• Allmogejakt

Överdrifter om bly i viltkött

KrönikaPublicerad: 2012-06-28 11:14

Livsmedelsverket rapport efter sin genomförda undersökning om förekomst av bly i älgfärs har blivit en riktig ”kioskvältare” med stora svarta rubriker i media.
I praktiken är larmrapporten desinformation och skrämselpropaganda i syfte att nå ett politiskt mål, varnar Christer Holmgren, Jakt & Jägares vapenredaktör.

Den som läser rapporten lite uppmärksamt kan konstatera att rubrikerna som ”blykulor förgiftar älgkött” är minst sagt tagna ur luften, även om begreppet tidigare använts av tjänstemän på Svenska Jägareförbundet.
Särskilt riskerna är överdrivna. Men framförallt har media, som rapporterat om utredningen inte brytt sig om alla reservationer, som anförs av Livsmedelsverket själva när det gäller undersökningens faktiska resultat.

Låt oss därför från allra första stund slå fast det viktigaste, och ur vetenskaplig synpunkt mycket väsentliga, vid värderingen av rapporten:


Metalliskt bly måste omvandlas

Det enda som fysiskt blivit uppmätt i undersökningen är förekomsten av den totala mängden METALLISKT bly som hittats i den köttfärs av okänt ursprung, både när det gäller urval och hantering som använts vid undersökningen.

De erhållna resultaten och provmetoderna är en sak men det centrala är:

METALLISKT BLY KAN INTE TAS UPP DIREKT I DET MÄNSKLIGA MATSMÄLTNINGSSYSTEMET UTAN ATT FÖRST OMVANDLAS TILL EN MER ELLER MINDRE STOR MÄNGD LÖSLIGA BLYFÖRENINGAR!

Detta är ett välkänt faktum som kan verifieras i otaliga rapporter. Det gäller även den aktuella rapporten och personer från Livsmedelsverket som varit inblandade i undersökningen.


Löslig blyförening blir farligt
Om blysplitter från en kula skulle ätas av misstag måste det först omvandlas till en löslig blyförening i magsäckens sura miljö innan det för över huvud taget ska kunna tas upp i blodomloppet via tarmsystemet.

Redan tidigare försök som gjorts på annat håll, bland annat av det Spanska riskvärderingsinstitutet som Livsmedelsverket själva refererar till i sin rapport, visar att det i praktiken är mycket små mängder av det metalliska bly som kan hamna i en magsäck, det handlar om storleksordningen under en (1) procent, som omvandlas till biotillgängliga blyföreningar


Fel om blyexponering
Livsmedelsverket har i sina kalkyler om hur stor blyexponeringen skulle bli på människor som skulle ha ätit av den älgfärs som ingick i provet, det framgår klart av rapporten, i stället utgått ifrån att huvuddelen av det metalliska blyet i älgfärsen (sidan 9 i riskvärderingsrapporten) blir omvandlat till biotillgängliga blyföreningar.

”Biotillgänglighet av bly från älgfärs har antagits att inte skilja sig i någon betydande utsträckning från den som gäller för bly i andra livsmedel”, skriver verket.

Andra livsmedel, till exempel spannmålsprodukter, innehåller inte metalliskt bly – bara biotillgängliga blyföreningar.


Hundra gånger större
Livsmedelsverket baserar alltså sina beräkningar och redovisning av risker och blyexponering på ett tänkt förhållande som i runda tal kan vara 100 gånger större än vad som vore rimligt mot bakgrund av den spanska rapporten.

Detta är mycket märkligt.

Enligt samma spanska rapport, liksom i EFSA:s (European Food Safety Agency) rapport från 2010, framgår att det i ett tarmsystem som har ett pH på 6,5 dessutom bara är 10-15 procent av de biotillgängliga blyföreningar som bildas i magsäcken som kan tas upp i blodomloppet hos vuxna. För barn anges 50 procent. 


Verket har förbehåll
Nedanstående citat från Livsmedelsverkets slutrapport, sidan 3, ligger till grund för själva riskhanteringsrapporten. Det visar att det förekommit en viss medvetenhet från Livsmedelsverket om att metalliska blysplitter i kött inte till 100 procent kan omvandlas till för människor biotillgänglig form i matsmältningssystemet.

