Face, som jobbar för jägarna i EU-länderna, vill ha ett möte med de två ansvariga EU-kommissionärerna om misstänkt mygel för att få fram ett förbud mot blyhagel. Aktivistiska tjänstemän har med hjälp av Birdlife International försökt påverka EU-beslut.
Foto: Shutterstock Face, som jobbar för jägarna i EU-länderna, vill ha ett möte med de två ansvariga EU-kommissionärerna om misstänkt mygel för att få fram ett förbud mot blyhagel. Aktivistiska tjänstemän har med hjälp av Birdlife International försökt påverka EU-beslut.

Begär möte om mygel för blyförbud

Torbjörn Larsson, ordförande för federationen Face för jägarorganisationen i EU-länderna, har begärt ett möte med de två berörda EU-kommissionärerna inför ett väntat förbud mot blyhagel i våtmarker. Anledningen är ett larm från den tjeckiske EU-parlamentarikern Tomas Zdechovsky, som anklagat tjänstemän inom EU-kommissionen för aktivistiskt mygel.

Enligt den tjeckiske EU-politikern är det i själva verket intresseorganisationen Birdlife International som tagit fram en skrivelse där EU-kommissionens expertgrupp för fågel- och habitatdirektiven, NADEG, försöker påverka beslutet om att införa ett blyförbud.
Metalänkar i wordfilen för skrivelsen avslöjar att det i själva verket är Birdlife International som tagit fram dokumentet.
NADEG-gruppen leds av en enhet inom EU-kommissionens generaldirektorat för miljö. Gruppen består i övrigt av representanter främst från medlemsländernas miljödepartement och naturvårdsverk.

Uppmanas lobba för blyförbudet
I skrivelsen uppmanas gruppen att aktivt lobba för förbudsförslaget gentemot sina respektive nationella representanter i EU:s Reach-kommitté, som ansvarar för Reach-förordningen och regleringen av kemikalier och andra farliga ämnen i EU.
Agendan är att få kommittén att anta EU-kommissionens förslag om ett blyförbud.

Strider mot EU-reglerna
Att opolitiska tjänstemän ska fås att försöka påverka kommande politiska beslut strider mot EU-reglerna, påpekar Tomas Zdechovsky.
Han frågar vad de två ansvariga EU-kommissionärerna för miljö- och interna marknadsfrågor tänker göra för att hindra att liknande odemokratiska påverkansförsök inträffar igen.
Brevet finns här:

Face begär ett möte
Torbjörn Larsson är ordförande för Jägareförbundet i Sverige. På EU-nivå är han president för Face, som är en federation för jägarorganisationerna i EU-länderna och jobbar för cirka sju miljoner jägare i EU.
Torbjörn Larsson har nu begärt ett möte de två berörda EU-kommissionärerna med anledning av larmet om en påverkansoperation för att få fram ett blyförbud.
– EU är grundat på starka demokratiska principer, öppenhet och lagliga beslut. Det finns inget rum för procedurfel som påverkar miljontals EU-medborgare. Det behövs ett snabbt och tydligt svar om dessa påståenden, skriver han till de två kommissionärerna.
Skulle förbudsförslaget antas skulle det för Sveriges del innebära att det i praktiken inte går att jaga med blyhagel, eftersom EU-definitionen av våtmark skulle gälla stora delar av Sverige. Även den jägare som har med sig blyhagelpatroner och passerar en bäck skulle bryta mot lagen.