Lagrådsremissen om att föra in löstagbara magasin i vapenlagen visar bland annat att den som tappar ett magasin i skogen kan dömas för vapenbrott. Otillåtet innehav av magasin gör att vapenägare som straff även förlorar alla sina vapen.
Lagrådsremissen om att föra in löstagbara magasin i vapenlagen visar bland annat att den som tappar ett magasin i skogen kan dömas för vapenbrott. Otillåtet innehav av magasin gör att vapenägare som straff även förlorar alla sina vapen.

Flera fallgropar för magasinsägare

Massiv remisskritik mot lagändringen

Lagrådsremissen om reglering av alla löstagbara magasin visar att legala vapenägare kan bli skyldiga till vapenbrott om magasin inte hanteras enligt samma villkor som gäller för vapen och ammunition. Därmed kan det till exempel bli ett brott att tappa bort ett magasin i skogen. Vapenägare som har otillåtna magasin kommer att förlora alla sina vapen.
Nästan alla remissinstanser gör tummen ned för lagförslaget.

Den 1 juli nästa år ska den nya vapenlagen om löstagbara magasin gälla om regeringen får majoritet för lagförslaget.
Idag sändes den nya lagtexten ut på lagrådsremiss för granskning av Lagrådet.
Remissen finns här:
Jakt & Jägare har tidigare rapporterat om delar av lagförslaget. Stämmer magasinet med ändamålet för vapenlicensen räcker det med licensen för jakt- eller målskyttevapnet. Annars krävs en speciell licens för själva magasinet, till exempel om magasinet för övningsskytte rymmer för många patroner för att få används vid jakt.
Lagändringen gör att de som äger löstagbara magasin måste hålla dem under uppsikt, så det inte finns risk att någon obehörig kommer åt magasin.

Borttappat magasin ses som brott
Tappas ett magasin i skogen under jakt kan det ses som ett vapenbrott.
Magasin som inte används ska, precis som ammunition, förvaras inlåsta på ett säkert sätt.
Att löstagbara magasin likställs med vapen och ammunition innebär även att det ställs samma krav om någon reser med magasin.
Det är vapenreglerna som gäller om magasin ska förvaras hos någon annan. Samma sak gäller för utlåning.
Om ett magasin ska postas i ett paket krävs att obehöriga inte kan komma åt försändelsen.
Reglerna som gäller vapen och ammunition i dödsbon gäller också löstagbara magasin.

Förlorar alla licensvapen
Straffskalan för vapenbrott gäller även den för den som med uppsåt eller oaktsamhet hanterat magasin på ett olagligt sätt. ”Magasinsbrottslingar” kan därmed dömas till böter eller fängelse i högst ett halvår.
”Otillåtet innehav av ett löstagbart magasin bör normalt sett även anses innebära att innehavaren visat sig olämplig att inneha skjutvapen. I dessa fall ska innehavarens tillstånd att inneha skjutvapen återkallas”, skrivs det i lagrådsremissen.
Den som frivilligt lämnar in magasin till polisen ska slippa åtal.

Blir illegalt innehav sista oktober
Lagändringen gäller alla löstagbara magasin, oavsett patronkapacitet och storlek.
Från den sista oktober nästa år gör övergångsbestämmelserna att blir det ett vapenbrott att ha kvar ett löstagbart magasin som det krävs särskilt tillstånd för. Undantag görs om licensansökningen för magasinet fortfarande handläggs av polisen.
Vapenhandlare, eller privatpersoner, som säljer löstagbara magasin måste kontrollera att köparen har tillstånd.
Remissomgången visar att endast Polismyndigheten, och en till instans, har tillstyrkt förslaget. I 134 av de inkomna remissvaren totalsågades förslaget om magasinsreglering redan i den första versionen som var mindre långtgående.

Alla förbund varnar
I princip alla förbund varnar för att lagändringen innebär negativa konsekvenser för de cirka 600 000 legala vapenägarna. I flera svar efterlys därför en uppdelning av vapenlagen för kriminell hantering av illegala vapen. I så fall skulle det bli en ”fredad” del för de administrativa bestämmelserna när det gäller tillstånd för legala vapen för skytte och jakt. Då skulle jakten på beväpnade gängkriminella inte behöva slå mot laglydiga jägare och skyttar.
Bland andra Naturvårdsverket och flera kommuner tycker att nyttan med lagförslaget inte står i proportion till konsekvenserna med bland annat ökad arbetsbelastning för Polisen.