• Pinewood

Mer kött med älgfjolingar fällda

DebattPublicerad: 2010-06-22 14:40

En ett viktigt syfte med älgförvaltningen är en hög köttproduktion, som kan optimeras med att skjuta fjoling istället för kalv. Köttproduktionen kan bli 13 procent högre och betestrycket minskar, skriver Ingvar Törnström, tidigare skogsvårdsansvarig vid Kopparfors AB.

Under åren 1961–1981 var jag anställd av dåvarande Kopparfors AB som ansvarig för skogsvården. 

Arealen omfattade cirka 200 000 hektar mark, belägen mellan Bottenhavet och Siljan. Fram till mitten av 1970-talet såg vi inte älgbetningen som ett problem, trots att vi kunde ha 20 älgar per hektar i vinterstam.
Den hårda lövbetningen var snarare positiv. Skadorna på tallungskogen var måttliga eftersom vi bedrev avverkningarna på annat sätt före helmekaniseringen av skogsbruket. Då påbörjades de manuella avverkningarna i september och avslutades i april. Under vintern betade älgarna tallskott i avverkningarna.

Lämna talltoppar
Roger Berglund och Sten Lavsund, som forskat kring hjortdjurens födoutnyttjande har sagt följande:
Älgen behöver 5 kilo torrvikt av tallskott per dygn under vintern. Den föredrar skott under 4 mm i diameter, vilket innebär att yngre tallars övre skott inte är intressanta. Det är framför allt äldre tallar i slutavverkning som älgen föredrar. Man frågar sig om det i dag är möjligt att utnyttja älgens preferenser för skott från slutavverkningsskog. En förutsättning är att skördarna tar stamvirket med lämnar grenar och toppar för flisning och uttransport under våren.

Tillväxten utnyttjas inte
Ett viktigt syfte med älgförvaltningen är en hög köttproduktion, som har högt värde på marknaden. För att göra en riktig utvärdering av olika avskjutningsmodeller är det nödvändigt att analysera älgens tillväxt. 
Undersökningar av slaktvikter på fällda älgar har visat att en kalv i medeltal ger ett köttutbyte på 47 kilo, medan en fjoling (1,5 år) ger 115 kilo. Tillväxten är mycket god till 18-20 månaders ålder men avtar sedan drastiskt, särskilt för hondjur.
Att skjuta älgen vid 6 månaders ålder är uppenbarligen fel, eftersom köttutbytet om han får leva ett år till stiger med 145 procent. Kalven är ju det djur som tillsammans med kapitalkon ger valuta för vinterbetet. Dessutom betar kalven förmodligen inte mer än hälften jämfört med ett vuxet djur.

Enbart fjolingskytte
Älgen är vårt värdefullaste villebråd och man blir fundersam över hur man år efter år skjuter kalvar med slaktvikter på 50-–60 kilo utan tanke på den produktionspotential man eliminerar. Modellen här intill kan bidra till att belysa väsentliga principer. Den visar två ytterlighetsmodeller för avskjutning. Den ena innebär 50 procents kalvskytte, alltså ungefär vad som gällt hittills i landet, och den andra enbart fjolingskytte.

Följande slutsatser kan dras:
• Kalvskytte innebär att 25 procent fler djur kan skjutas.
• Fjolingskytte ger 13 procent högre köttutbyte.
• Fjolingskytte ger cirka 20 procent lägre betestryck genom lägre antal kapitaldjur i vinterstam och kalvens lägre betestryck.
• Fjolingskytte är enklare än kalvskytte, då ko med kalv är mycket vaksam.
• Fördelen med att få skjuta 25 procent fler djur kan diskuteras, eftersom många jägare, även av etiska skäl, inte gillar att skjuta kalv.
• Fjolingskytte ger större säkerhet för kapitalkon under jakten. En kapitalko kan inte få ett bättre skydd än en kalv, under förutsättningar att avskjutningsreglerna följs noga.

Dubbla älgstammen
Det nuvarande systemet med tilldelning av kalvar på småmarker eller till och med fri kalvavskjutning i vissa områden måste bort ur förvaltningsmodellerna. 
Kalven är tillsammans med kapitalkon den viktigaste faktorn för att säkerställa en hög produktion hos älgstammen. 
Om sedan skogsbruket kan planera sina slutavverkningar under vintern så att tallriset blir tillgängligt för betning kanske vi kunde höja stammen nuvarande numerär på cirka 5 djur per 1000 hektar (vilket är det ungefärliga genomsnittet på landets 35 miljoner hektar älgjaktsmark) till åtminstone 10 djur.

Fakta: Ytterlighetsmodeller för avskjutning
Förutsättningar: Jaktmark 10 000 hektar. Vinterstam 10 djur per 1000 hektar. Två kapitalkor per kapitaltjur. En kalv per kapitalko. Slaktvikt kalv: 70 kilo, köttutbyte 47 kilo. Slaktvikt fjoling: 150 kilo, köttutbyte 115 kilo.

                          50% Kalvskytte        Fjolingskytte
Vinterstam
Kapitaltjur                  25                            20
Kapitalko                   50                            40
Kalv                         25                            40

Sommarstam
Kapitaltjur                  25                            20
Kapitalko                   50                             40
Fjoling                       25                            40
Kalv                          50                            40

Avskjutning
Fjoling                       25                             40
Kalv                          25                              –

Köttutbyte               4 050 kilo                  4 600 kilo


Ingvar Törnström
Skogsmästare, Trosa

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Vad vill man uppnå?

2010-06-28 01:01

Med förvaltning. Tänka först och handla sen. Vad vill man som skogsbrukare uppnå? Inte är det kvalité. Så detta med skador slutar vi diskutera va?

8. låt välväxta kvigor passera

2010-06-25 11:02

under jakten,de kanske är betäckta en månad tidigare...det vore illa att då skjuta 3 älgar i ett skott=ev tvillingkalvar

sedan 2007 har älgstammen ökat rejält här i trakten pga hårda restriktioner och kortad tid på hondjur just..stationära kor är värt allt

7. Älg

2010-06-24 17:13

Nja, om du menar att du har relativt små kalvar men relativt stora fjolingar på dina marker så kanske ditt resonemang håller köttmässigt.
150?
Om den växer fram till 18 mån så borde det räcka som argument att skjuta kalvar istället.
Fjolingsskytte enklare?
Om du har fjolingar på 150 (slaktvikt) måste det till en skicklig jägare för att skilja på vuxen älg. (Finns en hel del som inte ser skillnad på tjur och ko.)
I den bästa av världar så skulle väl bara kalv och fjoling skjutas (okej,guldhorn:-)
Ska man skjuta fjoling har man dålig koll på återväxten i och med att rovdjuren går hårt åt reproduktionen. nja...

6. I den bästa av alla världar...

2010-06-24 08:37

...kan man resonera som artikelförfattaren och åtskilliga av kommentatorerna gör. De flesta inlägg har sin giltighet med ett enkelt ekosystem bestående av skog, älg och mänskliga jägare.
Verkligheten är helt annorlunda. I söder finns också kron, dov och rådjur som betar av växande skog.
I mellansverige finns varg och björn vars predation främst inriktar sig på kalvar och ungdjur. I norr har vi björn och en betydligt glesare älgstam.
Det finns inte en ekvation som gäller för hela Sverige.

5. Skjuta kalv?

2010-06-23 13:25

För att bevara en stabil älgstam skall ej kalvförande ko skjutas. Detta innebär att man inte skall skjuta kalv (möjligen en vid dubbelkalv)för att vara säker. Älgstammen sköts bäst med avskjutning av fjolingar. Visst måste älgen ha mat och därmed drabbas en del tall om det är ont om sly. Men skadade tallar kan lätt tas bort vid förstagallring. Även röjning vid rätt tid ger mycket mat. Aggressiv kalvavskjutning á la Jägarförbundets idéer skall bra tas till om man vill radikalt sänka älgstammen – knappast ett problem för Sveriges älgmarker!

4. Sixten!

2010-06-23 01:34

Nivån på ca 100 älgar per tusen hektar förekom lokalt i t.ex. Furudal i Rättviks kommun under tidigt 80-tal. Då hade "Projekt varg" redan varit. Älgexplosionen kom helt enkelt några år senare (orsakad av mycket bete och dåliga inventeringar). Min uppfattning om skogsbolagens vilja angående klövviltstammarna är att hitta en bättre nivå mellan värdet på jakten och köttet och kostnaden för tillväxtförluster, förlorade föryngringar osv. Målsättningen som brukar nämnas är nivån 2 % färska skador (vilket betyder att ca 25 % av träden kommer att ha betesskador innan de vuxit ur den begärliga höjden 1-4 meter). Där jag jagar och jobbar betyder det en vinterstam av älg på ca 7 älgar per tusen hektar (vilket skulle innebära en vinterstam över hela landets skogsareal på ca 140 000 älgar, om alla mark tålde samma betestryck).

