Hård kritik om vapenfrågor
  • SVA

Hård kritik om vapenfrågor

DebattPublicerad: 2014-02-28 11:04

Organisationer och företag i Sverige som jobbar med jakt, skytte och vapenfrågor riktar i ett brev till justitieminister Beatrice Ask (M) hård kritik mot den nya vapenutredningen. Även de långa handläggningstiderna för vapenlicenser hos polisen kritiseras av sammanslutningen Svenskt Forum.

Det är bara en tidsfråga innan personal måste sägas upp för att vapenhandeln har frysts.

När det gäller utredningsförslaget att införa licensplikt för vapenmagasin, oberoende av typ och konstruktion, varnar branschorganisationen för allvarliga följder.

Här är deras brev till Ask.

SPOFA jakt, Sveriges Vapenhandlareförening,Interjakt, Jaguargruppen AS och Jaktia AB representerar den absoluta huvuddelen av grossist- och detaljhandeln med vapen och ammunition i Sverige.

Omsättningen överstiger två miljarder kronor per år och antalet heltidsanställda inklusive ammunitionsindustrin beräknas till cirka 1 500 personer.

Ovanstående organisationer och företag ingår i den oberoende sammanslutningen Svenskt Forum för jakt, skytte, och vapenfrågor.


Påverkar negatvit
Av vad som framkommit i media genom uttalanden från riksdagsmän och andra befattningshavare vad som gäller effekterna av utredningen SOU 2013:7 kan vi, i likhet med tidigare utredningar med samma syfte, konstatera att effekten också av den här utredningens förslag, om de genomförs, med undantag för skärpta straff för vapenbrott i huvudsak kommer att påverka den yrkesmässiga och legala hanteringen av skjutvapen på ett negativt sätt.


Licensbyråkratin växer
Bland annat föreslagen licensplikt för vapenmagasin, oberoende av typ och konstruktion, kommer enligt vår mening att tillsammans med existerande licensplikt på vissa vapendelar (stötbottnar och ljuddämpare) att skapa en avsevärd ökning av byråkrati för handeln och ännu större krav på ekonomiska och personella resurser för tillståndsgivandemyndigheter för att kunna hantera ytterligare en helt ny typ av tillståndsärenden.


Dramatisk ökning av väntetiderna
Vi vill i sammanhanget fästa uppmärksamhet på att handläggningstiderna för ärenden som avser vapentillstånd, särskilt hos polismyndigheterna i Skåne, Västra Götaland och Göteborg och Stockholm, har eskalerat dramatiskt sedan 2011.

Idag är genomsnittlig behandlingstid från 77 vardagar och upp till 100 dagar (Skåne) och upp till 200 dagar för enhandsvapen (Stockholm).

Då lagen inte medger att likvid för ett vapenköp kan begäras innan vapentillståndet är utfärdat har den ekonomiska situationen inom handeln på många håll blivit extremt ansträngd med försenade intäkter uppgående till mångmiljonbelopp.


Personal måste avskedas
Något som i vissa fall mycket snart kommer att kräva att personal behöver avskedas om inte situation förändras radikalt.

Vi har med tillfredställelse noterat att Justitieombudsmannen, förutom den kritik som tidigare riktats mot Västra Götaland, vid tre tillfällen, 2013-10-10, beslutade att saken nu ska utredas inom ramen för ett initiativärende omfattande samtliga polisdistrikt. Detta eftersom ytterligare ett betydande antal nya ärenden beträffande polismyndigheternas orimliga handläggningstider överlämnats till JO.


Konsekvensanalys saknas
Det kan också konstateras att någon reell konsekvensanalys för de ekonomiska och praktiska effekterna för handeln föranlett av förslagen i SOU 2013:7 inte har genomförts i någon form.

Endast en bedömning från utredaren att vapen, som enligt utredningen bör förbjudas, måste säljas till köpare bosatta i utlandet.

Vi förutsätter att det i den kommande propositionen tas hänsyn till att någon konsekvensbeskrivning inte genomförts, vare sig för ekonomiska eller praktiska effekter för handeln och industri. Eller, mot bakgrund av nuvarande situationen hos många polismyndigheter med brist på personal och medel att nyanställa, i vilken mån ökande ekonomiska och personella resurser behöver tillföras de tillståndsgivande myndigheterna för att på ett någorlunda rimligt sätt kunna tillgodose allmänhetens behov på det sätt förvaltningslagen föreskriver.

 

Anders Toresson, VD Torsbo Handels

NORMA Precision

AB SPOFA jakt

Jaguargruppen AS

Sveriges Vapenhandlareförening

Interjakt Ek. för.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare