Foto: Jenny Svennås-Gillner/SLU Tillväxten i de svenska skogarna har minskat signifikant de senaste 15 åren.

Mångmiljonsatsning på skogsforskning

272 miljoner kronor. Så stort är ett anslag som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse avsätter till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, för forskning om framtidens brukande och bevarande av skog.

– Sverige är ett skogsland och skogen har betydelse för många delar av vårt samhälle. För att kunna producera och skörda skog på ett hållbart sätt måste vår kunskap om det skogliga ekosystemet öka, konstaterar Peter Wallenberg i ett pressmeddelande.

Han är ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som avsätter 272 miljoner kronor till skogsforskning vid SLU.

– Framtidens skogsbruk måste, i högre grad än dagens skogsbruk, vila på en grundvetenskaplig förståelse av de processer som styr skogsekosystemets struktur, artsammansättning och funktion, menar Sara Mazur, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Så fördelas pengarna

75 miljoner kronor av anslaget går till att etablera fem forskargrupper med inriktning mot skogsskötsel och biologisk mångfald i terrestra miljöer samt i vattenrika miljöer, verktyg för strukturell och funktionell biologisk mångfaldsutvärdering, kartläggning av biologisk mångfald med hjälp av eDNA, samt genetisk biodiversitet i relation till skogsskötsel.

50 miljoner kronor avsätts till en förlängning fram till år 2030 av de löpande forskningsprogrammen Future Silviculture samt Skogsbiologi och bioteknik.

Och 147 miljoner kronor ska användas till en ny forskarskola inom Future Silviculture, där mer än 50 doktorander varav 14 industridoktorander ska utbildas.