Markägare vann mot staten, som måste betala drygt 18 miljoner kronor till flera markägare som inte har beviljats tillstånd att avverka fjällnära skog. Avgörandet är intressant eftersom även jaktfrågor kan vara kopplade till markäganderätten, tycker Victoria Kärrman, ordförande för Jägarnas Riksförbunds distrikt i Norrbotten.
Foto: Mostphotos Markägare vann mot staten, som måste betala drygt 18 miljoner kronor till flera markägare som inte har beviljats tillstånd att avverka fjällnära skog. Avgörandet är intressant eftersom även jaktfrågor kan vara kopplade till markäganderätten, tycker Victoria Kärrman, ordförande för Jägarnas Riksförbunds distrikt i Norrbotten.

Markägarna vann mot staten

I går kom en seger för skogsägare mot Skogsstyrelsen, som drivit linjen att skyddet av det som ses som skyddsvärda nyckelbiotoper väger tyngre än äganderätten. Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt beslutade i går att staten ska betala sammanlagt drygt 18 miljoner kronor till flera markägare som inte har beviljats tillstånd att avverka fjällnära skog.

Skogsstyrelsen har nekat avverkningsrätt för att skogen är alltför skyddsvärd ur miljösynpunkt. Enligt markägarna innebär detta att deras skogsbruk hindras och att deras fastigheter minskar i värde. De har därför krävt ersättning av staten.
Enligt lag kan staten bara bli ersättningsskyldig om Skogsstyrelsens beslut innebär att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras. I domstolens mål har parterna varit oense om vad som är att betrakta som pågående markanvändning. Domstolen delar markägarnas bedömning att den markanvändning som pågår på deras fastigheter inte kan vara något annat än skogsbruk och att besluten innebär att skogsbruket avsevärt försvåras.

Går att få bra återväxt efter avverkningar
Domstolen resonerar vidare att skog kan skötas på olika sätt och avverkning är en av flera åtgärder som kan bedrivas inom ramen för ett pågående skogsbruk. Gallring, plantering och inte minst den tid som skogen står på tillväxt är andra sådana åtgärder. Om det bedrivs skogsbruk på fastigheten saknar det betydelse om den har avverkats tidigare eller om det går att hitta några stubbar i markerna. Med dagens metoder går det att få en bra återväxt i fjällnära skog.

Ger rätt till ersättning
– Att det finns höga naturvärden på fastigheterna råder det inget tvivel om och den frågan är redan avgjord genom Skogsstyrelsens avslagsbeslut. Det som domstolen har bestämt idag är att de nu aktuella besluten ger samma rätt till ersättning som vid bildande av naturreservat. Den enskilde fastighetsägaren påverkas på samma sätt, säger rättens ordförande Agneta Ögren i ett pressmeddelande.
– Avgörandet är intressant eftersom även jaktfrågor kan vara kopplade till markäganderätten, säger Victoria Kärrman, ordförande för Jägarnas Riksförbunds distrikt i Norrbotten.
Markägandet kan leda till konflikter om både jakt, rovdjurspolitik, skogsförvaltning och renskötsel.
Trenden är att konflikterna om marker behandlas i rättsprocesser istället för politiska processer.