det rensas ut, då ska hela styrelsen ta konsekvenserna och avgå. Valberedningen har ett mkt stort ansvar i denna fråga.

20. Till nr 18 m,fl

2013-02-02 16:22

Jag är den som skickade in ett mail till JRF’s Förbundsstyrelse och övriga med förtroendeuppdrag, med frågeställningar gällande denna fatala handling som vår ordf i JRF medverkat till.
Se länken där Bixo som kommentar la in min skrivelse, och se även K E s kommentar ovan, för att råda kunskap om kön och så vidare.
http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=527725&context=#c17
Kalla mig kärring om du vill, med jag har försökt sätta mig in i vad detta handlar om, vilket fler bör göra, innan man drar förhastade, ogrundade, spekulerar, utan fakta?
Jag vill ha klarhet i vad det är som sker i Jägarnas riksförbund.
Hur arbetar JRF's ordförande mot styrelsen, mot tjänstemännen på kansliet?
Hur fungerar organisationens VU som består av Ordf, 1:a vice och 2: vice ordf?
Är det inte VU (verkställande utskott) som ska fungera som ordförande Solveig Larssons arbetsgrupp inför styrelsen?
Det ser ut som om tjänstemännen är de som ordf. har informerat och arbetar emot i viktiga frågor. Varför detta förfarande?
Medlemmarna är tacksamma för att en del i styrelsen för en dialog och visar var de står, som Bengt nu gjort genom detta inlägg i debatten.
Till spekulationerna om 1: vice ordförandes illvilja i detta, så är det den styrelseledamoten som ska tillträda om ordinarie ordförande ställer sin plats till förfogande.
Jag ser personangrepp och smutskastning i detta som en frustrations handling av något slag.
Jag vet att det från vissa styrelseledamöter lämnats svar till den som skickat ett grupp mail till hela styrelsen, men den svarande ledamoten har då bara svarat till ursprungs skribent och inte till samtliga i mailkonversationen.
I ett av fallen fanns det påståenden och personangrepp mot en annan ledamot i FS, denna skrivelse gick till en medlem i JRF.
Sen är det ett problem till i detta.
Det är personer i sittande styrelse som vill ha till ett tidigareläggande möte där detta om JRF’s ståndpunkt och vidare arbete i vargpolitiken skulle tas upp och beredas.
Ordförande och ett antal styrelse ledamöter ansåg det inte som en viktig fråga,
att sammankalla till ett extra styrelsemöte för.
Vilket jag med flera anser har skadat förtroendet för JRF’s demokratiskt valda styrelse och organisationen i sin helhet.
Jag vill tillägna Bengt Bixo ett stort tack, för att han driver denna fråga öppet och vill råda klarhet i detta så fort som möjligt, och inte ägnar sig åt personangrepp, utan har en öppen dialog.
(Denna skrivelse kommer att gå som mail till hela Förbundsstyrelsen, revisorer valberedning, vilket jag ser som en väg för medlemmarna att gå, för att styrelsen ska få in den allmänna bilden av detta)

19. Jan

2013-02-02 15:32

Solveig har ju inte skött jobbet.
Hon ska ersättas av Bixbo!

18. Osäker på mitt kön...

2013-02-02 13:56

...eller, det är jag nog inte, men jag gillar att se stake. Åtminstone de som visar stake. Det betyder som vi alla vet, att säga tydligt vad man tycker och att argumentera för det. I Sverige är det annars en brist, man smyger, hukar sig och mörkar för att pejla stämningen innan man törs tycka likadant som övriga. Man kryper för andra, kan man också säga, särskilt för den eller de som har makten. Det är en farlig väg som leder till korruption och dålig ledning.
Därför är det välgörande att det finns åtminstone en styrelsemedlem i JRF: s förbundsstyrelse som inte hycklar, han deklarerar uppriktigt sin åsikt och övertygelse. Tack Bengt! Nu råkar Bengts åsikt vara densamma som min, troligen de flestas, i själva sakfrågan, därför får han mitt stöd. Vi är många som trott att JRF drivit den linjen, och vi har glatt oss för detta liksom tidningens utveckling. Det har också bidragit till medlemsökningen, det känns jag säker på.
Allt förändrades i samma ögonblick jag läste vargkommitténs åsiktsförklaring, det delar jag med många. Man kan väl för farao inte ha 2 motstridiga åsikter samtidigt, vad är detta? Måste vi lyda staten att genomföra En ny Rovdjursförvaltning? För att skingra den misstanken bör ev. bindningar med staten, måste det deklareras att JRF står helt fria från statliga eller myndigheters direktiv (formulerade eller muntliga). Jag vädjar till parterna att ta förnuftet till fånga och stuva om i ledningen så vi får känna oss som tidigare. Inse orsaken till missnöjet, kritiken, upproret och breven. Skjut inte budbäraren!
Det behövs fler med stake, men det har inte med könet att göra.

17. BixboDu

2013-02-02 10:58

Tror de flesta vill ha dig som ordf. Solveig har tyvärr vacat enligt mig. Klart viska kräva noll varg. Vi är ju mer än hundra ggr fler än varg kramarna. Hur kan de lyckas jo för de går rättsligt tillväga o det kan ni oxå göra. Kräv NOLL varg

16. Bra Bengt!

2013-02-02 10:58

Det man stöder dig på är att det i vår rovdjurspolicy står att vi ska ha max en föryngring i varje län! En mycket märklig formulering som står i motsats till vad vi säger ”ingen frilevande varg” Hur får man det att gå ihop? Vår förbundsstyrelse har alltså sagt nej till frilevande varg medan vi som organisation säger att vi vill och också tar emot max en föryngring i varje län. Då förbundsstyrelsen sagt nej till frilevande varg, borde då inte de sett till att få till en ändring av rovdjurspolicyn? Eller fattas den kompetensen? Har vi någon vid rodret? Eller som en mycket uppretad medlem uttrycket det till mig ”dithän det bär, dit bär det”
Det som för mig är av stort intresse, vad vårt regionombud står i frågan, så Malte Sandström nu får du ge oss besked. Du var den som såg till att vi har den rovdjurspolicy med max en föryngring per län. Detta innebär också då att Norrland ska hysa vargföryngringar. Så nu kräver vi ett svar av dig Malte Sandström!

15. Förbundsordföranden och Generalsekreteraren....

2013-02-02 10:58

....talar med kluven tunga gentemot medlemmarna är det NEJ till frilevande varg. Gentemot myndigheter är det JA till frilevande varg. Historien som jag känner till den efter att tidigare pratat med Göran Karlsson andre vise ordföranden. Det var han som väckte frågan om att göra undersökning av var medlemmarna stod i vargfrågan. Hanns formulerade skrivelse var enkel, ska vi ha varg eller inte? Kansliet skulle sända ut denna till distrikten för vidare distrubition till avdelningarna. Kansliet som skulle verkställa beslutet skapade en helt egenformulerat frågeformulär som hade diverse undantag som skulle möjliggöra varg om riksdagen stod för alla kostnader som vargen förorsakade m.m. Redan här startade ansvarig kanslipersonal möjlighet till dubbelt budskap. Ett till myndigheterna och ett annat till medlemmarna. Vid årsstämman på Visingsö så togs åter frågan upp, nej till frilevande varg. En enhällig stämma tog beslutet nej till frilevande varg och här framfördes inga undantag. Jag kan inte uppfatta frågan på annat sätt än att det råder nej till frilevande varg ända till någon ny förbundsstämma ändrar det beslutet. Med andra ord så har förbundsordföranden och generalsekreteraren som driver en annan linje än stämmobeslutet endera att göra en pudel eller tacka för sig.

14. Men är detta på allvar??

2013-02-02 10:57

Detta är ju en cirkus utan dess like! Det finns väl för ingen jägare som VILL ha varg! Dra nu åt samma håll och ena jägarna om vi ska ha nån framgång i vargfrågan. Ni förstör ju för jägarna i Sverige! Rovdjursalliansen skrattar ju ut jägarna just nu! Är detta kvalitén på styrelsen för jägarnas riksförbund så blir jag mörkrädd! SKÄRPNING till styrelsen i jägarnas Riksförbund och till alla jägare! VÄX UPP och gör rätt för min medlemsavgift!

13. Dubbla budskap!

2013-02-02 10:56

När man säger att noll varg gäller och man samtidigt skriver på dokument att man skall verka för gynnsam bevarandestatus. När man säger att noll varg gäller under rådande rovdjurspolitik, betyder det ju att man kan tänka sig varg under annan rovdjurspolitik.
Klarar inte styrelsen av att förmedla ett klart budskap så är i alla fall jag som medlem glad att Bengt Bixo gör sig hörd, oavsett om han läst protokollet eller ej. Dold agenda mm hör den andra sidan till. Var rakryggade!

12. Väldigt tänd på att ta över?

2013-02-02 10:56

Nu verkar det som Bengt Bixbo inte skyr några som helst medel för att kunna ta över ordföranderollen i JRF! Men Bengt!" Solveig är vald på förbundets riksstämma och sköter sitt jobb alldeles utmärkt! Om du vill ta över så försök med ärliga medel i stället för detta "krypskytte" du håller på med. Du splittrar vårt fina förbund och detta accepterar inte vi medlemmar! Använd dina medsynpatisörer för att skapa opinion för dina synpunkter inför nästa riksstämma och återkom då i sann demokratisk anda med dina tvivel på vår ordförande! Men sluta med "krypskyttet"! Du splittrar förbundet vilken ingen tjänar på!

11. Tänkt till

2013-02-02 10:55

VEM SKALL MAN TRO PÅ? Den ena sidan sejer si den andra så,en sak är helt klar vi kan inte ha varg fritt i landet.Skall vi ha djur fritt utegående på bete t.e.x. skall dom då behöva ständig bevakning.Då är det lika bra att sluta och begära socialhjälp för vårt uppehälle.

10. Medlemskap i va då?

2013-02-02 10:55

Vad är det som gör att JRF vill göra flera saker, som motsäger varandra?
Är det inte så att ett förbund / en förening skall arbeta för sina medlemmar och inget annat?
Kan det vara så att det är mera pengafrågan som styr, hur förbundet arbetar och uttalar sig?
Är det bidragspengarna från staten som gör att förbundet "håller med" gällande vargpolitiken, fast medlemmarna vill annat?
Kan det vara så att bidragspengarna är mera än medlemsavgifterna?
Jag skulle betala den dubbla medlemsavgiften till ett förbund, om förbundet helt jobbade för oss jägare och inte kompromissade här och där. Det bästa för jakten!
Vad är det för pengar vi talar om? Det kan var ungefär vad en ask övningsamunition kostar, vilket vi betalar, för kunna vara bättre förberedda i skogen.
Avsäg er en dålig släktskap och jobba för den egna familjen (medlemmarna)

9. Vissa verkar tröga

2013-02-02 10:55

Jag undrar verkligen vem den här Lotta är. Hon verkar kunna och veta allt. Det har väl med all önskvärd tydlighet framgått att styrelsen sagt OK till fortsatt deltagande i Vargkommittén, men att Solveig inte fick gå med på något som äventyrade förbundets beslut om nej till frilevande varg. Så gjorde hon det som hon blev tillsagd att inte göra och mot detta har halva vår förbundsstyrelse inte gett godkänt för.
Nu står vi där med ett beslut om nej till frilevande varg och ett ja från Solveig till en vargstam med gynnsam bevarandestatus.
Hur svårt kan det vara, Lotta och Norrlänningen. Ni kommer med försmädliga rekommendationer och det skulle jag också kunna göra, men jag tror inte att det hjälper Er.

8. Sårena .

2013-02-02 10:54

Såren är inte lösta än .Finns personer som ska avgå.

7. Med nuvarande rovdjurspolitik ...

2013-02-01 20:51

...lyder brasklappen.
Den är inte lika väl marknadsförd som noll vargar.
Således är förbundet fritt att fatta nytt beslut när politiken ändras.
Men falsk marknadsföring är det.
Jag har ställt frågan några gånger men inte fått svar. Den har faktiskt tagits bort vid något tillfälle.
Det är bra att du reder ut vad som gäller.

6. Norrlänningen har rätt

2013-02-01 20:51

läs protokollet!!!

5. Rätt åsikt !

2013-02-01 20:50

Varg tillför ingenting !
Den inskränker vår frihet !
Där den har sitt revir fösvinner allt jaktbart vilt. Endast kråkor och korpar stannar och sånt har vi så det räcker !
Tänk på det innan ni tillåter valputsättning !

4. Bra fråga!

2013-02-01 16:25

Blev själv uppringd av en värvare som lovade att förbundet stod för nollvision. Jag backade dock ur och betalade inte in medlemsavgiften trots flera påminnelser när jag insåg att uppgifterna inte stämde.

3. Rätt ställd fråga

2013-02-01 16:24

Bra, Bengt Blixo. Det får inte finnas tveksamhet om var vi står i frågan om varg.

2. Finns det inte protokoll?

2013-02-01 16:24

Om en vice ordf. i styrelsen inte vet vad styrelsen beslutat, så är ett förslag att han läser protokoll.
Eller är befintliga protokoll så illa skrivna, att det inte framgår vad som beslutats?

1. Jag tycker att...

2013-02-01 16:24

...Per Wanström klargjorde väldigt tydligt i kommentarerna till "Vargjakt ingen lösning" att han företräder styrelsen och de beslut som har fattats i styrelsen.
Citat "Vad gäller vargkommitténs åsiktsförklaring så är det ett FS-beslut och inte ett tjänstemannabeslut".
Lite patetiskt att enstaka personer i styrelsen inte har stake att stå för dessa besluten (som man varit delaktig i att fatta) känns lite omoget att man då ska skylla på den som inte varit delaktig i besluten iställt...
Som Astrid Lindgren så klarsynt skrev i en bok: "Man ska stå för det man har gjort och inte skylla på någon som heter Karlsson på Taket!"
Om Styrelsen har glömt vad man har beslutat så rekommenderar jag att ni läser Per Wanströms kommentar #16 till artikeln "Vargjakt ingen lösning" i sin helhet. Sen kan man ju fundera på hur trovärdig man är själv när man "glömmer" vad man varit med och beslutat.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB