I Svensk Jakt ”är blyet bäst”. Men Jägareförbundets tidskrift säger inget om att förbundet har ett tydligt uppdrag att få bort blyammunitionen. Redan nästa år ska bly inte ”läcka ut i miljön” enligt delmål 3.
I Svensk Jakt ”är blyet bäst”. Men Jägareförbundets tidskrift säger inget om att förbundet har ett tydligt uppdrag att få bort blyammunitionen. Redan nästa år ska bly inte ”läcka ut i miljön” enligt delmål 3.

Dubbel agenda i blyfrågan för Jägareförbundet?

I nummer 2/3 av Svensk Jakt finns en utmärkt artikel av Ulf Lindroth med rubriken ”Därför är blyet bäst”. Enda felet med texten är att den kom 15 år för sent och bara upprepar vad alla som varit verksamma i blyfrågan insett och gett uttryck för sedan början av 1990-talet. 

Det gäller inte minst i ett antal artiklar publicerade i Jakt & Jägare samt i en lång rad yttranden, avhandlingar och remisser. Samma slutsats fanns även i den digra blykonsekvensutredningen som genomfördes 2006.
Det är inget fel att upprepa kloka sanningar i ett ögonblick av klarsyn, men det är förvånande att Ulf Lindroth uppenbart inte känner till innehållet i Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag. 

En helt annan bild
Det är direktiv som ger en helt annan bild av var Jägareförbundet som organisation inofficiellt står och alltid har stått i frågan om blyammunition.
I det allmänna uppdraget för 2009 finns bland annat ett klart och tydligt åtagande för Svenska Jägareförbundet att: ”I arbetet med att fasa ut bly spela en aktiv roll i samhällets arbete med att uppfylla de nationella miljömålen En Giftfri Miljö.”
Dessutom ska Jägareförbundet vid årets slut ha att redovisat vilka åtgärder som förbundet presterat som ett led i detta arbete.

Genomföras till år 2010
Vad det handlar om är delmål 3 som ska genomföras åren 2007-2010. Delmålet gäller utfasning av olika farliga ämnen. Nyproducerade varor skall så långt det möjligt vara fria från bland annat kadmium och bly senast år 2010.
I delmål 3, 2007/2010 står bland annat följande om bly och andra ämnen:
”Dessa ämnen skall inte heller användas i produktionsprocesser om inte företaget kan visa att hälsa och miljö inte kan komma till skada. Redan befintliga varor, som innehåller ämnen med ovanstående egenskaper eller kvicksilver, kadmium samt bly, skall hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. Spridning via luft och vatten till Sverige av ämnen som omfattas av delmålet skall minska fortlöpande.”

Två agendor i blyfrågan
Uppenbart finns det två agendor. En som officiellt i tidningen Svensk Jakt ska ge intryck av handlingskraft och att förbundet står på medlemmarnas och förnuftets sida när det gäller blyammunition. 
En annan dold agenda verkar i totalt motsatt riktning för att inte äventyra statens honorar på 48,6 miljoner kronor till Jägareförbundet för budgetåret.
Den fråga som uppstår är om Ulf Lindroths artikel bara ger uttryck för hans privata åsikter. Står även förbundets styrelse, ordförande och tjänstemän för innehållet i artikeln? 
Problem för trovärdigheten
Nästa fråga är hur regeringens krav i det allmänna uppdraget om att aktivt fasa ut blyammunition samtidigt ska kunna uppfyllas utan att förbundet hamnar i en akut trovärdighetsdebatt. Särskilt med tanke på att Jägareförbundet anser sig vara en demokratiskt styrd medlemsorganisation.