Foto: MostphotosJakt & Jägare har granskat några av de 149 remissvaren som kommit in om del två av vapenutredningen. Utredaren Kazimir Åberg visar prov på okunnighet i vapenfrågor och hans förslag leder bland annat till problem med rättssäkerheten, påpekas det i svaren.

Vapenutredningen risas igen

De flesta remissinstanserna, däribland jakt- och skytteorganisationerna men även flera myndigheter, är kritiska mot de förslag som vapenutredaren Kazimir Åberg lagt fram i del två av sin utredning. Kritiken rör bland annat att det vilseledande ”synnerliga skäl” inte stryks ur vapenlagen, att polisen föreslås få ökade befogenheter och att instickspipor i klass 1 inte tillåts. Däremot välkomnar många en vapendelsgarderob, även om få vill ha den modell utredaren föreslagit.

Jakt & Jägare rapporterade om den hårda kritiken mot del ett av vapenutredningen här:
När remisstiden på del två av Kazimir Åbergs vapenutredning avslutades den 15 oktober hade 149 remissvar kommit in. Åberg hade i uppdrag att utreda möjligheter att förenkla och effektivisera vapenlicenshanteringen, men valde att inte lägga fram några sådana förslag. Förslagen i utredningsdirektivet om att låta vapenhandlare sköta byten inom vapengarderoben, att tillåta instickpipor i klass 1, och att stryka det vilseledande begreppet ”synnerliga skäl” ur vapenlagen ratades exempelvis av Åberg.
Jakt & Jägare skrev om det här:

JRF gör tummen ned
Jägarnas Riksförbund (JRF) har gjort tummen ned för del två av vapenutredningen och vill bland annat att jägare utan behovsprövning ska kunna få licens på sammanlagt tio vapen, istället för sex bössor.
Jakt & Jägare rapporterade om det här:
De flesta övriga inkomna remissvaren är mer eller mindre kritiska till Åbergs utredning, som många anser snarast skulle leda till ökad byråkrati och rättsosäkerhet. Av remissinstanserna var det endast en – polismyndigheten – som ansåg att utredaren inte varit restriktiv nog. Polisen tycker att man borde ha låtit även vissa halvautomatiska gevär omfattas av kravet på ”synnerliga skäl”.

Kritiseras för okunnighet
Flera remissvar tar upp att utredaren inte verkar ha kunskaper om det han skriver om.
Svenska Mångkampsförbundet skriver att utredarens förslag inte är förenligt med hur idrott fungerar i Sverige och hur idrottsrörelsen är organiserad.
Svenskt Forum för jakt, skytte och vapenfrågor påtalar att utredaren uppenbarligen inte har förstått hur en instickspipa fungerar. Svenskt Forum upplyser om att gastrycket inte är beroende av vilken klass patronen har. Klassningen har ju inte med gastrycket att göra, utan bestäms av energin på 100 meter från mynningen.
Sveriges Vapenägares förbund påpekar att utredaren nog inte har klart för sig vad som utgör en löstagbar pipa. Vapenägarförbundet tillägger att det inte går att prata om ”lämplighet för sitt ändamål” för en pipa.

Tillåta fler instickspipor
Många påtalar i remissvaren att man inte bör särbehandla instickspipor i klass 1 i förhållande till sådana i klass 2-4. Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (SDSSF) kommenterar utredarens förlag att endast yrkesjägare ska få ha instickspipor. Att vanliga jägare inte ska få ha instickspipor med hänvisning till att de vapen som de monteras i riskerar att inte klara påfrestningarna är direkt ologiskt, skriver de dynamiska skyttarna. Eventuell hållfasthet påverkas ju inte av vem som håller i vapnet.
Jägareförbundet instämmer och menar att det saknas tekniska skäl att särbehandla pipor baserat på klass.

Nej till polisens föreskriftsrätt
Skarp kritik riktas också från idrottsförbunden, liksom från Jägarnas Riksförbund, Umeå universitet, länsstyrelsen i Norrbotten med flera, mot att polisen föreslås få utökad föreskriftsrätt, bland annat om aktivitet. I remissvaren påpekas att det vore problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt att ge Polismyndigheten befogenheter på detta område.
Svenskt forum och SDSSF skriver också att utredarens förslag innebär att det skulle bli svårare att förnya en licens för ett enhandsvapen att få licensen från första början. Jordägareförbundet tycker att polisen är olämplig att hantera vapenfrågor eftersom kompetens saknas om jakt och att det finns dokumenterade problem med polisens handläggning av vapenlicenser.

Avskaffa synnerliga skäl
En rad remissvar tar upp frågan om synnerliga skäl. Utredaren konstaterade i utredningen att begreppet har en helt annan betydelse i vapenlagstiftningen (där det betyder ”viss ålder, och skjutskicklighet”) än i annan lagstiftning (där det betyder att något är i princip förbjudet men att undantag kan ges i extrema undantagsfall). Utredaren pekar också på att polisen vid licenshanteringen tolkat begreppet fel.
Trots detta föreslog utredaren att begreppet skulle vara kvar men att ett förtydligande skulle göras i vapenförordningen. Detta kritiseras i huvuddelen av remissvaren. Jägarorganisationerna, idrottsförbunden, Svenskt Forum, och en rad andra remissinstanser menar istället att det vilseledande begreppet helt bör strykas.

Kammarrätten är tveksam
Kammarrätten i Sundsvall skriver att det är tveksamt om den lösning Åberg föreslår är juridiskt möjlig, och pekar på att om man vill uppnå det vapenutredaren menar sig avse är det bättre att helt ta bort begreppet. Ett liknande resonemang för tingsrätten i Malmö.
Flera remissinstanser, däribland SDSSF och Mångkampsförbundet, lyfter också fram att det är mycket underligt att utredaren först kritiserar polisen för att ha tolkat begreppet fel och sedan vill skriva in polisens definition i förordningen.
Utredaren hade även som uppdrag att undersöka om vapenhandlare skulle kunna administrera byten av vapen inom vapengarderoben men lade inte fram något sådant förslag. En sådan ordning efterlyses dock av Jägarnas Riksförbund, Sveriges Vapenägareförbund, SDSSF, Svenskt Forum med flera.

Ja till vapendelsgarderob
Utredaren har föreslagit att det skall införas en ”garderob” även för vapendelar som pipor och slutstycken och där två extra delar skulle tillåtas per vapen. Jägarnas Riksförbund, Jägareförbundet, och en rad andra remissinstanser, tycker att det är bra med en garderob där ingen extra prövning behöver göras men menar att den borde vara tolv delar totalt, istället för två per vapen, som utredaren föreslagit.
I detta instämmer flera andra remissinstanser. Jordägareförbundet och länsstyrelsen i Norrbotten pekar bland annat på att poängen med pipbytessystem är att man kan ha ett större antal pipor till ett och samma gevär. Detta skulle förtas om man tvingade den som ville ha fler än två pipor att köpa fler gevär eller stommar för att kunna få licens för ytterligare pipor.

Acceptera vapenpasset och utöka vapengarderoben
Ett stort antal remissvar innehåller uppmaningar om att acceptera EU:s vapenpass, ta bort tidsbegränsade licenser, samt att utöka, eller helt ta bort, vapengarderoben. Till de senare dessa hör bland andra Umeå universitet, länsstyrelsen i Västra Götaland och Jägarnas Riksförbund.
Det påpekas också i en rad remissvar att utredaren ”i smyg” försökt ändra undantagsgrund för licenser för helautomatiska vapen, så att innehav av sådana vapen ska kopplas till nyttan för försvaret. Denna ändring skulle både orsaka rättsosäkerhet och göra det omöjligt för exempelvis samlare och museer att hantera sådana vapen, varnas det för i remissomgången.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...