I Götaland är betestrycket idag så hårt att nästan ingen planterar tall längre. Faktum är att plantskolorna i söder driver upp fler plantor av både douglasgran och sitkagran än vanlig tall. Detta kommer att betyda stora tillväxtförluster och stora försämringar för skogsarbeten och skogsindustrier i området på sikt (gran på tallmark producerar ca 40 % mindre virke). Det leder också till mindre bete och en nedåtgående spiral med mindre och magrare älgar (fjolingars slaktvikt är ofta under hundra kilo och en årskalv i oktober kan väga 40 kg!).

Min uppfattning är att älgtilldelningen i högre utsträckning ska vara betesfördelad och inte strikt arealfördelad. Har man mycket bete ska man få skjuta många älgar.

3. Bönderna sköter köttproduktionen

2010-06-23 01:33

Att förbättra den svenska älgförvaltningen till gagn för jägarkåren och skogsbruket är ett mål för alla inblandade. För att med säkerhet uppnå det målet, så finns endast ett säkert sätt ! Det är att höja genomsnittsåldern på älgarna i vinterstam. Det görs genom ökat kalvskytte. En högre genomsnittsålder ger en bättre produktion. Antalet kor som kommer med dubbelkalvar ökar och älgproduktionen kan bibehållas med en mindre vinterstam. Konfrontationen med skogsbruket kan mildras. Artikelförfattarens förslag går i motsatt riktning. Med ditt förslag sjunker genomsnittsåldern. Att det dessutom komplicerar jakten förbättrar inte förslaget. Jag måste tyvärr ge dig tummen ned. Förslaget har ingen framtid !

2. Vad är skogsbolagens mål?

2010-06-22 20:03

Enligt uppgift skjuts 50% av alla älgar i världen i Sverige. Att det blivit så lär bero på de kraftfulla avverkningar som skedde på 60-70 och 80-talet. Skogsbolagen sprutade bort slyn, man använde även flygplan och sprutmedlet Hormoslyr var populärt,. Överraskningen älgen visade sig leva gott på tall och tallplantor som planterades. Konsekvensen blev efter hand betesskador. Enligt Jägareförbundets tidskrift från den tiden kunde räknas 103 älgar per 1000 ha i tallplanteringar på vintern efter älgjakten. Det var så kallade vandringsälgar. Det var under den här tiden som "Projekt Varg" tog väldig fart. Till och med Skogsstyrelsen ansökte hos Jordbruksverket om tillstånd att få inportera vargar för försäljning. Något som senare rensades bort från arkivet och anses därmed alldrig ha skett. Ledningen för "Projekt Varg" förordade ett varghägn för utplanteringsvargar utanför Fredriksberg om man ska tro vad som skrevs i områdets dagstidning. Nu har vi omkring 12 vargrevir I Dalarna och det är klart att dessa tar sin beskärda del av älgarna. Får Moderaterna som de vill i området så skall det bara finnas 2 till 3 vargrevir där. Således blir det Jägarna som skall reducera älgstammen. Jag kan tänka mig att det för närvarande skjuts omkring 5 älgar per 1000 ha i Dalarna trots vargarna. I Ryssland skjuts omkring 0.02 älgar per 1000 ha. Är skogsbolagens önskan att vi skall nå samma nivå i Sverige som i Ryssland?

1. Faktorer att beakta

2010-06-22 16:27

Kalkylen haltar ur flera aspekter:
1) En ko som går med kalv tenderar göra extra svåra skador i ungskogen eftersom att den i högre grad bryter av stammar för att ge kalven mat än vad en vuxen älg gör (som istället på samma stammar betar sidoskott).
2) Skogsavverkning måste bedrivas året runt. Man kan inte längre bygga enorma lager vintertid för att leverera under sommaren (det var praxis under flottningsepoken, men inte i nutiden - det kostar helt enkelt för mycket och medför för mycket osäkerhet). Det finns heller inte möjligheter för att ha en så ojämn försörjning för människorna som jobbar i skogen.
3) Vintertid avverkas i högre grad grantrakter (av bärighetsskäl, granen växer på fuktigare marker, där tjälen är en förutsättning för tillgänglighet). Betet på avverkade tallkronor är därmed i högre grad tillgängligt vår- och sommartid.

En annan aspekt värd att beakta är risken för kraschade populationer i rovdjursområden. Om jakten inriktas på vuxna älgar kommer fler produktiva kor att skjutas (i tron att de är fjolingar). Hur många gånger har man inte varit med om att det skjutits "en liten kviga" och senare vägt in en stor älgko på + 175 kg i slakteriet?

Därtill tar man bort djur som är närmare produktiv ålder. Om då rovdjuren samtidigt tar en majoritet av kalvarna har man snart ingen grund att stå på för den framtida älgstammen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB