Jägarna och skyttarna måste betala en miljöavgift för redan dyr ammunition. Vallöftet att stoppa förbudet mot blyammuntion är det enda som alliansregeringen hittills infriat till Sveriges jägare och skyttar. Nu är även det löftet urholkat i praktiken.
Jägarna och skyttarna måste betala en miljöavgift för redan dyr ammunition. Vallöftet att stoppa förbudet mot blyammuntion är det enda som alliansregeringen hittills infriat till Sveriges jägare och skyttar. Nu är även det löftet urholkat i praktiken.

Regeringen blåser jägarna och skyttarna

Redan den 19 december i fjol beslutade regeringen att ge Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda behovet och möjligheten att införa ekonomiska styrmedel för att ”stimulera” användningen av alternativ ammunition. Det skedde ungefär vid samma tidpunkt som det planerade generella förbudet mot blyad ammunition förändrades till mer sansade proportioner jämfört med den tidigare regeringens förbudskrav.

Det nu aktuella regeringsuppdraget, den här gången till Kemikalieinspektionen, kan du läsa på Ekonomistyrningsverkets hemsida eller ladda ner som PDF-fil från statsliggaren. För att du ska slippa ödsla tid på att leta har du här uppdraget ordagrant återgivet:

Ekonomiska styrmedel för bly i ammunition

Kemikalieinspektionen ska, i nära samråd med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter, utreda behovet av och möjligheten att införa ekonomiska styrmedel för bly i ammunition i syfte att stimulera användningen av blyfri ammunition. Inspektionen ska också lämna förslag på hur sådana ekonomiska styrmedel kan vara utformade och hur de kan genomföras. Förslagen ska beskriva de ekonomiska styrmedlen, lämpliga myndigheter för att administrera dessa, författningsändringar samt förväntade effekter på jägares och skyttars användning av alternativ ammunition. Om Kemikalieinspektionens förslag innebär intäkter till staten ska inspektionen föreslå hur dessa intäkter kan återföras till jägare och skyttar i form av till exempel miljöinvesteringar på skjutbanor eller till forskning och utveckling. De föreslagna ekonomiska styrmedlen ska också konsekvensbeskrivas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2008.

Ett sådant här uppdrag är inget man snyter ur näsan på ett par dagar utan är något som avsiktligt planerats parallellt mitt under den då pågående konsekvensutredningen om blyammunition. Uredningen omfattade 400 sidor och konstaterade att blyad ammunition varken på kort eller lång sikt har några påvisbara effekter på miljö eller hälsa vid normalt bruk.

Det finns inga bra alternativ

Samma utredning konstaterade också att det för civilt bruk egentligen inte finns några alternativ till bly som kan uppfylla kraven på användarsäkerhet eller rimligt djurskydd.

Uppdragets inriktning och formulering visar med önskvärd tydlighet att regeringen, på ren svenska, fullständigt skitit i vad konsekvensutredningen kommit fram till eller skulle tänkas kunna ha kommit fram till.

Hederlig regering?

Alternativt är man i händerna på någon gruppering/myndighet som på ett tidigt stadium under konsekvensutredningen insåg att allt de skrivit tidigare om ammunitionsblyets farlighet för miljön skulle avslöjas som en ren och skär jakt- och skyttefientlig skräckpropaganda. Något som också blev fallet.

Men väljarrösterna var den nuvarande regeringen intresserade av, liksom att framhålla att förnuft och saklighet i alla frågor var alliansens ledstjärna. Sättet att agera i den här frågan får i alla händelser mig att starkt ifrågasätta den sittande ministärens hederlighet och omdöme.

Miljöavgift för något som inte är miljöfarligt

En miljöavgift, det vill säga en avgift för att få sprida miljöfarliga ämnen som det moderna samhället egentligen inte kan välja bort, borde per definition innebära att det ämne som beläggs med en sådan avgift verkligen är konstaterat miljöfarligt.

Konsekvensutredningen om blyammunition drog inte den slutsatsen när det gäller det metalliska bly som används till ammunition.

Därför är det ytterst anmärkningsvärt att regeringen i samma andetag som det planerade förbudet mot blyammunition togs bort beslutar om att utreda möjligheten att belägga blyammunition med miljöavgift.

Ekonomisk utpressning

Strunt samma ordvalet som används i regeringsuppdraget om ”ekonomiska styrmedel” för att ”stimulera” jägare och skyttar att använda blyfria alternativ. Vad det i grund och botten handlar om är att utöva en ekonomisk utpressning för att jägare och skyttar ska använda alternativammunition som konsekvensutredningen kom fram till inte är bra alternativ. Alternativammunitionen är olämplig både ur säkerhetssynpunkt, djurskydd och en rad andra socioekonomiska effekter.

Nu krävs djurförsök

Förutsättning för att ”stimulansen” ska få någon effekt är dessutom att man bland annat åter ska bortse från skador av stålhagel på växande skog. Dessutom måste Naturvårdverket göra om hela klassindelningen när det gäller studsarpatroner. Det måste även genomföras djurförsök med alternativkulor för att säkerställa att jakt även i fortsättningen kan bedrivas i överensstämmelse med Jaktlagens paragraf 27.

”Vi har blivit rejält blåsta”

I praktiken innebär det här utredningsuppdraget att alla resultat och slutsatser från blykonsekvensutredningen underkänns. Utredningen lämnas helt utan avseende för att tillgodose, ja – vad kan man undra? Handlar det om förlorad prestige eller ren girighet för att klämma av oss mer pengar?

Men en sak är klar. Vi har blivit rejält blåsta och manipulerade av statsmakten och myndigheter när det gäller vår ammunition.

Observera att utredningsuppdraget inte nämner ett enda ord om blysänken eller annat metalliskt bly. Så är det, någon har pissat i vår tekopp när vi vänt ryggen till. Frågan är vem eller vilka, men det kommer nog fram så småningom.