”Förekomsten av blyfragment innebär att befolkningsgrupper som äter mycket älgfärs, t ex jägare och deras familjer riskerar ett förhöjt intag av bly. Enligt beräkningarna i denna rapport kan det uppskattade blyintaget från älgfärs i dessa konsumentgrupper överstiga de hälsobaserade referenspunkter som finns för blyexponering”.

Dessutom skrivs följande i rapporten:

”I denna studie har inte biotillgängligheten av blypartiklarna undersökts men tidigare utförda studier, bland annat av Spanska Riskvärderingsinstitutet, visar att biotillgängligheten för blypartiklarna ligger på 10 procent eller mer, beroende på hur man tillagar köttet.”


Inget stöd från spansk rapport
Den spanska rapporten, jag förutsätter att det inte finns mer än den som nämnts, talar inte någonstans i sin redovisning om utlösning av några 10 procent biotillgängliga blyföreningar från den mängd metalliskt bly som fanns i fåglarna när de processades i ett simulerat matsmältningssystem.

Vid kokning av fåglar, skjutna med blyhagel, i sura vätskor som vinäger redovisades resultatet utlösta, biotillgängliga blyföreningar på 6,75 procent. Vid kokning i vitt vin 4,51 procent och 0,7 procent när man använde rått kött utan förbehandling i några sura vätskor.


0,7 procent mer rimligt
Den senare siffran, 0,7 procent, borde då rimligen ha varit den relevanta för Livsmedelsverket att använda i sina kalkyler vid de publicerade bedömningarna av exponering av bly och hälsorisker för människor som äter älgfärs.

Medelhalten av metalliskt bly i de 54 köttfärsprov som undersökts har konstaterats vara 0,9 mg/per kg färs. Livsmedelsverket har faktiskt reflekterat över att endast en begränsad del av det metalliska blyet kan omvandlas i magen och tas upp av kroppen.

”I ovanstående beräkningar antas att merparten av det intagna blyet tas upp av kroppen. Om endast 10 procent av bly från blyammunition i älgfärsen tas upp av kroppen (är biotillgängligt), så överskrids RP vid tre av trettio konsumtionstillfällen (10 procent) för högkonsumerande barn, kvinnor som planerar bli gravida och gravida”, skriver verket.


Vore intressant att få veta

Den spanska rapporten, och även pågående försök, visar som sagts tidigare, att den faktiska mängden utlöst, biotillgängligt bly från blysplitter i genomsnitt är under en procent – alltså tio gånger mindre även i detta fall. Vad man skulle ha kommit till för slutsats angående blyexponering för den nämnda konsumentgruppen med användning av mer realistiska siffror vore mycket intressant att få veta.

Rensar runt sårkanaler
Att det blir blysplitter i och omedelbart runt sårkanalen på ett djur som skjuts med blybaserade kulor är knappast någon nyhet av rang. Så har det varit i över hundra år och med tiotals miljoner fällda klövvilt som ätits upp av människor varje år enbart i Europa.
Sårkanaler, krossade bogar och annat blodigt slafs är det ingen normal jägare som tar vara på.

Visst kan det vid slarvigt omhändertagande av misstag komma med blysplitter i kött som används till färs. Men i detta sammanhang är det inte av någon betydelse om något enstaka blyfragment skulle väga ett par hundra milligram (cirka US nr 5 i hagelstorlek) eller däröver. Ytan i förhållande till vikten blir liten liksom utlösning av blyföreningar i magsäcken.


Se upp med skador i massiva ben
Det är snarare krosskador i massiva ben man ska se upp med, då ett antal små blypartiklar i förhållande till sin sammanlagda vikt får en mångdubbelt större yta som exponeras mot magsyran.

Hur som helst, vid sådana träffar blir omkringliggande vävnad så söndertrasad att det räcker att titta på den för att lätt inse att den ska kasseras och inte användas till mat.

Jag har för närvarande inte för avsikt att fördjupa mig i Livsmedelsverkets beräkningar när det gäller riskscenarion. Men har verket avsiktligt, eller av på grund av misstag eller slarv, använt ingångsvärden för utlösning av biotillgängligt bly i människokroppen som är minst tio gånger, eller ännu värre hundra gånger, högre än vad som konstaterats vara fallet i den undersökning de själva refererat till?

Används som propaganda
Då blir man minst sagt mörkrädd med tanke på hur rapporten redan använts som propaganda mot den traditionella blyammunitionen och förtäring av viltkött i allmänhet. Och jag är inte direkt känd för att vara lättskrämd.

Det här fungerar som desinformation och skrämselpropaganda, avsiktlig eller oavsiktlig, riktat mot en i de flesta fall aningslös allmänhet i syfte att nå ett politiskt mål. Detta är vad debatten kring blyammunition egentligen handlar om.

Ingen förväntad insats från Jägareförbundet
Det är inte vad jag har förväntat mig, vare sig från Livsmedelsverket eller centralt från Svenska Jägareförbundet, som aktivt medverkat i sammanhanget under lång tid.
Det är akut påkallat att få ett klargörande från Livsmedelsverket om att beräkningsgrunderna för blyexponering som baseras på att allt metalliskt bly blir biotillgängligt i matsmältningssystemet verkligen ska betraktas som korrekta i sammanhanget.


Okritska media rapporterar
Som en avslutning kan det vara på sin plats med ytterligare ett citat från Livsmedelsverkets rapport. Samtidigt är det en uppmaning till de media, som okritiskt rapporterar till allmänheten, att först kontrollera riktigheten av vad de säger och skriver.

”Statistiska osäkerheter med avseende på de dataunderlag som använts har beaktas i de beräkningar som har gjorts i riskvärderingsrapporten. Andra osäkerheter som sannolikt anses kunna underskatta och/eller överskatta resultatet från riskvärderingen är bl.a. mängden älgfärs som konsumeras, naturligt förekommande osäkerheter i data från kostundersökningarna, beräkning av köttfärsinnehåll i färsrätter, provberedning av älgfärsproverna, biotillgängligheten av blyfragmenten och blyexponering från andra livsmedel/källor än älgfärs.”
Jo – nog finns det en betydande antal faktorer som det på olika håll borde ha tagits hänsyn till innan man går ut och slår på den stora trumman.

Larmrapporten om metalliskt bly som har hittats i köttfärs stämmer inte. I praktiken är det mycket små mängder av metalliskt bly som kan hamna i magsäcken hos den som äter viltkött.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Bly i blod

2013-09-11 11:21

Man har ju faktiskt uppmätt högre halter av bli i blodet hos jägare, så det är ju ingen rök utan eld.

23. Sila mygg och svälja kameler

2012-06-29 18:51

Bortsett från att det denna gång är riktat mot jägare, och således kan ha även ett annat syfte, så följer myndigheterna sin vana att gå på det lätta bytet. De stora problemen ger man sig inte i kast med, utan man väljer en oorganiserad motståndare och ett litet problem. Sedan lyfter man fram den forskning som passar för stunden och går in i sin myndighetsroll.

Bly är förvisso ett grundämne vi inte skall ha för mycket kontakt med, men den nytta dess höga densitet har i kulor gör att det trots allt kan vara värt att använda ämnet.

Blyerts är inte bly utan grafit (kol) och bly i bensinen har väl varit borta i åtminstone 10 år så stadsluften har nog inte så mycket bly i sig. Nu för tiden har vi fått så mycket fler gifter, men blyet (den gamla godingen) är på väg ut. I alla fall i Sverige.

22. Så lite så...

2012-06-29 15:54

Överdrift eller inte, allt som krävs av oss jägare, ett bra skott på rätt ställe, bondade kulor, renskär ordentligt vid sårkanalen, iakttag vanliga hygienkrav.
Det är nog mer bly i "vanliga" livsmedel :)

21. Bra

2012-06-29 11:48

Nu måste vi alla sluta ÄTA vildsvin, låt dom leva så kan vi få allmänheten att stå på sina bara knän och be oss jägare snälla skjut, VISST men då ska vargen bort först. För vildsvin har väli nte dödat någon människa på 200 år tror jag, snällare än vargen alltså.

20. Problemet är media, utredningen är ingen "larmrapport".

2012-06-29 09:15

Det handlar om att gravida kvinnor ska undvika färsprodukter från vilt, precis som man dom ska undvika fisk från vissa vatten, om läser slutsatserna.
Inte så konstigt egentligen.
Sedan förvränger ju media allt som har med jakt att göra.

19. Har nog svalt en massa hagel....

2012-06-29 09:15

som fd harjägare. Samtliga av dessa har sannolikt kommit ut den naturliga vägen utan någon skada. Älg köttet jag malt har då jag ren skurit under 30 år. Även här har det kommit ut den naturliga vägen om man missat något. Nog är detta en överdrift helt klart.

18. Lika överdrivet som "pruttande kossor" för vår miljö!

2012-06-28 20:52

Det är otroligt att våra skattemedel livnär sådana här överdrivna och sensationella puplikationer och resultat, bara för egen vinning. Utred i stället följande: Sverige matar landsbygdens gröna näringar, djurhållningen med klimatsmart och ekologisk kött till rovdjur, medan självförsörjningsgraden är under 50% medan alla stora livsmedelskedjor marknadsför alla slag av köttproduker från Chile, Brasilien, Australinen, Danmark, Nya Zeland mfl. avlägsna länder, är detta klimatsmart, ställer jag frågan till landsbygdsministern och regeringen? Nästa fråga: Matlandet Sverige, satsning miljoner, är syftet att importen av råvaror skall öka, som inte är Svenskt, eller? Bly i viltkött, är så löjligt att det inte är värt att besvara.

17. Avledande manöver

2012-06-28 20:52

Kanske var det så att det precis när den vådliga olyckan i Kolmårdens varghägn hade inträffat passade det bra med något som flyttade fokus från just det.
Det är ju en gammal beprövad metod för att mildra smällen, bland annat vid politiska skandaler. Det allra värsta är att det nästan alltid fungerar.

16. Jag tar...

2012-06-28 20:52

hellre lite bly i maten, än att maten kommer från andra sidan av jorden. Hur mycket bly har det inte kommit ut i naturen efter en sådan resa. Ät viltkött och må bra. Våga vägra frilevande vargar i skogen.

15. Löjligt

2012-06-28 17:03

Livsmedelsverket kan tjata bäst de vill, tror inte ett dyft vad de säger. Är bara ett led i utrotningspolitiken av landsbygden vi skall inte äta viltkött och vi skall inte ha öppna landskap, vi skall inte ha byskolor,inte vägar eller kollektivtrafik, affär,post....
Men varg skall vi ha.
Jag tror f... att vi fått ett Sverige som börjar likna gamla Sovjet. Undrar om vi får pinka i skogen ?

14. #10

2012-06-28 16:18

Klockren kommentar SMSL! Det är en jädra häxjakt på jägare och landsbygdsbor just nu!!

13. Re:9

2012-06-28 16:18

Ja eller jämföra med alla skolungdomar som sitter å suger på blyertspennor. Vart i fridens namn ska allt detta stoll sluta?

12. #7

2012-06-28 14:40

Försvarar såklart!!

http://www.jaktsidan.se/ipb/topic/38492-bly-i-viltkoett/unread/

11. Tummen upp för Holmgren

2012-06-28 14:39

Holmgren borde föras fram som språkrör i debatter som rör oss jägare... han är ju inte bara en duktig vapensmed... han har ju verkligen talets gåva, han är påläst och han har ett IQ som garanterat ger honom en hedersplats i MENSA.
Tack för allt gott du bidrar med Holmis!

10. Städa bakom er egen dörr först, detta är....

2012-06-28 14:38

...ytterligare sätt att ge sig på landsbygd o jägare m.Fl. Från storstaden.
Skulle jag ta en mätare och mäta samtliga avgaser,samtliga gifter som far omkring i luften och ställa mig på plattan i Sthlm.
Och jämföra dessa värden från en mätning mitt inne i värmlands skogen,skulle det nog skilja sig rätt rejält.
Det knepiga är att dom flesta miljönissar av allehanda slag tycks samlas just i och omkring sthlm.
Det skulle inte förvåna mig att det är någon varg nisse eller miljönisse för den delan som ligger bakom detta,med tanke på att det är riktat åt en specifik grupp.
Se över först där ni bor, om nu mot förmodan ni verkligen tänker på miljön, som ni utger er att göra,Vilket egentligen jag betvilar starkt på att ni ens överhuvudtaget gör.

9. Det vore intressant...

2012-06-28 14:13

...att jämföra blyhalten i blodet på en Norma-anställd med ett cykelbud i Stockholm. Den ena jobbar inomhus heltid med fast bly, medans den andra cyklar heltid ute i "friska" luften ;-)

8. Tummen upp för Holmgren

2012-06-28 14:12

Holmgren borde föras fram som språkrör i debatter som rör oss jägare... han är ju inte bara en duktig vapensmed... han har ju verkligen talets gåva, han är påläst och han har ett IQ som garanterat ger honom en hedersplats i MENSA.

Tack för allt gott du bidrar med Holmis!

7. Och vad gör då JRF?

2012-06-28 14:12

En vän av ordningen svarar på KingPins fråga: - Problemen kan lösas genom att med god marginal skära bort kött runt sårkanalen, säger Fredrik Widemo, ansvarig för blyfrågan på Svenska Jägareförbundet.
Jag ställer då som motfråga: Har Jägarnas riksförbund agerat över huvud taget i den här frågan? Jag ser heller inte den här gången en enda kommentar från det förbundet

6. Och vad gör SJF?

2012-06-28 13:34

Jo, de går i medias ledband och säger att de skall genast förbättra kunskapen kring viltköttshantering.
Inte ett ord om att rapporten är skev, inte ett ord.

5. Bly i viltkött

2012-06-28 13:34

Jag undrar om livsmedelsverket överhuvudtaget menar vad de har sagt om bly i viltkött. Om det är som livsmedelsverket säger, skulle halva Sveriges befolkning ha dött av blyförgiftning, eftersom nästan halva befolkningen är jägare med familjer och släkt. Det finns ju även restauranger som serverar viltkött som huvudrätter. Jag tycker att det mera låter som att man vill att jägare skall sluta jaga och låta våra rovdjur ta allt vilt i skog och mark. Snart kommer rapporten om att det är förbjudet att äta lamm, fågel, fläsk och nötkött. Det är ju också föda åt våra rovdjur som skall finnas i den svenska faunan, enl experter.

4. Tack, ty myndigheter ska granskas kritiskt

2012-06-28 13:07

Om partisympatierna hos journalistkåren*, exempelvis inom bevakningsområde Politik/Samhälle, består av;
v 20%, s 15%, mp 46% (tot. 81%) så kan allmänheten aldrig räkna med att få en korrekt rapportering av verkligheten. Så j-a krasst är det, tyvärr.
*Ref. Kent Asp - JMG, Göteborgs universitet

3. Propagandan

2012-06-28 13:06

Det fanns förr exempel på t.ex. stövare som vådaskjutits och fått hagel i sig, men överlevde i många,många år trots att de hade hagel kvar i kroppen. Och inte dog de av blyförgiftning. Propagandan blir mer och mer ihålig tycker jag,men samtidigt hemsk, det börjar påminna om totalitära stater.

2. BRA, men kan du få ut detta i pressen?

2012-06-28 13:06

Troligen inte då desinformationsvärdet av denna falsk rapport är så stor.
Det skall klämmas åt jägare.
Det finns en studie (tyvärr kommer jag inte ihåg om den är svensk eller norsk) som bevisar ganska klart och tydligt att blyhalten i blodet hos jägare är LÄGRE än snittet i befolkningen, det vore roligt om någon kunde peka i rätt riktning.
Kämpa på! Endast med ihärdig (KORREKT!) information kan jägare komma fram i denna strida motström av desinformation.

1. Då är problemet

2012-06-28 13:05

att se till att denna information blir tillgänglig och redovisad i massmedia, helst i nyhetskanalerna i tv, detsamma gäller vargfakta. Vi jägare har aldrig haft några problem med bly i maten, möjligen har någon tand gått åt h-e, vad vet jag.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere