• Pinewood

Nekad skyddsjakt skadar vargpolitiken

LedarePublicerad: 2010-09-16 14:14

Under några kortare stunder på pass i älgjakten hinner jag fundera omkring denna ledare. Mycket vackert väder och gott om älg gör att tankar antingen lätt bara försvinner i solgasset, eller också avbryts de av meddelanden över jaktradion och arbete med att ta reda på älg.


Tillgång på älg och skador av älg är frågor som lätt kommer upp när det gäller vårt viktigaste vilt, älgen, och den effekt det fått att markägare undviker att plantera tall, även på goda tallmarker.
För alla djur är tillgång på mat en mycket viktig faktor, särskilt när det är brist på mat.
För älgen blir det tillgång på vinterfödan, tallbete.
Bästa sättet för oss att få en god älgstam på sikt är att vi ser till att det finns bra med ungskogar av tall.
Sedan behöver vi beskatta älg­stammen så den stämmer med mängden tillgängligt vinterfoder. Om mängden ungskog med tall minskar tvingas vi även minska älgstammen.

Återplantera tall
För att få högsta skogsvärde och bästa älgstammen behöver vi därför vara aktiva i skogen med avverkning, och återplantera med tall på alla tallmarker, samt sedan beskatta älgstammen rätt.
Här har vi, som både är skogs­ägare och jägare, möjlighet att själva skapa förutsättningarna, både i skogliga beslut och med bössan i hand!
Nu är det full fart i jakten, men närmast stiltje i jaktpolitiken inför riksdagsvalet.
För oss, där de jaktpolitiska uppfattningarna hos partierna har betydelse, gav Jakt & Jägare nyligen en gedigen presentation av partiernas syn på olika jaktfrågor.
Senare i höst blir det ökat tempo i jaktpolitiken när viktiga beslut kommer att fattas i riksdagen. Det gäller bland annat hur vi ska förvalta älgstammen. Regeringen ska fatta beslut om hur vargflyttandet ska genomföras och en ny rovdjursutredning börjar sitt arbete.

Lokala beslut
Jägarnas Riksförbunds grundinställning är att beslut ska fattas utifrån lokala förutsättningar. Därför är vi positiva till att politiken ger mer beslutsmakt på lokal nivå.
Det gör även att beslut kommer att bli olika på olika platser på grund av olika lokala förutsättningar. Jag kan jämföra med de olika regler som jaktlag har. För en utomstående kan det verka förvånade, men det passar för de erfarenheter och behov som finns lokalt.
Men vissa grundförutsättningar finns som inte kan ge olika regler och beslut när länen jämförs.

Oskygga vargar
Jag förvånas över att vissa länsstyrelser fortsätter att underminera varg­politiken genom att inte tillåta skyddsjakt på oskygga vargar.


För att vi i Sverige ska kunna återskapa förtroendet för vargpolitiken krävs att vi har skygga vargar. Att inte tillåta skyddsjakt på närgångna vargar fortsätter att undergräva regeringens ambitioner med lokalt accepterad rovdjurspolitik.
I regeringens svar till EU-kommissionen om licensjakten på varg betonas att lokal acceptans krävs och att även EU:s regler har insikt om detta.
Inför framtiden krävs mer av denna insikt i praktiskt genomförande av rovdjurspolitiken. Det här är avvägningar som måste ske mot andra angelägna politiska ansvarstaganden.

Hotat fäbodbruk
Ett exempel är det unika fäbodbruket, där djur betar fritt på hagmarker samt i skog. Den flora och fauna samt mänsklig kultur som upprätthålls med fäboddrift har vi ett stort ansvar att värna.
Det är en stor förlust för biologisk mångfald och kulturarvet att fäbodbrukare tvingas ge upp.
Fäbodbruket är ett offer för en vargpolitik som inte har fått tillräcklig möjlighet till lokal anpassning. Det känns särskilt tungt då vargen inte på något sätt är utrotningshotad globalt sett. Samtidigt är ett hållbart nyttjande av betesmarker klart utrotningshotat.

Snabb björnjakt
Björnjakten verkar ha genomförts snabbt i år. Troligtvis är det ett resultat av att fler jägare specialiserat sig på björn, men även att antalet björnar är fler än någonsin. Här ser vi att jägarkåren inte är ett hot mot stora rovdjur. Får vi möjlighet att förvalta och beskatta en djurstam gör vi det ansvarsfullt.
Nu hoppas jag att de flesta av oss jägare får goda möjligheter att utöva jakt i dessa dagar.
Ta gärna tillfället att ta med någon yngre ut, så ännu fler får uppleva jaktens tjusning!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Vargpolitiken

2010-09-17 08:48

Avskaffa licensjakten helt och rikta in vargpolitiken på skyddsjakten med liberalare regler. Gärna utförd av statligt betalda jägare.
Då får vi bort mycket av motsättningarna för eller mot vargen.
Att de oskygga vargarna som orsakar skada genom att dräpa tamdjur nära bebyggelse skjuts bort torde ingen motsätta sig.
Årets licensjakt däremot gick ut på att i princip varje gubbe med bössa gick ut i de djupa skogarna och sköt vargar som aldrig orsakat problem bara för att skjuta vargar.
Det är mycket lätt att se var vargarna finns i Sverige. Detta är både bra och dåligt. Var och en kan följa vargobservationerna och detta underlättar både för de lagliga och olagliga jägarna samt de som vill skydda sina tamdjur.

3. Plågade djur

2010-09-16 16:27

Älgproblem skall inte lösas genom att varg får plåga ihjäl dem.
Stammen skall beskattas på annat. I Västmanland nekas skyddsjakt för att inte strandbetena är hägnade mot vattnet (!)

2. "Vi blir idiotförklarade av beslutsfattarna i Sverige!"

2010-09-16 16:27

Det är en genomgående trend i Sverige att det ska vara direkta bevis på att ett rovdjur är orsaken till en inträffad incident.
Myndigheter som tar i mot samtal om tex observerad varg, ifrågasätter nästan alltid uppgiftslämnarens påstående. På grund av vad?
Är det en policy som dom har för att göra ner folk?
Det är tragiskt att personerna som lever med problemen, inte tas på allvar.
Rätta dig i laden och gnäll inte, kan man kanske beskriva den situation som uppstår.
Den psykiska påverkan på folkhälsan ska tas på allvar, och djurskyddslagen ska skärpas, så att tamdjuren går före de vilda djuren. Ska den osynliga lagen som finns där om skyddet för rovdjuren styra, så får vi tömma landsbygden på tamdjur, människor och flytta allt till reservat i närheten av städerna.
Besluten om vad som händer i Sverige tas av den styrande regeringen och som vad det verkar EU. Men den svenska lagstiftningen ska stå över EU i form av en stärkt djurskyddslag. Först då kan vi få en grundtrygghet i Sverige. Det är alltså på topp politiker nivå vi ska lägga energin och inte i ”stugorna”
Sen ska närhetsprincipen tas upp så att beslut tas på lokal nivå och inte över våra huvuden. För när det blir aktuellt med inplantering av varg, så kommer det inte bli tal om skyddsjakter, vilket redan nu är svårt att få till stånd.

1. Solveig, Byt fokus!

2010-09-16 16:26

Jägarnas Riksförbunds ordförande Solveig Larsson sitter på älgpass och funderar på hur hon skall hjälpa svenska staten med ambitionerna om lokal acceptans för varg.
En bedrövlig läsning!
Det skulle vara mer klädsamt om hon funderade på hur jägarna i Sverige ska slippa vargen.
Solveig, jag tycker att Du skall sluta agera möjliggörare för Svenska statens miljöminister Andreas Carlgrens och miljörörelsens dolda agenda att ersätta jakten och jägarna med rovdjur.
Ta istället och börja fundera över hur Du skall hjälpa till med att rädda jakten.
När startar Jägarnas Riksförbunds arbete med att rädda jakten i Sverige?
Hur och till vilken person eller organisation kan man anmäla sig för att hjälpa till med att rädda jakten?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere